Página 1 dos resultados de 31 itens digitais encontrados em 0.000 segundos
Resultados filtrados por Publicador: [Barcelona : Ioseph Iglesias,

Ara ojats tothom generalment, queus notifican, y fan saber de part del excellentissim Senyor Don Lluis Fernandez Portocarrero, Comte de Palma ... Que per quant sa Magestad ( que Deu guarde) en atenciò à que lo Emperador, Olandesos, y Inglesos, no han duptat en romprer la Guerra, y publicarla contra sa Real Corona, haventse per esta causa sa Magestad vist precissat, y provocàt á oposarse à ella, es estat servit, ordenar, y manar ab son Real decret de dinou de Iuny de mil setcents y dos, se publique la Guerra en tots sos Dominis ...

Catalunya. Capitán General; Fernandez Portocarrero, Luis Antonio Thomas
Fonte: [Barcelona : Ioseph Iglesias, Publicador: [Barcelona : Ioseph Iglesias,
Tipo: Text; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1702] SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
17.45%
Creu i caplletra xil. ornada a l'inici del text; Lloc i data del text: Barcelona, 3 de juliol, 1702"; Peu d'impr. obtingut del colofó; Reclams; Tít. obtingut de l'inici del text; "Crida feta per Josep Iglesias Corredor i Trompeta Real per ordre del Senyor Lluís Fernández Portocarrero, Virrei i Capità General del Principat de Catalunya, Comptats del Rosselló i Cerdanya, i Capità General de l'Exèrcit de dit Principat que per quant sa Majestat en atenció a que l'Emperador, Holandesos i Anglesos, no han dubtat en rompre la Guerra y publicarla contra sa Real Corona..." --Cataleg manual de la Biblioteca econòmica Carandell; Crida feta per Josep Iglesias Corredor i Trompeta Real per ordre del Senyor Lluís Fernández Portocarrero, virrei i capità general del Principat de Catalunya, Comptats del Rosselló i Cerdanya, i Capità General de l'Exèrcit de dit Principat: "Que per quant sa Majestat en atenció a que l'Emperador, Holandesos i Anglesos, no han dubtat en rompre la Guerra … de les dites tres Potències"..