Página 1 dos resultados de 18555 itens digitais encontrados em 0.010 segundos

Memòria dels anys [...]

Universitat Autònoma de Barcelona. Síndic de Greuges
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; text/html
Publicado em //2005 CAT
Relevância na Pesquisa
46.63%
Informes anuals del Síndic de Greuges de la UAB davant del Claustre, des de l'any 2005 en endavant.; El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.

Primer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona bienni 2006-2007 /

Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
Fonte: Bellaterra, Publicador: Bellaterra,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
56.54%
Continuat per: Segon pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona : quadrienni 2008-2012

Pla estratègic d'accessibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fonte: [Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //2006] CAT
Relevância na Pesquisa
46.54%
El Pla estratègic d’accessibilitat de la UAB, aprovat pel consell de govern el setembre de 2006, és el document que marca la política de la Universitat en matèria de mobilitat i accessibilitat. Marca les línies estratègiques que cal seguir i que han de ser la referència per a les tasques de gestió de la mobilitat de la Universitat. Aquestes línies estratègiques plantegen, de forma general, la potenciació dels mitjans no motoritzats (caminar i bicicleta) i del transport col·lectiu, i un ús més racional del vehicle privat. És a dir, potenciar aquells mitjans que menys emissions produeixen, que menys consumeixen, que menys accidents causen per viatger transportat i quilòmetre recorregut i que estan a l’abast de tothom.

Tercer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona quadrienni 2013-2017 : 17 de juliol de 2013

Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Document institucional Formato: application/pdf
Publicado em //2013; 2013 CAT
Relevância na Pesquisa
66.59%
Continuació de: Segon pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona : quadrienni 2008-2012

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona

Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona
Fonte: Bellaterra : UAB, Publicador: Bellaterra : UAB,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT; SPA
Relevância na Pesquisa
56.59%
Exposa un seguit de recursos per evitar la discriminació sexista en el llenguatge. A la Universitat Autònoma de Barcelona es produeixen una gran quantitat de documents de tipus ben divers. Per abordar d’una manera pràctica la qüestió del sexisme en el llenguatge, cal d’entrada detectar en quins documents és més rellevant actuar, en quins documents apareix més sovint aquesta problemàtica i quin és el grau de dificultat per trobar una solució i aplicar-la.; Expone una serie de recursos para evitar la discriminación sexista en el lenguaje. En la Universitat Autònoma de Barcelona se producen gran cantidad de documentos de muy diversa índole. Para abordar de forma práctica la cuestión del sexismo en el lenguaje, hay que detectar de entrada en qué documentos es más relevante actuar, en qué documentos aparece con mayor frecuencia esta problemática y cuál es el grado de dificultad para encontrar una solución y aplicarla.

Discurs del Dr. Ferran Sancho a l'acte acadèmic de presa de possessió com a rector de la UAB

Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Document institucional Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
46.54%
Discurs llegit el 22 de juny de 2012, sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona; Sabem que les dificultats són enormes i que probablement estem davant d’un dels períodes més complicats que li ha tocat viure a la nostra universitat i, sens dubte, a la nostra societat. Però també sabem que l’estima que sentim per aquesta casa és una estima compartida per tota la comunitat universitària i estem, per tant, segurs que la suma dels esforços de tots nosaltres involucrats en aquest projecte —PDI, PAS i estudiants— farà que ens en sortim. Tots plegats tenim l’energia, tenim les idees i tenim la voluntat. Com es diu en anglès: "where there is a will, there is a way".

Directrius de Secretaria General : Adreces de correu

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Document institucional Formato: application/pdf
Publicado em //2015; 2015 CAT
Relevância na Pesquisa
46.54%
Patró que han de seguir les adreces de correu electrònic de comptes no personals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Informe final d'avaluació del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //2001 CAT
Relevância na Pesquisa
56.54%
Aquest document és l'Informe final d'avaluació del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (SdB). Per a redactar-lo s'ha seguit la Guia d'avaluació dels serveis bibliotecaris de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, tot ajustant-nos a les directrius i les pautes marcades. S'ha fet d'acord amb la confrontació de les valoracions aplegades en els informes resultants de les dues fases del procés: l'Informe d'avaluació interna, i l'Informe d'avaluació externa. L'Informe final d'avaluació és una part essencial on caldrà identificar els principals punts forts i febles i determinar les accions que cal emprendre per aprofundir els punts forts i resoldre o millorar els punts febles.

Estudiar a la universitat: estratègies i suggeriments

Chancel Valente, Gabriel; Calsamiglia Madurga, Andrea
Fonte: Unitat d'Assessorament Psicopedagògic Publicador: Unitat d'Assessorament Psicopedagògic
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
46.54%
La Unitat d'Assessorament Psicopedagògic (UAP) és un servei que s'ofereix a tots els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona per atendre les necessitats d'aprenentatge i d'orientació en els àmbits educatius, socials, professionals i vocacionals. Aquest segon recull proposa una reflexió, “aprendre a aprendre” i proporciona un conjunt d'estratègies, instruments i mètodes per a millorar el procés d'aprenentatge i encarar els estudis universitaris.

La Guia de l'estudiant

Universitat Autònoma de Barcelona. La Universitat a l'Abast
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
46.54%

La transició secundària-universitat : l'acollida als estudiants de primer curs

Gairín Sallán, Joaquín; Feixas Condom, Mònica; Muñoz Moreno, José Luis; Guillamón Ramos, Cristina; Quinquer, Dolors
Fonte: IDES Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: IDES Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008; 2008 CAT
Relevância na Pesquisa
56.59%
Aquest estudi analitza els processos de transició de l'educació secundària a la universitat i, en concret, la incorporació i l'acollida dels estudiants de primer curs. L'estudi de camp realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) recull principalment les opinions de responsables institucionals, estudiants de primer curs, estudiants de secundària i organitzacions d'estudiants. Així mateix, s'analitzen documentalment les pràctiques de promoció, acollida i tutorització d'estudiants de primer curs d'altres universitats espanyoles i estrangeres. Els resultats revelen actuacions variades adreçades a la captació i l'acollida d'estudiants, però són escasses les vinculades amb els processos de tutoria i orientació dirigides al mateix col·lectiu. En qualsevol cas, es tracta de mesures estructurals que no sempre responen a les dificultats amb què es troben els estudiants o a les seves preocupacions, percepcions i expectatives.

Segon pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona quadrienni 2008-2012 /

Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern.
Fonte: Bellaterra : UAB, Publicador: Bellaterra : UAB,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
56.54%
Continuació de: Primer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona : bienni 2006-2007

Avaluació del procés d'incorporació dels estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona. Informe d'autoavaluació - Any 1999

Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Alumnes
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
66.68%
Abans de començar l'anàlisi del procés d'incorporació a la Universitat Autònoma de Barcelona es volen destacar alguns punts que s'han de tenir presents en tot aquest document i que conformen els grans eixos de l'accés en aquests darrers anys i molt particularment en el moment present.

Diagnosi ambiental [del campus] de la Universitat Autònoma de Barcelona

Agenda 21 Local de la UAB
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient
Formato: text/html; text/html; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2000 CAT
Relevância na Pesquisa
46.66%
L'any 2000 es va elaborar una diagnosi ambiental de la UAB, amb l'objectiu de donar una visió integral de la situació ambiental del campus i identificar les mancances i potencialitats de la Universitat en l'àmbit del medi ambient. Aquest document de diagnosi es va redactar en el marc del procés de l'Agenda 21 de la UAB - que emana del capítol 28 de l'Agenda 21 (A21) aprovada per la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i Desenvolupament (CNUMA) celebrada a Río de Janeiro l'any 1992, i on s'insta a tots els municipis i a les autoritats locals d'arreu del món a redactar i executar plans d'acció per al desenvolupament sostenible - i va servir de base per definir les línies d'actuació de la Universitat en relació a la sostenibilitat i al medi ambient, les quals es van recollir al Pla d'Acció per a la Sostenibilitat de la UAB 2002-2010. Aquest pla es va elaborar seguint un procés participatiu que va involucrar a la comunitat universitària. L'any 2007 es va fer una revisió d'aquest Pla per a l'últim període d'implantació 2007-2010. L'any 2010 finalitza el període d'implantació del Pla d'acció. Al Pla Director de la UAB 2010-2012, aprovat el 28 de gener de 2010 pel Consell de Govern, es recull l'objectiu i el compromís d'elaborar un nou Pla d'acció per a la sostenibilitat ambiental pel període 2011-2015. Com a punt de partida per a dissenyar aquest nou pla...

Col·leccions singulars a les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Allué i Blanch, Vicenç; Álvarez Díaz, Núria; Bausili, Mercè; Besson Ribas, Carme; Camps i Miró, Teresa; Carbonell Ferrando, Marina; Estrugas Mora, Gemma; Gil, Marta; Giral Quintana, Eugeni; González Gavara, Mònica; Gutiérrez García, José Manue
Fonte: Bellaterra Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/book; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; ENG
Relevância na Pesquisa
46.59%
Les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona són, com la mateixa institució, entitats amb una història curta; però, malgrat que van començar la seva activitat fa menys de cinquanta anys, els seus fons han assolit una importància considerable i superen en quantitat els de moltes universitats centenàries del nostre context. Les col·leccions de fons antics de les biblioteques de la UAB són, per aquesta mateixa raó, limitades, si bé se n'han anat creant algunes d'especialitzades d'importància i valor singulars. Aquest llibre pretén donar-les a conèixer al món universitari, però també al públic en general. Moltes són col·leccions úniques, fruit del treball persistent del personal bibliotecari, del professorat i de la generositat de moltes persones particulars, que han donat o llegat a la nostra universitat els seus arxius, les seves biblioteques personals o les seves col·leccions especialitzades. Aquestes col·leccions comprenen molts àmbits de les ciències i de les humanitats i, molt sovint, es tracta de col·leccions úniques al nostre país. Hi trobareu també un ampli ventall de tipologies documentals en llengües diverses, des dels mapes fins als audiovisuals, des de les revistes i diaris fins als cartells...

Avaluació institucional de l'European University Association

Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT
Relevância na Pesquisa
46.76%
El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) està impulsant l'avaluació institucional de les universitats catalanes amb la metodologia europea de l'European University Association (EUA), hereva de l'antiga Conferència de Rectors Europeus (CRE). La Universitat Autònoma de Barcelona es presenta a la primera fase d'aquestes avaluacions, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, i la Universitat Oberta de Catalunya. La UAB ja havia estat avaluada per la CRE l'any 1996, i l'any 1998 tenia lloc el follow up d'aquesta primera avaluació. És per aquest motiu que es vol aprofitar aquesta nova avaluació, que es planteja amb la mateixa metodologia que l'anterior, per anar més enllà i incidir de manera especial en els temes que ara més preocupen la Universitat. Aquest informe, doncs, s'organitza en dues parts. En la primera part se segueix el protocol d'avaluació de l'EUA per a fer una breu síntesi dels canvis més importants que han tingut lloc a la UAB des de l'any 1998. En la segona part, a la qual es dóna més importància en aquest informe, s'analitza de manera especial la reorientació centrada en l'estudiant que es du a terme en la nostra universitat. Aquest és un plantejament que s'ha d'entendre en el marc dels canvis que s'estan preparant per a la integració de les universitats en l'espai europeu d'educació euperior (EEES)...

La UAB com a espai viscut: el relat de la gent gran

Pérez Salanova, Mercè; Martínez Pascual, Regina
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
46.74%
El llibre és el fruit d'un projecte de recerca que ha comptat amb el suport del Consell Social de la UAB i de l'Escola de Postgrau.; La UAB com a espai viscut: el relat de la gent gran és el resultat del projecte d’investigació amb el mateix nom, premiat pel Consell Social de la UAB l’any 2008 en el programa la Universitat a l’Abast de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta publicació fa un recorregut per la història de la UAB des del seu inici narrada a partir de les vivències, les reflexions i els records de les persones grans del territori que de maneres diverses han estat vinculades a la UAB. En cinc blocs diferents es recullen tretze relats de persones que van ser expropiades de la vall Moronta per construir la Universitat; treballadors de la construcció de les obres del campus; treballadors d’administració i serveis i personal docent i investigador de la Universitat; estudiants de la Universitat al seu inici, i persones del territori amb coneixements específics sobre la història de la UAB. En definitiva, relats que posen en el centre de la història de la Universitat les persones grans del nostre entorn. Els relats, escrits en primera persona, han estat construïts per sis persones grans formades com a investigadores...

Condicionantes de la trayectoria académica y del acceso a las cátedras en la institución universitaria desde la perspectiva de la movilidad ocupacional, la orientación profesional y el sexo [Recurs electrònic] : estudio de caso de la Universitat Autònoma de Barcelona /

Duarte Campderrós, Laura; Izquierdo, María Jesús,
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, Departamento de Sociologia, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, Departamento de Sociologia,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
56.59%
Descripció del recurs: 17 gener 2013; Los estudios sobre universidad, ciencia y género han descrito la situación de las mujeres en el ámbito de la ciencia en general y en la institución universitaria en particular, evidenciando la baja presencia de éstas entre el profesorado y en particular en las categorías más altas. Ante este hecho, investigaciones más concretas se han centrado en el estudio de la trayectoria profesional con el objetivo de determinar los obstáculos que encuentran las mujeres en el proceso de promoción. Es precisamente en estos estudios donde se sitúa la tesis doctoral puesto que su objetivo es analizar cuales son los factores que inciden en la trayectoria académica del profesorado universitario y en el acceso a las cátedras de universidad. Para ello, se lleva a cabo un estudio de caso de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la aproximación al fenómeno, se distinguen dos niveles o momentos de análisis. En primer lugar, se describen los tipos de trayectorias que se desarrollan en el seno de la universidad, las posibles diferencias entre mujeres y hombres, y la incidencia en las mismas de un conjunto de factores objetivos que, dentro de la perspectiva de la movilidad ocupacional, han sido considerados como relevantes: el sexo...

Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre protecció de dades de caràcter personal

Universitat Autònoma de Barcelona
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Document institucional Formato: application/pdf
Publicado em //2006; 2006 CAT
Relevância na Pesquisa
56.54%
Normativa que té com a objecte l'establiment de les obligacions principals que corresponen a la Universitat Autònoma de Barcelona en relació amb la creació dels seus fitxers de dades de caràcter personal, la recollida i el tractament de les dades, la cessió eventual d’aquestes, els procediments i les garanties per a l’exercici per part de les persones interessades dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la resta d’obligacions que li pertoquen d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les disposicions que la desenvolupen.

Programa de Prevenció de violència de gènere a la Universitat: Qüestió de gènere? Parlem-ne!

Chancel Valente, Gabriel; Calsamiglia Madurga, Andrea; Mena Yuste, Maria
Fonte: Unitat d'Assessorament Psicopedagògic Publicador: Unitat d'Assessorament Psicopedagògic
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
46.74%
El volum del Reculls VI tracta sobre l'anàlisi i la reflexió fruit del debat i de les aportacions generades a l'entorn del Programa Qüestió de gènere? Parlem-ne!, dissenyat i desenvolupat per l'equip la UAP-Assessorament Psicopedagògic. Aquest és un programa innovador que, mitjançant eines i recursos formatius, pretén sensibilitzar l'estudiantat de la UAB pel que fa a les desigualtats de gènere i prevenir les violències de gènere entre la comunitat universitària. Tot i que sovint cal superar força traves i resistències, programes com aquests són els que posen de manifest el compromís social i l'esperit innovador de la Universitat Autònoma de Barcelona.