Página 1 dos resultados de 31 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Definició i automatització de consultes d’explotació del Cadastre

Torres Jiménez, Daniel; Nunes i Alonso, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%
Aquest Projecte Final és una prolongació d’altres Projectes Finals i d’un Projecte realitzat pel Laboratori d’Informació Geogràfica I Teledetecció per al Departament de Cadastre de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El seu objectiu és la millora i l’ampliació de les funcionalitats d’una barra d’eines d’ArcMap anomenada GCad Cerdanyola, mitjançant VBA i les llibreries d’ArcObjects. Amb aquesta barra d’eines es podran fer seleccions alfanumèriques i cartogràfiques manualment o amb l’ajuda d’un constructor de consultes personalitzat, realitzar exportacions de les dades amb una fitxa cadastral en format Word o de la cartografia en dxf, a més d’una actualització de la cartografia.

Adquisició d'imatges en infraroig proper de baixa alçària sobre zones d'interès al Montseny (I)

Lobo Aleu, Agustín
Fonte: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals Publicador: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%
En aquest informe, fem una primera avaluació d'un sistema basat en un mini-UAV, operat per l'empresa CATUAV (www.catuav.com), sobre una zona a l'est del Parc Natural del Montseny (PNM) tot comparant amb imatges adquirides l'any anterior sobre la mateixa zona, amb sistemes i plataformes aèries de primer nivell per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i que utilitzem com a referent de qualitat. Tot assumint que les imatges produïdes pels UAV són d'una qualitat inferior als sistemes convencionals de teledetecció aerotransportada, si la qualitat i operativitat són encara suficients, aquests sistemes, donat el seu cost, poden constituir una eina important per adquirir informació d'alta resolució pel control de l'evolució de camps abandonats, de l'estat de la vegetació de ribera, de l'estat fitosanitari de cobertes forestals i plagues, de la distribució d'espècies invasores, de les conseqüències d'actuacions de restauració o aclariment del bosc, de l'impacte dels visitants etc. En concret, en aquest informe avaluem el sistema de CATUAV pel que fa a: 1) Operativitat del vol i adquisició de les imatges sobre una zona prèviament assenyalada com objectiu; 2) Operativitat del producte en quant a la localització i orientació de les imatges sobre el terreny; i 3) Qualitat radiomètrica i geomètrica de les imatges.; Nota: Informe relacionat amb el títulat "Testing low-altitude infrared digital photography from a mini-UAV to retrieve information for biological conservation"...

Soporte geoespacial para modelos de distribución de especies (I) : generalización del mapa de vegetación del Montseny apoyada en información de imágenes de satélite

Lobo Aleu, Agustín; Camino, Carlos
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2009 SPA
Relevância na Pesquisa
16.78%
Los mapas de vegetación son a menudo utilizados como proxis de una estratificación de hábitats para generar distribuciones geográficas contínuas de organismos a partir de datos discretos mediante modelos multi-variantes. Sin embargo, los mapas de vegetación suelen ser poco apropiados para ser directamente aplicados a este fin, pues sus categorías no se concibieron con la intención de corresponder a tipos de hábitat. En este artículo presentamos y aplicamos el método de Agrupamiento por Doble Criterio para generalizar un mapa de vegetación extraordinariamente detallado (350 clases) del Parque Natural del Montseny (Cataluña) en categorías que mantienen la coherencia tanto desde el punto de vista estructural (a través de una matriz de disimilaridad espectral calculada mediante una imágen del satélite SPOT-5) como en términos de vegetación (gracias a una matriz de disimilaridad calculada mediante propiedades de vegetación deducidas de la leyenda jerárquica del mapa). El método simplifica de 114 a 18 clases el 67% del área de estudio. Añadiendo otras agregaciones más triviales basadas exclusivamente en criterios de cubierta de suelo, el 73% del área de estudio pasa de 167 a 25 categorías. Como valor añadido...

Els sistemes de posicionament global. Una tècnica geogràfica

Pujol i Caussa, Pere; Pujadas i Tort, Montserrat
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%

Usos del sòl i frontera agrària al sud-est de Nicaragua

Pujol i Caussa, Pere; Pujadas i Tort, Montserrat
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
27.45%
L'article exposa l'aplicació dels sistemes de posicionament global, els sistemes d'informació geogràfica i la teledetecció a l'estudi de la frontera agriria al sud-est de Nicaragua, a partir de l'elaboració del mapa d'usos de sbl de la zona. S'explica la metodologia de treball que s'ha seguit en l'elaboració del mapa d'usos del sòl a partir d'imatges TM del satèl•.lit Landsat. També es fa una aproximació als fenòmens de la deforestació i la frontera agrària a Nicaragua, dins el context centreamericà.; El artículo expone la aplicación de los sistemas de posicionamiento global, los sistemas de información geográfica y la teledetección al estudio de la frontera agraria al sudeste de Nicaragua, a partir de la elaboración del mapa de usos de suelo de la zona. Se explica la metodologia de trabajo que se ha utilizado en la elaboración del mapa de usos del suelo a partir de imágenes TM del satélite Landstad. También se hace una aproximación a los fenómenos de la deforestación y la frontera agraria en Nicaragua, dentro del contexto centroamericano.; Cet article présente l'application des systèmes de positionement global, des systèmes d'information géographique, et de la télédetection, à l'étude de la frontière agricole au sud-est de Nicaragua...

Dinàmiques del paisatge agrari a l'Alt Empordà (1977-1997) una anàlisi a partir de la teledetecció i dels sistemes d'informació geogràfica /

Serra Ruíz, Pere
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
38.16%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesi doctoral "DINÀMIQUES DEL PAISATGE AGRARI A L'ALT EMPORDÀ (1977-1997). UNA ANÀLISI A PARTIR DE LA TELEDETECCIÓ I DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA" presenta una innovadora metodologia per analitzar les dinàmiques paisatgístiques de vint-i-un municipis de l'Alt Empordà. Bàsicament, ha implicat els següents processos: - Anàlisi històrica: l'objectiu ha estat copsar com l'acció humana, des de l'Edat Mitjana fins els anys 1970s, ha transformat el paisatge altempordanès. - Ús de la teledetecció i dels sistemes d'informació geogràfica per a l'obtenció dels mapes d'usos i cobertes del sòl. Gràcies a la teledetecció s'ha pogut obtenir unes llegendes força detallades pel que fa als usos agrícoles, diferenciant, per exemple, el blat de moro. A causa dels sensors emprats (Multispectral Scanner (MSS) i Thematic Mapper (TM)) s'ha analitzat dos períodes: entre 1977 i 1993, analitzat a través d'imatges MSS, i entre 1991 i 1997, a través d'imatges TM. La classificació es realitzà a través d'un classificador híbrid que combina dos mòduls del programa MiraMon: ISODATA and CLSMIX. El mètode incorpora una classificació no supervisada i les àrees d'entrenament...

Parallel post-processing solution for GNSS-R instrument

Guo, Yi,
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
16.78%
Descripció del recurs: el 01 setembre 2012; Las señales de banda trasmitidas por los sistemas de navegación global por satélite (GNSS, Global Navigation Satellites Systems) permiten averiguar algunas de las propiedades geof'ısicas de la Tierra al reflejarse en su superficie. Este concepto se llama reflectometría GNSS (GNSS-R) o sistema de interferometría y reflectometría pasivo (PARIS, Passive Reflectometry and Interferometry System). Una serie de receptores GNSS-R especializados se encargan de procesar las señalesrecogidas. Esta tesis se centra en el diseño de dichos receptores, que permite principalmente procesar a posteriori los datos GNSS-R obtenidos, con el objetivo de reducir la tasa de transferencia de datos sostenida (sustained data throughput) del dispositivo, que es de alrededor de varios MB/s. Dicha cantidad de datos afecta enormemente al diseño de receptores GNSS-R. En nuestro trabajo, hemos tomado como ejemplo de diseñode receptores GNSSR el receptor GOLD-RTR (GPS Open-Loop Differential Real Time Receiver), dise˜nado, desarrollado y construido en el ICE (IEEC-CSIC). El problema al que nos enfrentamos es el siguiente: disponemos de un sistema que produce 12.8 Mb/s de forma sostenida y necesitamos reducir su magnitud tres veces mediante la aplicación de algoritmos de integración adecuados...

Perspectives per a la ramaderia del Pirineu català. Anàlisi multidimensional dels seus condicionats a partir de l'exemple de la Vall Fosca (Pallars Jussà)

Barrachina Jiménez, Maria
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
27.45%
Malgrat la terciarització de les economies pirinenques, la ramaderia de muntanya conserva encara una presència significativa a les comarques del Pirineu català. El seu paper, però, ha canviat considerablement al llarg de l'últim segle, passant de constituir un dels pilars de l'economia i societat de muntanya a esdevenir una activitat minoritària i en regressió. Aquesta tesi parteix de la premissa que la activitat ramadera continua sent una activitat necessària en àrees de muntanya, tal i com es desprèn del caràcter multifuncional amb què s'identifica: diversificació econòmica, creació i preservació d'un paisatge considerat de qualitat, conservació de la biodiversitat, manteniment de la població rural, construcció identitària, etc. A partir d'una aproximació interdisciplinar, que combina metodologies qualitatives i quantitatives, i que converteix en objecte d'estudi tant el medi físic com el medi social, la tesi s'aproxima a l'estat actual de la ramaderia al Pirineu, identificant i analitzant els elements que supediten l'activitat en l'actualitat, així com aquells aspectes a potenciar per tal d'assegurar la seva continuïtat. L'estudi es situa en un context determinat, el de la Vall Fosca (municipi de la Torre de Cabdella...

Models de dades dels SIG a Internet. Aspectes teòrics i aplicats

Masó Pau, Joan
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%
Existeix abundant literatura científica sobre els estàndards d'informació geogràfica, i particularment relacionats amb les infraestructures de dades espacials. Malgrat això, pocs treballs descriuen les implicacions de la seva implementació, així com les dificultats d'aquesta i del seu desplegament en l'àmbit de la cartografia i de la teledetecció. Aquesta tesi analitza l'abast d'aplicació dels estàndards internacionals, detecta els problemes d'encavalcament i de falta de definició en alguns aspectes, i realitza propostes per tal de corregir aquests problemes tant en les implementacions com en els propis estàndards. Un dels problemes observats és la desconnexió entre els diferents estàndards i, per aquest motiu, es proposa la definició d'un nou marc tecnològic que permet reestructurar l'estil d'arquitectura emprada en les infraestructures de dades espacials, basat en una orientació a servei, tot canviant-lo per una altre estil d'arquitectura orientat a recurs amb la finalitat de fer un millor ús de la pròpia Internet, de relacionar millor els recursos entre ells fins a crear un gran hipermapa mundial que anomenen World Wide Hypermap (WWH), que incorpora altres col·lectius com són, per exemple, aquells que s'adhereixen a polítiques de dades obertes (open data)...

Qualitat d'imatge de JPEG2000 millorada

Aulí Llinàs, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%
L'objectiu d'aquest treball és la millora de la qualitat d'imatges comprimides amb l'estàndard JPEG2000. JPEG2000 és un estàndard ISO/IEC que ha estat desenvolupat durant més de 10 anys per universitats i empreses d'arreu del món, i es considera estat de l'art. Actualment és utilitzat en centres i institucions on es treballa massivament amb imatges, com hospitals, centres de teledetecció, i empreses de producció i edició de vídeos, entre d'altres.

Neix SatCat, el servidor més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya

Pons, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%
SatCat ja està complet i la UAB i el CREAF poden mostrar la història recent del territori català vista des de l'espai. Aquesta iniciativa, pionera a l’estat espanyol, dóna accés a un banc històric d'imatges del territori català preses pels satèl·lits Landsat entre l'any 1972 i l'actualitat. La informació recollida en el servidor és pública i permetrà avançar en la recerca i l'estudi dels canvis del nostre territori. El Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (GRUMETS), format per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del CREAF, ha treballat des de l'any 2002 en el disseny i elaboració del SatCat.

La docència en Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica a Catalunya (2006-2009) : una aproximació quantitativa

Serra Ruíz, Pere; Pou Ametller, Mireia; Pons, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
27.45%
L’article sintetitza els resultats obtinguts en una enquesta realitzada a tots els centres de docència de Catalunya que han impartit estudis superiors o cursos especialitzats o relacionats amb l’àrea de Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG) des de l’any 2006 fins al 2009. L’estudi permet tenir un coneixement raonablement acurat del desenvolupament de l’esmentada disciplina al nostre país gràcies a les 76 respostes obtingudes (el 54% del total dels enquestats). Els resultats mostren l’elevat nombre d’alumnes involucrats, amb una estimació total de 6.457, així com el seu origen, on l’atracció d’alumnes no catalans queda ben palesa. També cal destacar que el 42% de les assignatures en estudis superiors amb contingut CTIG s’ha impartit des de departaments de geografia, en llicenciatures molt diverses, programades majoritàriament en el segon i tercer any de llicenciatura i amb una elevada obligatorietat. Pel que fa als continguts, cal destacar la preponderància dels relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica seguida de la cartografia i, en menor grau, de la teledetecció. En definitiva, el treball mostra un elevat grau d’implantació de la CTIG entre els anys 2006 i 2009...

Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l'anàlisi dels seus canvis

Serra Ruíz, Pere; Pons, Xavier; Saurí i Pujol, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT
Relevância na Pesquisa
27.45%
En aquest article es descriu l'evolució històrica de les tres principals fonts per localitzar les cobertes i usos del sòl (CUS): el treball de camp, la fotografia aèria i la teledetecció amb imatges de satèl·lit. A continuació, s'analitza el mètode més emprat a l'hora de quantificar els canvis de les CUS, la comparació postclassificació o superposició de mapes, per tal d'indicar-ne les principals problemàtiques que pot comportar. Finalment, es presenta un exemple d'anàlisi de canvis de CUS (de 1977 a 1997) de vint-i-un municipis de l'Alt Empordà a partir d'imatges de satèl·lit.; En este artículo se describe la evolución histórica de las tres principales fuentes en la localización de las cubiertas y usos del suelo (CUS): el trabajo de campo, la fotografía aérea y la teledetección con imágenes de satélite. A continuación, se analiza el método más común a la hora de cuantificar los cambios en las CUS, la comparación postclasificación o superposición de mapas, indicando las principales problemáticas que puede comportar. Finalmente, se presenta un ejemplo de análisis de cambios de CUS (de 1977 a 1997) de veintiún municipios del Alt Empordà a partir de imágenes de satélite.; This paper describes the historical evolution of the three main sources for the study of land cover and land use: field work...

Localització dels conreus irrigats de la plana de l’Alt i el Baix Empordà a través de l’anàlisi geohistòrica i de la teledetecció

Serra Ruíz, Pere
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
38.01%
Les comarques empordaneses presenten un dels paisatges agraris més diversificats i apreciats de Catalunya. L’article constitueix un exemple d’ús conjunt en l’anàlisi agrícola de dues disciplines ben diferenciades fins a l’actualitat: la geohistòria i la teledetecció. D’una banda, la geohistòria ha permès analitzar les transformacions humanes i les repercussions en els conreus més significatives de les planes de l’Alt i del Baix Empordà des del segle XVIII. A causa de la similar estructura geofísica i d’evolució geohistòrica, per exemple amb les dessecacions d’estanys i llacunes o amb les desviacions dels trams finals dels cursos fluvials, les dues planes han estat tractades conjuntament. D’altra banda, la teledetecció a través d’imatges de satèl·lit ha permès cartografiar els conreus de l’any 2004 amb una elevada fiabilitat, gràcies al mètode emprat i a l’anàlisi geohistòrica.; Las comarcas ampurdanesas (nordeste de Catalunya) presentan uno de los paisajes agrarios más diversificados y ricos del Principado. El artículo constituye un ejemplo de uso conjunto en el análisis agrícola de dos disciplinas bien diferenciadas hasta la actualidad: la geohistoria y la teledetección. Por una parte...

Evolució recent del paisatge agrari de l’Alt Empordà a través de teledetecció i d’índexs paisatgístics

Serra Ruíz, Pere; Saurí i Pujol, David; Pons, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT
Relevância na Pesquisa
27.45%
En l’article es presenta el mètode emprat i els resultats obtinguts en l’evolució de les cobertes i usos del sòl extretes d’imatges satèl·lit de vint-i-un municipis de l’Alt Empordà. En concret s’ha quantificat com han evolucionat des del 1977 al 1997 pel que fa a la fragmentació o compactació a través de diversos índexs emprats en l’Ecologia del Paisatge. Els resultats mostren, d’una banda, la compactació de les masses forestals per l’abandonament de vinyes i oliveres, tendència, però, molt afectada pels incendis forestals, i, de l’altra, la fragmentació dels cereals d’hivern fruit de l’homogeneïtzació del blat de moro i del gira-sol, conreus força subsidiats per la Política Agrària Comuna d’aleshores.; En el artículo se presenta el método empleado y los resultados obtenidos en la evolución de las cubiertas y usos del suelo extraídas de imágenes de satélite de veintiún municipios del Alt Empordà. En concreto se ha cuantificado como han evolucionado des del 1977 al 1997 en relación a la fragmentación o compactación a través de diversos índices utilizados en la Ecología del Paisaje. Los resultados muestran, por un lado, la compactación de las masas forestales por el abandono de vides y olivos...

Estimació de l'evapotranspiració real i d'altres fluxos d'energia mitjançant la modelització SIG i la teledetecció a Catalunya aplicació amb sensors de mitjana i baixa resolució espacial /

Cristóbal Rosselló, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
38.26%
Descripció del recurs: el 30-11-2009; El control de l'evapotranspiració té implicacions importants sobre la modelització global i regional del clima, així com en el coneixement del cicle hidrològic i per avaluar sobre l'estrès mediambiental que afecta ecosistemes agrícoles i forestals. Un increment de l'evapotranspiració mentre la precipitació roman constant o es redueix podria disminuir la disponibilitat d'aigua per als sistemes naturals i/o agrícoles, així com per les necessitats humanes. Avui dia, les mesures radiomètriques proporcionades per la Teledetecció i la modelització SIG són les úniques tecnologies òptimes per calcular l'evapotranspiració en a escales regionals d'una manera factible. A més a més, també es necessari l'obtenció acurada dels fluxos d'energia que intervenen en el seu càlcul a escala regional i amb una resolució temporal elevada. El principal objectiu d'aquest treball és modelitzar i validar els principals factors implicats en el càlcul de de l'Evapotranspiració Real Diària (ETRd): temperatura de l'aire, temperatura de superfície terrestre i radiació neta, a escala local i regional a Catalunya (NE Península Ibèrica), usant imatges de Teledetecció de baixa i mitjana resolució espacial (TERRA/AQUA MODIS i Landsat...

Anàlisi dels usos del sòl de la plana de l'Alt Empordà i la seva localització a través de la teledetecció : (1977-1993)

Serra Ruíz, Pere; Saurí i Pujol, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2000 CAT
Relevância na Pesquisa
37.8%
La plana de l'Alt Empordà (nord-est de Catalunya) presentava, en la dècada de 1970, un paisatge intensament humanitzat i diversificat, fruit de l'acció humana al llarg dels segles. L'ús de la teledetecció per a la localització dels usos del sòl de 1977 i de 1993 ens ha permès detectar i analitzar els canvis i processos esdevinguts en aquests setze anys a l'àrea d'estudi. Entre aquests destaquen la intensificació de determinats conreus herbacis, l'increment de la urbanització i la tendència a l'homogeneïtzació paisatgística. La metodologia emprada per a la classificació de les imatges digitals disponibles dels dos anys ha tingut en compte la fragmentació parcel•lària, típica del paisatge mediterrani, i la forta dinàmica temporal dels conreus herbacis, predominants a l'àrea.; La llanura del Alt Empordà (nordeste de Cataluña) presentaba, en la década de 1970, un paisaje intensamente humanizado y diversificado fruto de la acción humana en el transcurso de los siglos. El uso de la teledetección para la localización de los usos del suelo de 1977 y de 1993 nos ha permitido detectar y analizar los cambios producidos en el área de estudio. Entre éstos destacan la intensificación de determinados cultivos herbáceos...

Contribucions a l'anàlisi automàtica de grans volums de dades en el context de la Ciència de la Informació Geogràfica

Pesquer Mayos, Lluís
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
28.01%
Es presenta una tesi multidisciplinària en el context de la Ciència de la Informació Geogràfica on convergeixen sinèrgicament metodologies de la Geostadística, la Teledetecció, la Ciència Computacional i els Sistemes d'Informació Geogràfica amb l'objectiu d'estudiar i oferir noves solucions que permetin l'automatització de determinats algorismes d'anàlisi espacial i de processament d'imatges. L'automatització d'aquests algorismes està enfocada a possibilitar i millorar l'eficiència del processament massiu de grans volums de dades geospacials. L'automatització d'aquests processos està fonamentada en dos pilars principals: • L'aprofitament adequat de les metadades en la presa de decisions automàtiques. Aquestes metadades poden ser generades tant pel proveïdor de les dades originals com pels resultats intermedis derivats dels processos implicats en els algorismes estudiats. Aquest important rol de conductor dels processos d'anàlisi espacial afegeix a les metadades un component més geogràfic que altres usos més habituals com són les cerques sobre catàlegs. • L'estudi i adaptació específic de l'algorisme a l'automatització. S'ha analitzat i re- dissenyat cada algorisme fins aconseguir una solució automàtica que mantingui la màxima qualitat possible: kriging...

Mirar desde el espacio o mirar hacia otro lado : tendencias en teledetección y su situación en la geografía española

Chuvieco, Emilio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA
Relevância na Pesquisa
27.45%
Realizamos una revisión general sobre el estado de desarrollo de la teledetección, destacando algunas líneas de avance tecnológico reciente que abren nuevas vías de aplicación e investigación. Mención especial en estos avances merece la puesta en órbita de nuevos sensores (lidar, hiperespectral, radar interferométrico), el creciente acceso a la información y el desarrollo de servicios de información basados en las imágenes. Los geógrafos podemos impulsar més este desarrollo en nuestro país, enriqueciendo la formación en esta línea y los proyectos de investigación aplicada, de tal manera que esta técnica forme parte del núcleo temático de la geografía.; En aquest article, fem una revisió general sobre el desenvolupament de la teledetecció, destacant algunes línies de avenç tecnològic recent que obren noves vies d’aplicació i investigació. Una menció especial mereix la posada en òrbita de nous sensors (lidar, hiperespectral, radar interferomètric), el creixent accés a la informació i el desenvolupament de serveis d’informació basats en les imatges. Els geògrafs podem contribuir a impulsar més aquest desenvolupament en el nostre país, enriquint la formació en aquesta línia i els projectes d’investigació aplicada...

Efectes de la compressió amb pèrdua en les imatges de teledetecció i la cartografia resultant Lossy compression effects on remote sensing images and resulting cartography /

Zabala Torres, Alaitz
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
28.26%
Text en català i anglès; Descripció del recurs: el 14-07-2011; La teledetecció proporciona, probablement, la més enorme font de dades de la qual la humanitat disposa sobre el planeta. I aquesta generació de dades continua creixent a un ritme vertiginós, no només perquè els satèl·lits existents segueixen enviant imatges, sinó també perquè es llancen nous satèl·lits, en molts casos capaços de generar encara més informació. Aquest procés comporta enormes possibilitats d'aplicació, però també una important problemàtica de maneig de tota aquesta informació i una creixent necessitat de formats de compressió que permetin disminuir el volum de dades emmagatzemades sense disminuir significativament la qualitat de les imatges per a aplicacions posteriors. A més a més, el nou paradigma de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE), promou l'establiment de serveis de dades web, que habitualment requereix de l'ús d'estratègies de compressió per a transferir imatges de manera repetitiva a entorns d'ample de banda potser restringit. L'objectiu principal d'aquesta Tesi doctoral és estudiar i quantificar els efectes de diferents tècniques de compressió amb pèrdua en la cartografia generada a través d'imatges de teledetecció...