Página 1 dos resultados de 58 itens digitais encontrados em 0.003 segundos

Hacer las Américas. Migrantes españoles de alta calificación en la ciudad de México Faire les Amériques. Migrants espagnols d’haute qualification à la ville de Mexico

Mendoza, Cristóbal; Ortiz Guitart, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 SPA
Relevância na Pesquisa
65.86%
La literatura sobre migración calificada se ha centrado principalmente en dos temas: a) la fuga de cerebros de países en vías de desarrollo a países con niveles mayores de bienestar, y b) la movilidad profesional dentro de las empresas transnacionales. Este artículo se centra en el colectivo de empresarios, profesionales y técnicos españoles de alta calificación en la ciudad de México. A partir de una metodología cualitativa, se analizan aspectos relacionados con la inserción laboral y social de los entrevistados, así como sus valoraciones y percepciones sobre la ciudad de México.; La literatura sobre migració qualificada s’ha centrat principalment en dos temes: a) la fuga de cervells de països en vies de desenvolupament a països amb nivells més elevats de benestar, i b) la mobilitat professional dins les empreses transnacionals. Aquest article se centra en el col•lectiu d’empresaris, professionals i tècnics espanyols d’alta qualificació a la ciutat de Mèxic. A partir d’una metodologia qualitativa, s’hi analitzen aspectes relacionats amb la inserció laboral i social dels entrevistats, així com les seves valoracions i percepcions sobre la ciutat de Mèxic.; La littérature autour la migration qualifié parle surtout sur deux thèmes: a) la fuite des cerveaux des pays du Tiers Monde aux pays avec une qualité de vie meilleure...

Prácticas de resistencia docente en la universidad orientada al mercado capturas y fugas académicas en el contexto colombiano /

Morales Herrera, Milton Danilo
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
56.01%
Des d'una perspectiva crítica del capitalisme acadèmic, aquesta tesi presenta els referents teòrics i metodològics i els resultats empírics d'un estudi sobre pràctiques de resistència desenvolupades per docents universitaris davant canvis actuals del sistema d'educació superior colombià percebuts com indesitjables. L'estudi va conceptualitzar els models de desenvolupament i d'universitat, la feina docent, les pràctiques i la resistència acadèmica, seguint aportacions de l'escola regulacionista (Lipietz, Boyer, Neffa), de la pedagogia i la sociologia crítiques (Giddens, Bourdieu) i d' estudis culturals inspirats en Foucault (Scott, Anderson). El seu disseny integrador va posar en diàleg uns resultats obtinguts per anàlisi de contingut qualitatiu amb dades numèriques derivades d'anàlisis estadístiques descriptives i correlacionals. Tant per a l'estudi qualitatiu com per al quantitatiu, es va utilitzar mostres no probabilístiques de tipus intencional, aplicant com a criteris d'inclusió el sexe, el tipus d'universitat (pública, privada o mixta) i la modalitat de contracte (estable o inestable). En el quantitatiu, van ser enquestats docents de 7 universitats colombianes ubicades en 3 ciutats diferents, que van omplir un qüestionari integrat per sèries d'indicadors relatius a condicions generals de treball...

Serveis d'atenció a la infància de 0 a 6 anys el cas de la ciutat de l'Hospitalet /

Anton Rosera, Montserrat
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.86%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesi consta de: A.- Marc teòric, compost pel capítol I, II, i III B.- Context, capítol IV C.- Marc pràctic, amb el capítol V D .- Resultats amb els capítols Vi; VII; VIII; IX; i X E.- Bibliografia Annexos Alguns dels eixos sobre el que es sustenta la tesi són: - La idea d' infant - Els corrents d'atenció i cura vigents en el món occidental - La importància al respecte dels drets dels infants L'atenció a la infància s'ha de prevees presenta com una forma més de construcció social, ja que la bona qualitat de la mateixa és una garantia pel futur. Així ho han entès els països socialment desenvolupats, front la vulnerabilitat i fragilitat en les que es desenvolupen els infants de les edats petits dels països en vies de desenvolupament. Per prevenir riscos, cal partir de paràmetres de «normalitat», per això s'han analitzat indicadors emprats per mesurar la qualitat dels serveis encara que bona part d'ells estan pensats per donar més pautes de prevenció, s que d'acció. En el treball de camp es descriuen i emmarquen els tres barris de l'Hospitalet en que s'ha centrat l'estudi: Collablanc-Torrassa; El Gornal; Sant Josep En l'anàlisi posterior...

Regulation of histamine synthesis and release in the central nervous system by H3 receptor transduction mechanisms

Gómez Ramírez, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2003 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
55.86%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La importancia de la neurotransmissió histaminèrgica sobre diversos procesos neurofisiològics i neuropatològics ha sigut ben descrita. Malgrat tot, els mecanismes de transducció que controlen l'alliberament i la síntesi d'histamina són poc coneguts. En aquest sentit, s'ha descrit que els autoreceptors H3 tenen una funció principal en la regulació dels nivells d'histamina cerebral però, fins al dia d'avui, els mecanismes de transducció de senyal acoplats als autoreceptors H3 són poc compresos La principal finalitat d'aquest treball ha sigut la descripció de les vies de transducció de senyal involucrades en la modulació de l'alliberament i la síntesi d'histamina mitjançant els autoreceptors H3. Hem desenvolupat un mètode radioisotòpic per purificar, per cromatografia líquida d'elevada resolució (HPLC), [3H]-histamina sintetitzada a partir d'histidina radioactiva la qual cosa permet una quantificación de la [3H]-histamina més senzilla, sensible i exacte que la obtinguda mitjançant altres metodologies descrites previament. Hem demostrat que els autoreceptors H3 modulen la síntesi de [3H]-histamina mitjançant la via adenilat ciclasa-proteïna quinasa A. Malgrat tot...

Estudi del procés de degradació de colorants tèxtils amb el fong trametes versicolor

Casas Collet, Núria
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
66.01%
La contaminació d'aigües residuals per colorants procedents de la indústria tèxtil i del cuir és un problema ambiental greu. No tan sols la seva toxicitat és un perill per a la salut humana i animal, sinó que també són compostos amb un gran impacte visual. Al llarg del temps, la industria tèxtil s'ha anat traslladant dels països més desenvolupats, amb costos de mà d'obra més alts i límits per als abocaments al medi cada cop més restrictius, als països en vies de desenvolupament, on actualment suposa un autèntic problema ambiental. Degut a que els tractaments amb llots actius convencionals no són capaços d'eliminar aquests tipus de contaminants, en els darrers anys s'han desenvolupat tractaments biològics específics que han anat adquirint més rellevància. Actualment, la biodegradació de colorants per fongs ligninolítics o de podridura blanca és una via oberta, gràcies a la capacitat que han demostrat aquests microorganismes en la degradació d'una gran varietat de compostos recalcitrants com són els colorants. Aquest treball de Tesi s'ha desenvolupat dins el grup de recerca de biodegradació de contaminants industrials i valorització de residus (BioremUAB). En concret s'ha centrat en l'estudi de la degradació de colorants tèxtils pel fong ligninolític Trametes versicolor. S'ha estudiat la biodegradació del colorant azoic Orange G pel fong Trametes versicolor i al mateix temps el paper que hi té en aquesta l'enzim lacasa. Els alts rendiments en l'eliminació de color obtinguts...

Essays on fiscal policy in developing countries and microstates

Endegnanew, Yehenew Gualu
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
56.45%
Descripció del recurs: 5 nov. 2013; Els efectes i el paper de la Política Fiscal en els països en vies de desenvolupament i els microestats contínua sent una branca relativament poc explorada en la literatura especialitzada. Aquesta tesi és un intent de contribuir en tres àrees importants de la literatura sobre Política Fiscal: els efectes a curt termini de la Política Fiscal i el comportament dins del cicle econòmic de la Política Fiscal en els països en vies de desenvolupament i, finalment, la relació entre la Política Fiscal i la Balança per Compte Corrent en els microestats. La primera part de la tesi tracta d'avaluar els efectes dels xocs de despesa pública sobre l'economia dels països en vies de desenvolupament. Aquesta tesi utilitza una nova metodologia basada en el Model SVAR (Structural Vector Autoregression) on la identificació es realitzada a través de restriccions en el signe. L'esquema d'identificació assumeix que els xocs de despesa pública són els únics que augmenten la despesa pública, la producció, el dèficit i els ingressos fiscals dins el període d'impacte. La tècnica mencionada anteriorment es aplicada utilitzant dades de 9 països diferents. Els resultats mostren que un augment de la despesa pública conduirà a un creixement de la producció i del consum a curt termini...

Anàlisi de la informació sobre els conflictes de l'Àfrica subsahariana a la premsa espanyola (1992-1998) estudi de tres casos significatius : Somàlia, Rwanda i República Democràtica del Congo /

Castel, Antoni
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
75.85%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La investigació sobre la cobertura informativa de tres conflictes africans (Somàlia, Rwanda i República Democràtica del Congo) en els quatre diaris espanyols de més difusió (El País, El Mundo, ABC i La Vanguardia) demostra que en el discurs d'aquestes publicaciones es repeteixen estereotips sobre l'Àfrica presents en l'imaginari occidental, entre els que destaquen la violència innata, la desorganització social i la passivitat de la seva gent. En les peces analitzades, les informacions minimitzen les implicacions occidentals en els conflictes africans i tracten d'una forma pejorativa alguns dels actors locals.; The research about news coverage of three African conflicts (Somalia, Rwanda and Democratic Republic of Congo) in the four Spanish newspaper of more diffusion (El País, El Mundo, ABC and La Vanguardia) demonstrates that in the speech of theses media they repeat stereotypes on Africa present in the imaginary Westerner, among those that highlight the innate violence, the social disorganization and the passivity of their people. In the analyzed pieces, the information minimize the occidental implications in the African conflicts and treat some of the local actors in a pejorative way.

Análisis, zonificación y manejo de la estación de monitorización Madre Selva

Subirana, Karla; Turull, Marta; Boada, Martí,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
56%
Este artículo es la síntesis del trabajo realizado en Costa Rica en la finca “Madre Selva” donde se encuentra una estación de monitoreo de aves. Los objetivos finales del proyecto son el análisis socioambiental, la zonificación de toda el área de la finca y el desarrollo de las vías y programas de manejo para que todas las actividades realizadas sean respetuosas con el medio ambiente. Madre Selva ocupa una superficie de 160ha y está situada en la “Reserva Forestal Los Santos” a una altura de 2600m. En esta superficie se han registrado un total de 200 especies diferentes de avifauna. Las dos actividades que se llevan a cabo son la monitorización como actividad científica y la ganadería como actividad económica. La razón por la cual se ha efectuado este estudio es la conservación del ecosistema para que las aves habiten en sus condiciones naturales y la actividad científica se realice de manera efectiva. La zonificación de Madre Selva refleja los diferentes usos del suelo y funciones del territorio. Concretamente, la finca ha quedado dividida en 7 zonas descritas con sus valores y sus correspondientes vías de manejo. Finalmente, se describen los programas de manejo que se llevan a cabo actualmente y se proponen nuevos programas así como propuestas de mejora. Se destaca la oportunidad de desarrollar nuevas actividades como la educación ambiental y el ecoturismo.; Aquest article és la síntesis del treball realitzat a Costa Rica a la finca “Madre Selva” on es troba una estació de monitorització d’aus. Els objectius finals del projecte foren l’anàlisi socioambiental...

Conflictividad ambiental y territorial : un área de investigación en construcción. Aproximaciones al caso catalán

Muñiz San Martín, Sigrid
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
65.86%
La proliferación de conflictos ambientales y territoriales que se viene observando en Cataluña desde hace más de una década ha despertado el interés tanto de los académicos, como de las autoridades gubernamentales y los agentes sociales. Sin embargo, todavía no existe un corpus teórico y práctico consolidado que defina, analice o genere propuestas de resolución específicas para su abordaje. El presente artículo pretende compilar y sintetizar qué se está haciendo en el plano analítico y de la intervención social respecto a estos fenómenos, así como detectar qué aproximaciones son las más comunes. Para ello, se lleva a cabo una revisión bibliográfica de tres ámbitos de investigación: el largamente estudiado «conflicto social», los trabajos que se engloban bajo la denominación de «conflicto ambiental» y la literatura que se fija en el «conflicto territorial». Como resultado, asoman algunos de los retos metodológicos que enfrentan este campo de estudio y algunas vías de desarrollo futuro.; La proliferació de conflictes ambientals i territorials que s’observa a Catalunya des de fa més d’una dècada ha despertat l’interès tant dels acadèmics, com de les autoritats governamentals i dels agents socials. Tot i així...

Síntesi i funcionalització d'o-carborans i metal·locarborans com a nuclis de dendrons i dendrímers aplicacions en medicina /

Pepiol i Martí, Ariadna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.86%
La recerca que s'exposa en aquest treball de tesi es divideix en quatre parts: (1) el desenvolupament d'estratègies sintètiques per obtenir orto-carborans funcionalitzats sobre els vèrtexs de bor per tal d'aconseguir nanopartícules tipus arborol, (2) la síntesi i la caracterització d'un conjunt de clústers de bor simultàniament substituïts sobre els vèrtexs de carboni i els de bor, amb la finalitat de proporcionar precursors dendrítics versàtils que continguin grups funcionals terminals sobre els que serà possible assolir noves generacions, (3) síntesi d'orto-carborans Cc-iodats per avaluar la reactivitat en front de complexos fosfinidenoids de tungstè Li/Cl, (4) preparació de ciments ossis altament radioopacs per ser utilitzats en Vertebroplàstia mitjançant l'addició d'orto-carborans B-iodats. El primer objectiu d'aquest treball va ser l'estudi de les diferents vies de síntesi per funcionalitzar orto-carborans B-iodats, per les seves potencials aplicacions en els camps de la medicina i dels biomaterials . Aleshores, mitjançant reaccions d'acoblament creuat de Kumada és possible per substituir els àtoms de iode per grups orgànics apropiats, de tal manera que, l'orto-carborà funcionalitzat que se n'obté es pot concebre com un nucli dendrític robust amb diverses ramificacions que pot oferir una plataforma única per a la construcció de molècules grans amb un control total sobre la posició de els substituents. El creixement de les estructures multibranca o arborols...

Agenda deportiva

Ruiz Burgos, Julián
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
56.08%
Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.; Aquesta memòria recull el procés seguit per al desenvolupament i implementació d'una aplicació Software. Aquest procés s'inicia amb la presentació del tema, estat de l'art i planificació temporal per continuar amb l'anàlisi de requeriments de l'aplicació —identificació dels interessats, entitats existents i les relacions d'aquestes...— el disseny de la mateixa —mètode de desenvolupament emprat, arquitectura...— la implementació de l'aplicació i les proves corresponents. Finalment la memòria es completa amb les conclusions i vies de continuació així com la bibliografia i annexos complementaris.; Esta memoria recoge el proceso seguido para el desarrollo e implementación de una aplicación Software. Este proceso se inicia con la presentación del tema, estado del arte y planificación temporal para continuar con el análisis de requerimientos de la apliación — identificación de los interesados, entidades existentes y sus relaciones…— el diseño de la misma —método de desarrollo, arquitectura...— la implementación de la aplicación y las pruebas correspondientes. Finalmente la memoria se completa con las conclusiones y las vías de continuación así como la bibliografía y anexos complementarios.; This report joins the several stages that make up the process followed to develop and implement a Software application. This process starts with the presentation of the project's subject...

Anàlisi de l'expressió gènica en els ganglis de les arrels dorsals del nervi ciàtic en el ratolí transgènic rip/infβ, model de neuropatia diabètica

Foradada Felip, Laia
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56.12%
La polineuropatia diabètica (PND) és una de les complicacions secundàries més freqüents de la diabetis mellitus. Provoca un empobriment de la qualitat de vida dels malalts, causa dolor i úlceres i, en última instància, amputació de l’extremitat afectada. La patogènia és multifactorial, hi ha alteracions estructurals en els nervis perifèrics i els tractaments actuals són simptomàtics, no específics i poc efectius. El ratolí transgènic RIP/INFβ és un model de diabetis, que mimetitza la diabetis autoimmune humana, provocant la destrucció de les cèl·lules β pancreàtiques, que s’intensifica amb l’administració de dosis baixes repetides d’estreptozotocina (STZ). Partint de la base de que els processos biològics implicats en la degeneració i regeneració dels nervis perifèrics estan controlats pels ganglis de les arrels dorsals (GAD), l’objectiu d’aquesta tesi ha estat analitzar l’expressió gènica i els processos biològics que esdevenen en els GAD del nervi ciàtic després d’un traumatisme, en el ratolí transgènic RIP/INFβ tractat amb dosis baixes i repetides de STZ (Tg-STZ). S’ha treballat amb els GAD del nervi ciàtic de ratolins, en diferents condicions experimentals: controls ICR (ICR) atès que els ratolins transgènics presenten aquest fons genètic; ICR tractats amb STZ (ICR-STZ); transgènics RIP/INFβ (Tg); i Tg tractats amb STZ (Tg-STZ). Quatre setmanes després de considerar-ne instaurada la diabetis en els Tg-STZ...

Vies de senyalització regulades per les Presenilines en càncer de pell paper del receptor d'EGF /

Rocher Ros, Vidalba
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
66.22%
Als preliminars: Projecte subvencionat per la Fundació Marató de TV3 (Nº ID: 050710; Regulació de les vies de transducció de senyals depenents de les presenilines en el càncer de pell)...; Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Mutacions autosòmiques dominants en els gens de presenilines (PS) són la principal causa d'Alzheimer familiar hereditari. Aquestes mutacions alteren el metabolisme de l'APP i la generació del pèptid -amiloide, el qual s'acumula en forma de plaques en el cervell dels malalts d´Alzheimer. Les PS són les unitats catalítiques del complex enzimàtic -secretasa, responsable de la proteòlisi de proteïnes tipus I, entre elles l'APP i Notch. A més del seu important paper en la patologia de la malaltia d´Alzheimer, les PS regulen processos de proliferació ja que la seva inactivació produeix tumors epitelials en ratolins a través de mecanismes moleculars poc coneguts. Degut a l'important paper del receptor d'EGF (EGFR) en processos oncogènics, varem hipotetitzar que les PS podien alterar la transformació cel·lular en part mitjançant la regulació de la via de senyalització de l´EGFR. Els resultats obtinguts indiquen que la inactivació de les PS en fibroblasts causa transformació cel·lular que és específicament bloquejada amb un inhibidor de l'EGFR. Observarem un increment en l'expressió i senyalització de l'EGFR degut a un retard en la degradació a causa d'alteracions en els processos d'ubiquitinització/deubiquitinització d'aquest receptor. La regulació de PS sobre EGFR depèn de l'activitat de la E3 ubiquitina lligasa Fbw7. En aquest treball hem descrit per primera vegada que la pèrdua de funció de PS ocasiona un excés en la transcripció gènica de Fbw7...

Development paths of university teachers during a pedagogical development course

Postareff, Liisa; Nevgi, Anne
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
66.21%
El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo de la experticia pedagógica del profesorado universitario durante un curso de formación pedagógica de diez ECTS de cinco meses de duración. Los datos recogidos consisten en un diario reflexivo de los dieciocho participantes en el curso. El método de análisis de contenido sirvió para identificar las diferentes trayectorias de desarrollo del profesorado desde sus diarios reflexivos. Las trayectorias difieren unas de otras en términos de desarrollo de las prácticas, concepciones docentes e identidad profesional. Los resultados muestran cómo algunos profesores se resisten a cambiar sus concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, mientras que otros describen importantes cambios tanto en sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, como en su identidad docente. Estos resultados están en consonancia con la teoría del boundary crossing de Akkerman y Bakker (2011).; Aquest estudi té com a objectiu analitzar el desenvolupament de l’expertesa pedagògica del professorat universitari durant un curs de formació pedagògica de deu ECTS de cinc mesos de durada. Les dades recollides consisteixen en un diari reflexiu dels divuit participants en el curs. El mètode d’anàlisi de contingut va servir per identificar les diferents trajectòries de desenvolupament del professorat des dels seus diaris reflexius. Les trajectòries difereixen les unes de les altres en termes de desenvolupament de les pràctiques...

Mecanismes de silenciament epigenètic en càncer colorectal

Forn Bernaus, Marta
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56%
Aquest treball parteix de la premissa que els processos de diferenciació cel·lular i tumorigènesi impliquen vies de senyalització i programes relacionats i que l'estudi dels canvis epigenètics subjacents a ambdós processos pot contribuir a un millor coneixement dels mecanismes i factors que determinen el destí i funcions cel·lulars. L'estudi dels patrons epigenètics en aquests processos s'ha realitzat a diferents nivells: escala genòmica, regions regulades conjuntament en càncer (Silenciament Epigenètic de Gran Abast, LRES) i a nivell individual. L'estudi dels patrons de metilació a escala genòmica mitjançant l'AIMS-Seq va permetre determinar que la diferenciació de l'intestí prim es caracteritza per lleus guanys de metilació que s'esdevenen majoritàriament en les regions contigües a illes CpG promotores (CpGi shores) associades a gens implicats en el desenvolupament, regulació de l'expressió i càncer. La gran majoria d'aquests gens no s'expressaven en intestí, estaven hipermetilats en adenomes de ratolins Apcmin/+ i en la línia cel·lular colorectal murina CT26. Els estudis d'expressió gènica amb microarrays revelaren una sobreexpressió en adenomes dels gens involucrats en comunicació cel·lular, angiogènesi i migració...

Estudi de l'expressió d'RSK4 en tumors humans i la seva relació amb senescència

López Vicente, Laura; Armengol Rosell, Gemma; Meseguer Navarro, Anna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
56%
RSK4 presenta una sèrie de diferències respecte a la resta de proteïnes de la família d'RSKs que el converteixen en un potencial gen supressor tumoral. RSK4 és una quinasa que es troba expressada i activa en situacions clíniques i fisiològiques específiques, com el desenvolupament embrionari, la parada del cicle cel·lular dependent de p53 i situacions de deprivació de sèrum. S'ha proposat que RSK4 és un inhibidor de la via de RAS-MAPKs i s'ha descrit que juga un important paper en el control de la invasió de carcinoma de mama. A més a més, al 2004 es va descriure que la inhibició d'RSK4 impedeix l'aturada del cicle cel·lular dependent de p53. L'aturada del cicle cel·lular permanent o senescència, s'ha descrit com una barrera a la transformació cel·lular ja que evita la proliferació de cèl·lules que han estat sotmeses a diferents tipus d'estrès potencialment cancerígens. La senescència està regulada principalment per les vies de p53 i p16/RB. En aquest treball s'han obtingut resultats que donen suport al paper d'RSK4 com a gen regulador de la senescència. La sobreexpressió d'RSK4 a models cel·lulars normals i de carcinoma de còlon induïa un fenotip característic de senescència independentment de l'estat de p53 i de p16. Durant aquest estudi es va avaluar l'expressió d'RSK4 en tumors humans i es va observar per primera vegada que un alt percentatge de tumors renals i de còlon...

Desenvolupament de models experimentals murins per a l'avaluació de la virulència i patogenicitat de soques d'Escherichia coli

Quintero Zarate, Julieth Nàtalia
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56%
Les infeccions urinàries constitueixen una de les infeccions bacterianes més freqüents tant en la comunitat com en l'àmbit hospitalari, que afecten dones sanes i pacients amb factors predisponents. Escherichia coli és sens dubte l'agent causal més freqüent d'aquestes infeccions. El qual també, s'ha constatat com a causant d'altres infeccions extraintestinals com ara colecistitis, peritonitis, meningitis i sèpsia. Paradoxalment, E. coli és el principal component de la flora facultativa comensal de l'intestí humà i altres animals. Basant-se en tècniques moleculars s'ha demostrat que aquesta espècie pot dividir-se principalment en quatre grups filogenètics principals: A, B1, B2 i D. S'ha pogut comprovar que les infeccions extraintestinals estan causades majoritàriament per soques del filogrup B2 i en menor proporció del D. D'altra banda s'ha pogut demostrar en diversos estudis experimentals i de correlació estadística, que les soques d'aquests filogrups associades a infecció porten amb més freqüència un conjunt de factors de virulència als que s'atribueixen les funcions patogèniques; com són les adhesines, els quelants de ferro, les toxines, les càpsules i d'altres. No obstant això, hi ha observacions que posen en qüestió aquestes troballes...

Structural insights into natural transformation and toxin-antitoxin systems biochemical and structural characterization of Neisseria gonorrhoeae ComE, ComA and DprA and Streptococcus pneumoniae ReIBE2 /

Martínez Llinàs, Diana
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; SPA
Relevância na Pesquisa
65.85%
La incidència d'infeccions gonocòciques i pneumocòciques roman alta en països en vies de desenvolupament i està augmentant a moltes parts del món. La necessitat de tractaments per a l'individu i per al control de la malaltia a nivel comunitàri és punyent però escollir el tractament adequat ha esdevingut complex com a conseqüència de la capacitat de Neisseria gonorrhoeae i Streptococcus pneumoniae de desenvolupar resistència envers antibiòtics. Aquesta tesi de doctorat investiga mecanismes relacionats amb la transferència genética horitzontal i amb l'arrest del creixement a N. gonorrhoeae and S. pneumoniae. La primera part de la tesi està dedicada a l'estudi de la transformació natural a N. gonorrhoeae i descriu els procediments que han portat a l'expressió, purificació i caracterització bioquímica de ComE, ComA i DprA, tres proteïnes que tenen un paper en la presa i el processament de DNA ambiental. La segona part de la tesi descriu la caracterització estructural mitjançant cristal·lografia de rajos X de RelBE2 de S. pneumoniae, un sistema toxina-antitoxina cromosòmic de tipus II que s'ha relacionat amb la moderació de la traducció i amb l'arrest del creixement en condicions d'escassetat de nutrients, i proposa un model per a la seva regulació.; The incidence of gonococcal and pneumococcal infections remains high in developing countries and is increasing in many parts of the world. The need not only for treatment of the individual but also for control of the diseases at a community level is acute but the selection of appropriate treatments has become a complicated issue by the ability of Neisseria gonorrhoeae and Streptococcus pneumoniae to develop resistance to antibiotics. This PhD thesis investigates mechanisms related to horizontal gene transfer and growth arrest in N. gonorrhoeae and S. pneumoniae. The first part of the thesis is devoted to the study of natural transformation in N. gonorrhoeae and describes the procedures that have lead to the expression...

Informality and overeducation in the labor market of a developing country

Herrera-Idárraga, Paula; López-Bazo, Enrique; Motellón Corral, Elisabet
Fonte: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) Publicador: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG
Relevância na Pesquisa
55.99%
In this paper, we explore the connection between labor market segmentation in two sectors, a modern protected formal sector and a traditional- unprotected-informal sector, and overeducation in a developing country. Informality is thought to have negative consequences, primarily through poorer working conditions, lack of social security, as well as low levels of productivity throughout the economy. This paper considers an aspect that has not been previously addressed, namely the fact that informality might also affect the way workers match their actual education with that required performing their job. We use micro-data from Colombia to test the relationship between overeducation and informality. Empirical results suggest that, once the endogeneity of employment choice has been accounted for, formal male workers are less likely to be overeducated. Interestingly, the propensity of being overeducated among women does not seem to be closely related to the employment choice.

Ampliant les possibilitats dels clústers de bor. Noves vies de síntesi per a la formació d'enllaços B-C, B-N I B-P

Olid Britos, David
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
56.07%
El treball de doctorat s'adreça al desenvolupament de procediments pràctics i realístics per sintetitzar derivats de l'anió cobalta-bis(dicarballur), [3,3'-Co(C2B9H11)2]-, [2] i de l'anió dodecaborat, [B12H12]2-, [1] amb bons rendiments, a fi que els metal·lacarborans i borans puguin ésser provats en catàlisi, transport d'electrons, materials moleculars, captació d'energia solar i emmagatzematge i transport d'hidrogen, entre altres possibles aplicacions. Els mètodes per a generar derivats del [2], i del [1] seran per tant mètodes per a generar enllaços B-C, B-P i B-N. L'alternativa era generar enllaços C-C, C-P i C-N en el cas del [2], òbviament no en el [B12H12]2- pel que les substitucions només poden ésser sobre àtoms de Bor en el clúster. De metal·lacarborans substituïts en els C del clúster ja n'existeixen, encara que la majoria són fets per un procés de construcció a partir del clúster de carborà amb les derivatitzacions adequades i posterior complexació. Pel que fa al clúster [1], s'ha treballat en dues vies diferents. La per-halogenació del clúster i l'intecanvi de cations. El [B12H12]2- s'ha sintetitzat en el nostre laboratori segons un mètode ja descrit a partir del NaBH4 i el iode. La reacció permet obtenir la sal (Et3NH)2[B12H12] amb un rendiment acceptable...