Página 1 dos resultados de 528 itens digitais encontrados em 0.004 segundos

La representació en la premsa internacional de la catàstrofe causada pel tifó Haiyan a les Filipines

Fortuny Valdivieso, Roser
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
26.89%
El present estudi analitza el tractament informatiu dut a terme per la premsa internacional del desastre provocat pel tifó Haiyan a les Filipines el novembre de 2013. El treball se centra en la representació dels actors que apareixen en els articles informatius d'El País, Le Monde, The Guardian i The New York Times, i estableix que la cobertura dels mitjans no dóna veu a les iniciatives i organitzacions locals, presenta la població filipina com a un col•lectiu passiu sense capacitat de reacció i ressalta l’ajuda humanitària de països occidentals per sobre les actuacions locals i de països veïns.; El presente estudio analiza el tratamiento informativo realizado por la prensa internacional del desastre provocado por el tifón Haiyan en Filipinas en noviembre de 2013. La investigación se centra en la representación de los actores que aparecen en los artículos informativos de El País, Le Monde, The Guardian y The New York Times, y establece que la cobertura de los medios no da voz a las iniciativas y organizaciones locales, presenta a la población filipina como un colectivo pasivo sin capacidad de reacción y resalta la ayuda humanitaria de países occidentales por encima de la ayuda local y de países vecinos.; This study analyzes the news reporting carried out by the international press about the natural disaster caused by Typhoon Haiyan in the Philippines on November 2013. The research focuses on the representation of international and local actors appearing on El País...

Testimoni i etnoficció poètica i política de la representació de la veu subalterna /

Picornell Belenguer, Mercè
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.44%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi es presenta com l'anàlisi aprofundida de la formació d'un gènere per a la inscripció identitària. Es tracta del testimonio, un gènere institucionalitzat en el context de l'Amèrica Llatina dels anys setanta i denominat emblemàticament en castellà en la crítica posterior que n'ha promogut la difusió com a gènere reeixit, però també com a problema teòric. El testimonio ha estat definit com un gènere híbrid o fronterer, que beu de distints models i disciplines per tal d'obrir un espai d'enunciació. La seva existència s'ha justificat en funció d'aquest objectiu pragmàtic: el de donar veu als individus i a les comunitats subalternes que anteriorment no havien tengut accés a l'expressió. Tot prenent com a correlat el cas del testimonio, en aquesta tesi s'analitzen les implicacions teòriques i crítiques de la difusió i interpretació d'aquest tipus de literatura, creada amb una voluntat programàtica determinada a partir de formes de representació que se situen en l'espai ambigu que separa i uneix alhora la literatura i les ciències socials. Així, a partir de l'anàlisi dels discursos difosos com a testimonials, s'estudia el procés en què es configuren gèneres per a la representació cultural en un intercanvi de mètodes i formalitzacions entre l'antropologia i la literatura. Es parteix de la hipòtesi que aquests gèneres no són models buits sinó categories en la constitució de les quals intervenen tant la producció teòrica de justificacions disciplinàries com també una determinada voluntat política de condicionar les formes de representació que fan possibles. Per desenvolupar aquesta hipòtesi...

La Representació semàntica de les construccions de suport des d'una perspectiva multilingual

Colominas, Carme
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.44%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi versa sobre un tipus de construccions, que anomenarem construccions de suport (1), formades per un verb i un grup nominal amb un nom predicatiu que constitueixen semànticament un predicat complex: (1) a. fer una caminada b. donar un consell (a algú) c. tenir confiança (en algú/alguna cosa) El que caracteritza bàsicament els exemples de és que el verb, si bé constitueix sintàcticament el predicat, diríem que ha perdut part o la totalitat del seu significat habitual com a verb ple i que l'esdeveniment denotat és expressat més aviat per tot el sintagma verbal. El problemes que plantegen aquestes construccions són bàsicament els següents: - En primer lloc, la no correspondència entre el nucli sintàctic i el nucli semàntic planteja un problema d'anàlisi que va lligat a la prèvia detecció d'una construcció de suport per tal d'arribar a una interpretació correcta a nivell de l'oració. - Per una altra banda, la seva possible substitució per una forma lèxica (verb o còpula + adjectiu) genera, des del punt de vista contrastiu, diferències estructurals entre llengües que suposen un problema per a la traducció. - I finalment, la restringida commutabilitat dels seus elements fa necessària algun tipus de generalització sobre les restriccions de selecció lèxica especialment des del punt de vista de la generació. L'objectiu bàsic d'aquesta tesi és el d'oferir una representació interlingual que permet donar compte dels tres tipus de problemes plantejats. Quant a l'aspecte formal...

Gender-based violence and the challenge of visual representation

Wolf, Birgit
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG
Relevância na Pesquisa
26.89%
Considering the efforts to resolve the societal phenomenon of violence against women (VAW), universal in all countries, information, awareness-raising and the role of the media are regarded as key targets. According to the European Commission (2010), the audiovisual sector is the most important source of information. Consequently, this paper aims to discuss the attitudes towards and the manifestations of the visual representation of violence against women. The discussion is based on existing findings about depictions in the mainstream media and on the analysis of visuals provided by the anti-violence against women movement.; Tenint en compte els esforços per resoldre el fenomen social de la violència contra les dones, universal en tots els països, la informació, la sensibilització i el paper dels mitjans de comunicació es consideren com un dels objectius clau. Segons la Comissió Europea (2010), el sector audiovisual és la font més important d’informació. En conseqüència, aquest treball té com a objectiu analitzar les actituds cap a i les manifestacions de la representació visual de la violència contra les dones. L’article es basa en treballs que examinen les representacions dels mitjans tradicionals i l’anàlisi dels efectes visuals de les representacions dels moviments de lluita contra la violència de gènere.

Created Relation : the Translated Play in Performance

Johnston, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG
Relevância na Pesquisa
26.89%
The process of translation restores the materiality of time and space to a play. Performance, of course, takes place only within the here and now of an audience, but a play that comes from a different time or different place prompts an encounter with the conceptual and perceptual real from sometime or somewhere else. If we are to consider translation as an ethical practice, one concerned not only to present the dislocated other to the located self, but also to protect the displaced other from wholesale appropriation by the self, then the translated play must in some ways prove resistant to such assimilation. But of course the retention of foreignness — or what Steiner called restitution— is problematic, not least because of the attendant danger of merely exoticising. The theatre of García Lorca in English presents an interesting case study in this regard.; El procés de la traducció retorna a una obra la materialitat del temps i de l’espai. La representació, per descomptat, només té lloc en una ubicació i un moment concrets per al públic, però una obra que ve d’un temps i d’un espai diferents provoca un encontre amb una determinada realitat conceptual i perceptiva, d’un altre moment i d’una altra ubicació. Si considerem que la traducció és una pràctica ètica...

Performing Difference : bodas de sangre and the philosophical hermeneutics of the translated stage

Maitland, Sarah
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG
Relevância na Pesquisa
27.16%
Postcolonial and translation scholarship draws attention to the role of translation in extending asymmetries of power and knowledge between aspects of culture and identity represented and involved in translation, focusing debate on the agency of the translator as the representing subject and calling for recognition of the cultural distinctiveness of the objects of translation. Yet in the context of translation for the theatre, where its object is the fleeting moment of performance that passes between a play and its original audience, the twin task of translating and protecting difference is challenged by the placelessness that surrounds it. This article seeks to examine how the placelessness of performance creates a challenge for translation and considers the extent to which philosophical hermeneutics offers scope for both the explanation and recognition of difference in translation.; Els estudis postcolonials i sobre traducció fan ressaltar el paper de la traducció en l’expansió de les asimetries de poder i de coneixement entre aspectes de la cultura i de la identitat representats i involucrats en la traducció, i centren el debat en el rol del traductor com a agent representant que reivindica el reconeixement de la diferència cultural de l’objecte de traducció. Tanmateix...

Reacciones químicas y representaciones sociales de los estudiantes

Meneses Villagrá, Jesús Ángel; Lacolla, Liliana; Valeiras, Nora
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
27.16%
La presente investigación incorpora el concepto de representaciones sociales al estudio de las ideas de sentido común que poseen los estudiantes acerca de las reacciones químicas. Se determina la estructura de esta representación social en alumnos de 16 años de manera previa al tratamiento escolar del tema. Se analizan las modificaciones que ha sufrido la representación social inicial, después de la enseñanza que ha sido llevada a cabo mediante una secuencia didáctica organizada para tal fin. Se comprueba que las representaciones socialmente compartidas tienen una importante incidencia en la construcción del campo conceptual de cambio químico.; This research incorporates the concept of Social Representations to the study of commonsense ideas about chemical reactions held by students. The structure of the Social Representations in students of age 16 has been determined prior to addressing the subject in school. The paper considers the changes in the initial Social Representation which have taken place after teaching has been carried out by means of an organized teaching sequence implemented for this purpose. It is found that socially shared representations have an important incidence on the construction of the conceptual field of chemical change.; Aquesta recerca incorpora el concepte de representacions socials a l'estudi de les idees de sentit comú que tenen els estudiants sobre les reaccions químiques. Es determina l'estructura d'aquesta representació social en alumnes de 16 anys de manera prèvia al tractament escolar del tema. S'analitzen les modificacions que ha patit la representació social inicial...

La representació de les dones en la publicitat. Comparació de la publicitat del sector alimentari en la televisió espanyola dels anys 1960 i 2013

López Zapata, Maria del Mar
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
26.89%
És la publicitat un reflex directe de la societat o un simple aparador de models de conducta que s'imposen social i culturalment? Els rols de gènere atribuís a dones i homes formen part d'aquests models de conducta reproduís en la publicitat. Històricament les dones han estat representades en l'espai domèstic en el seu paper de mestresses de casa o bé com a reclam sexual. Quins han estat els avanços pel que fa a la representació de les dones en la publicitat, després de mig segle d'anuncis televisius?; ¿Es la publicidad un reflejo directo de la sociedad o un simple aparador de modelos de conducta que se imponen social y culturalmente? Los roles de género atribuidos a mujeres y hombres forman parte de estos modelos de conducta reproducidos en la publicidad. Históricamente las mujeres han sido representadas en el espacio doméstico en su papel de amas de casa o utilizadas como reclamo sexual. ¿Cuáles han sido los avances en la representación de las mujeres en la publicidad después de medio siglo de anuncios televisivos?; Is it advertising a faithful reflection of society or just an exposition of the different ways of behavior imposed by culture and society? Gender roles attributed to women and men are part of these ways of behavior shown in advertising. Historically women have been shown in domestic areas in her role as housewives or used as a sexual object. Which have been the improvements in women representation in advertising fifty years later of television ads?

La representación del trabajo periodístico en las series de ficción de la HBO

Mur Casado, María Sofía
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
26.89%
"The Newsroom", és un drama basat en la vida dels periodistes que treballen en un telenotícies de televisió per cable. Com a ficció serveix d'instrument per dur a terme la representació cultural a través d'un canal com la HBO. Com a producte de la televisió americana, representa un model de vida, una cultura i una forma d'entendre els mites i els arquetips de la història, l'economia, la cultura o la política d'Estats Units. Immersa en la denominada "era del drama en televisió", la ficció presenta una imatge del periodista i del periodisme basada en els valors americans així com la ideologia del creador, Aaron Sorkin, i la idiosincràsia de les noves sèries de televisió.; "The Newsroom", es un drama basado en la vida de los periodistas que trabajan en un telediario de televisión por cable. Como ficción sirve de instrumento para llevar a cabo la representación cultural a través de un canal como la HBO. Como producto de la televisión americana, representa un modelo de vida, una cultura y una forma de entender los mitos y los arquetipos de la historia, la economía, la cultura o la política de Estados Unidos. Inmersa en la denominada "era del drama en televisión", la ficción presenta una imagen del periodista y del periodismo basada en los valores americanos así como la ideología del creador y la idiosincrasia de las nuevas series de televisión.; “The Newsroom” is a drama focused on a group of journalists working on a cable News program. As fiction...

Análisis del tratamiento visual de la fotografía de prensa informativa sobre la presión migratoria en las vallas de Ceuta y Melilla

Heredia Fernández, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
26.89%
La investigació es centra en la representació parcial de la figura de l'immigrant dins la fotografia de premsa informativa en relació amb la pressió migratòria esdevinguda a les tanques de Ceuta i Melilla -barreres físiques que es situen als límits d'Espanya amb el Marroc per a dificultar la immigració il·legal-, i la conseqüent imatge social problemàtica que donen els mitjans sobre l'entrada d'aquest col·lectiu a Espanya.; La investigación se centra en la representación parcial del inmigrante en la fotografía de prensa informativa sobre la presión migratoria acontecida en las vallas de Ceuta y Melilla –barreras físicas que se sitúan en los límites de España con Marruecos para dificultar la inmigración ilegal–, y la consecuente imagen social problemática que se da en los medios sobre la entrada de este colectivo en España.; The research focuses on the partial representation of immigrants in the informative press photography relative to the migratory pressure occurred in the fences of Ceuta and Melilla -physical barriers located as boundaries between Spain and Morocco to hinder illegal immigration-, and the consequent social image that appears in the media about the entrance of this group in Spain.

Representació i mostratge de funcions : de les sèries de Fourier a la teoria d'ondetes

Bruna, Joaquim
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
26.89%
Les ondetes (wavelets en anglès, ondelettes en francès i ondículas en castellà) són una eina matemàtica moderna —apareixen al començament dels vuitanta— que ha protagonitzat una petita revolució en diferents camps del que s’anomena genèricament tractament del senyal: tractament d’imatges i so, enginyeria nuclear, neurofisiologia, imatges mèdiques (tomografies, ressonàncies magnètiques), òptica, geologia, radar, modelitzacions de la visió humana, visió per computador, etc. També són ara una eina corrent en moltes branques de les matemàtiques: anàlisi harmònica, anàlisi funcional, equacions diferencials, equacions en derivades parcials, fractals . . . La finalitat d’aquest article és donar una idea del què són les ondetes. Per fer-ho, he triat com a eix vertebrador el tema de la representació i mostratge de funcions del qual en donaré una perspectiva històrica.

La influència de la vivència corporal en la representació gràfica de la música en infants de 5-6 anys

Gimeno Alsina, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
37.16%
La multimodalitat possibilita una major vivència i interiorització entorn un fenomen, a la vegada que els diferents llenguatges són una eina clau per comprendre l'organització dels infants entorn el fenomen. En aquest treball s'estudien les representacions gràfiques de 14 infants, 7 dels quals han vivenciat una peça musical de manera lliure i els 7 restants l'han vivenciat seguint el moviment corporal proposat per l'adult. Les dades posen de manifest una diferència notòria entre ambdós grups, existint una clara representació corporal en el grup que ha vivenciat la música seguint el moviment corporal proposat per l'adult; Multimodality allows a greater internalization environment and experience a phenomenon, while the different kinds of languages are an essential factor for understanding the organization of the children around this phenomenon. In this project I studied graphic representations of 14 children, 7 of them were experiencing a piece of music for free and the remaining 7 were experiencing the motion proposed by the adult. The result shows a significant difference between the two groups: there is a clear body representation in the group that is experiencing the music using the body movements proposed by the adult. This can be interpreted in terms of greater awareness and internalization of the body when offered a dance audition for the musical.

Teoría de la representación simbólica en la comunicación gráfica

Balbuena Palacios, M. Leonor
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
27.52%
L'objectiu de la present investigación ha estat traçar una línea teorètica que recorri tot el procés de construcción de la Representació Simbòlica. Així, es va buscar aportar informació en relació a com s'interpreta el contingut dels missatges gràfics, incidint en les propietats de significació dels elements fomals del disseny. En aquest procés d'explicar la construcción de la Representació Simbòlica es formulen tres dimensions: formal, significació, contextual-sociocultural. Sent l'objecte experimental la dimensió de la significació, les que han estat constrastades empíricament, validant les variables que la componen, són: similitud, amplitud de codi, congenialitat i context (cadascuna d'elles amb dos nivells de medició: alta i baixa). Doncs bé, en relació a dirts factors es planteja un estudi factorial multivariable, i en base als estadístics Chi-quadrat i Regresió Logística Multivariant s'han trobat els següents resultats: en primer lloc, s'ha trobat que totes les variables mostraven correlació amb la variable depenent interpretació de la Representació Simbòlica. En segon lloc, les variables de la dimensió de significació, són estadísticament diferents a zero, els valors dels coeficients del model (βi)...

La representació de les dones migrades en els programes divulgatius de no-ficció produïts per la televisió autonòmica de Catalunya (TV3)

Pontes Pinto, Luciana
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
27.33%
La representació audiovisual de les migracions ha estat un tema de recerca molt debatut en els darrers anys, donant cabuda a fortes crítiques al quefer periodístic en aquest particular. Com a conseqüència, es van crear recomanacions sobre el tractament de les migracions i, fins i tot, ens com la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual. Tot i que aparentment aquestes mesures no van arribar a canviar dramàticament els noticiaris televisius, s'observen noves propostes d'apropament del fet migratori. Els programes divulgatius de no-ficció sobre l'experiència migratòria representen així una tendència innovadora en la programació televisiva tant catalana com espanyola. En aquesta tesi, es discuteixen les representacions sobre les dones migrades en aquesta mena de programes emesos per TV3, cadena que el 2005 va crear, internament, una Comissió per a la Diversitat. En aquesta recerca doctoral cerco identificar com les representacions de les dones migrades prenen forma en els programes analitzats, cercant els elements narratius, compositius, estilístics, visuals i verbals a través dels quals s'articula el discurs (o, quan, més enllà de la dimensió narrativa, ens referim a exemples concrets, els discursos) sobre aquestes dones. Amb aquesta finalitat...

Representación Simbólica de Preguntas : el proyecto ReSim

Vázquez García, Gloria; Castellón Masalles, Irene; Fernández Montraveta, Ana María
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2006 SPA
Relevância na Pesquisa
27.16%
En aquest article presentem el projecte ReSim: Representació simbòlica de preguntes, que ha consistit en la creació d'un sistema automàtic capaç de representar en un llenguatge formal una pregunta en llenguatge natural. Tenint en compte la complexitat de l'objectiu, el projecte es va centrar en un àmbit temàtic concret. El tipus de representació usada està basada en el model de les Estructures Lèxico-Conceptuals de Jackendoff 1990.; In this article we present the ReSim project: the symbolic representation of questions. The aim of this project was to create an automatic system capable of representing natural language questions in formal language. Given the complexity involved in reaching this objective, the project's scope was limited to a very specific thematic domain. The type of representation used is based on Jackendoff's Lexical Conceptual Structures model (1990).

Re-enacting the nation : Unsettling Narratives in the "El Güegüense" Theatre of Nicaragua

Guevara, Alberto
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
27.16%
Nicaragua’s oldest known theatre play, El Güegüense, is one of the most recognizable and symbolic cultural references in this country. Through its social and cultural narratives, located inside and outside the theatre/drama, the play has become an important site for Nicaraguan identity negotiations. Some Nicaraguans take the play’s performance as the means for evoking and communicating memories, knowledge, personhood, and religiosity through embodied performed public acts. This article traces local contemporary practices of the play, in the form of its annual performance in the town of Diriamba, and compares these with elite Nicaraguan literary and intellectual understandings of the El Güegüense script. It is argued that the embodied experiences of the play’s performers disrupt the homogenized, nationalist narrative of a Nicaraguan “Mestizo” identity.; La obra de teatro más antigua que se conoce en Nicaragua, El Güegüense, es una de las referencias culturales más reconocibles y representativas de este país. A través de su narrativa social y cultural, que se ubica tanto dentro como fuera de la representación teatral/dramática, la obra se ha convertido en un importante punto de encuentro para las negociaciones sobre la identidad nicaragüense. Algunos nicaragüenses ven la representación de la obra como un medio para evocar y comunicar sus memorias...

The Newsroom i la representació de l'ètica periodística

Alsina Pérez, Anna Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
37.16%
El present treball de recerca estudia l'ètica periodística i la seva representació a la sèrie de ficció The Newsroom. L'estudi de cas es realitza a partir de l'anàlisi de diversos capítols, en base a unes variables proposades a partir del treball teòric. La investigació permet obtenir coneixements sòlids sobre els conceptes claus que s'analitzen, arribant a entendre la importància de l'ètica dins del treball periodístic.; El presente trabajo de investigación estudia la ética periodística y su representación en la serie de ficción The Newsroom. El estudio de caso se realiza a partir del análisis de diferentes capítulos, en base a unas variables propuestas a partir del trabajo teórico. La investigación permite obtener conocimientos sólidos sobre los conceptos clave que se analizan, llegando a entender la importancia de la ética dentro del trabajo periodístico.; This research studies the journalistic ethics and its representation in fiction TV series The Newsroom. The study of this case is done from the analysis of different episodes, based on some variables proposed from the theoretical work. The research allows us to obtain solid knowledge about the key concepts that are discussed, coming to understand the importance of ethics in the journalism.

Un pensamiento fantasma : notas sobre el trasfondo schopenhaueriano de nuestro mundo

Ucciani, Louis
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
27.33%
Los últimos trabajos dedicados a Schopenhauer, entre ellos los de Francois Félix, plantean la centralidad del sujeto en el proceso de representación. De otro lado, la apertura contemporánea iniciada por Michel Henry, Clemente Rosset, y aun Deleuze, Debord y Baudrillard, hace hincapié en el hecho de que la representación no domina lo real. Es como si la contemporaneidad hubiera redescubierto la observación shopenhaueriana sobre el poder distorsionante de la representación. El sujeto schopenhaueriano como origen de formas, pero también como una crítica de sus propias formas, puede aparecer como un modelo operativo para revitalizar la dimensión crítica en un universo teórico encerrado en la aceptación sumisa.; Els últims treballs dedicats a Schopenhauer, com ara els de François Félix, plantegen la centralitat del subjecte en el procés de representació. D’altra banda, l’obertura contemporània iniciada per Michel Henry, Clemente Rosset, i fins i tot Deleuze, Debord i Baudrillard, insisteixen en el fet que la representació no domina la realitat. És com si la contemporaneïtat hagués redescobert l’observació shopenhaueriana sobre el poder distorsionant de la representació. El subjecte schopenhauerià com a origen de formes...

Solidaritat delimitada : estudi de la cobertura televisiva dels fets de la tanca de Melilla

Giró, Xavier; Jarque, José Manuel; López, Lola; Carrera, Mar; Castel, Antoni; García, Laura
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
27.16%
Les principals cadenes de televisió que emeten a Catalunya van cobrir l'anomenada "crisi de les tanques" de Ceuta i Melilla amb un discurs solidari però alarmista en què la representació dels immigrants va oscil·lar entre la victimització i l'amenaça de perill. Aquest són algunes conclusions que s'extreuen de l'estudi que es presenta en aquest article. La recerca analitza i compara una mostra de vuit dies dels teleinformatius del vespre de diverses televisions per conèixer les prioritats informatives dels mitjans, l'elaboració i l'evolució de la noticia, així com la representació dels actors i del conflicte.

Gender in the news, revisited. Tackling global and Austrian/German findings from the 1970s to the 2000s

Wolf, Birgit
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 ENG
Relevância na Pesquisa
27.16%
The news media are still contributing to gender inequality despite the fact that from the 1970s onwards, together with the second wave of the women’s movement, gender equality has been on the news media agenda as a result of a series of directives and recommendations for news media from UNESCO in 1979, the Council of Europe in 1985, and the United Nations 4th Women’s World Conference at Beijing in 1995. The news media participate in “doing gender” through recognition or misrecognition of a realistic image of women in news reportage. In addition, under-representation of women in the media should be seen as a form of symbolic violence. The present article traces the (under-) representation of women in news coverage from the 1970s through the first decade of the 21st century both on a global level, discussing the four monitoring results of the Global Media Monitoring Project (1995, 2000, 2005 and 2010) and, on a more regional level, those in Germany and Austria.; Els mitjans de comunicació contribueixen a la desigualtat de gènere, malgrat que ja des de la dècada de 1970, coincidint amb la segona onada del moviment de dones, s’exigeix la igualtat de gènere en l’agenda dels mitjans de comunicació a través d’una sèrie de directives i recomanacions de la UNESCO (1979)...