Página 1 dos resultados de 16 itens digitais encontrados em 0.020 segundos

Fotografía y sueños

Casado Pastor, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
16.09%
Aquest projecte examina la complexa relació entre la fotografia i el somni. Des d'un pla teòric, s'estudia la definició del somni, la teoria freudiana, la psicoanàlisi, la connexió entre somni i art, la relació entre l'onirisme i la fotografia. Mitjançant una anàlisi comparativa, s'investiguen els codis estètics o narratius que determinen els criteris onírics d'una fotografia. Des d'un pla pràctic, es du a terme una pròpia proposta de fotografia onírica. L'objectiu d'aquesta és la creació d'un llibre o portfoli. S'acompanya d'una memòria que conté la descripció metodològica dels passos seguits per a l’elaboració pràctica del projecte.; Este proyecto examina la compleja relación entre la fotografía y el sueño. Desde un plano teórico, se estudia la definición del sueño, la teoría freudiana, el psicoanálisis, la conexión entre sueño y arte, la relación entre el onirismo y la fotografía. Mediante un análisis comparativo, se investigan los códigos estéticos o narrativos que determinan los criterios oníricos de una fotografía. Desde un enfoque práctico, se lleva a cabo una propia propuesta de fotografía onírica. El objetivo de ésta es la creación de un libro o portfolio. Se acompaña de una memoria que contiene la descripción metodológica de los pasos seguidos para la elaboración práctica del proyecto.; This project examines the complex relationship between photography and dreams. From a theoretical level...

Urban political ecology : Great promises, deadlock… and new beginnings?

Swyngedouw, Erik; Kaika, Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 ENG
Relevância na Pesquisa
36.16%
L’article parteix de la premissa que és de vital importància reconèixer que el principal impulsor dels canvis ambientals ha estat el galopant procés d’urbanització mundial. De fet, la «sostenibilitat» de la vida urbana contemporània —entesa com la reproducció ampliada de la seva forma social i natural i del seu funcionament— és la responsable de l’ús del 80% dels recursos i de la generació de la major part dels residus mundials. Aquest article vol fer palès com aquestes arrels urbanes són habitualment ignorades per gran part de la teoria i la pràctica urbanes, i com els febles intents tecnocràtics per adoptar formes més «sostenibles» de vida urbana en realitat segueixen afavorint l’apocalipsi socioecològica combinada i desigual que marca les dinàmiques contemporànies de la urbanització mundial. Així, no es tracta tant d’analitzar la qüestió de la natura a la ciutat, sinó més aviat d’analitzar la urbanització de la natura (entesa com el procés a través del qual tot tipus de natures són socialment mobilitzades, econòmicament incorporades i físicament metabolitzades/transformades per tal de donar suport al procés d’urbanització). En primer lloc, explicarem com les relacions entre les ciutats i el medi ambient han estat descrites i imaginades al llarg de l’últim segle. En segon lloc...

Text i desig una aproximació psicoanalítica a la traducció /

Marín i Dòmine, Marta
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56.13%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesi té com a objectius principals: - Reflexionar sobre la traducció -entesa com a pràctica i com a procés o acte -a partir del saber psicoanalític sobre el llenguatge. - Qüestionar la teoria tradicional més estesa sobre la traducció. - Introduir, en el marc general de la reflexió teòrica sobre la traducció, els conceptes generals de la Psicoanàlisi tal i com els exposen Sigmund Freud i Jacques Lacan. Per aconseguir els objectius esmentats la tesi s'ha dividit en dues parts: Part I, on s'exposen els principis teòrics que permeten sostenir la relació entre psicoanàlisi i llenguatge a partir de les obres de Freud La interpretació dels somnis, L'acudit i la seva relació amb l'inconscient, Psicopatologia de la vida quotidiana, i de la col·lecció d'articles de Jacques Lacan publicats a Écrits. Part II, on es problematitza els conceptes clàssics de Veritat, Sentit i Estil que configuren la visió tradicional de la traducció a partir del coneixement que aporta la psicoanàlisi lacaniana, contrastat amb un recorregut històric que permet analitzar la raó per la qual els conceptes esmentats perviuen com a visió canònica de la traducció. La conclusió general és que introduir la hipòtesi de l'inconscient a la teoria i la pràctica de la traducció permet una aproximació nova al tema en la qual es desestabilitzen conceptualment els mites edificats al voltant de la traducció i es possibilita una nova lectura dels ideals clàssics i contemporanis que recorren aquesta activitat.; The dissertation has the following theoretical goals: - To reflect on translation -understood as a practice and as a process or act- taking into account the psychoanalytic theory about language. - To question the traditional theory of translation. - To introduce...

Táctica, técnica i estratègia un enfocament funcional /

Solà Santesmases, Josep
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2005 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
35.87%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'origen de la present tesi doctoral es situa en l'assumpció per part de l'autor de la necessitat d'una bona teoria per establir correctes línies de recerca experimental, la relació existent entre el comportament motor i la intel•ligència humana i, en darrer lloc, en emfatitzar l'apropament del desenvolupament teòric a l'aplicació pràctica que doni sentit als pedagogs esportius i reverteixi significativament en la societat. En aquest context, es desenvolupa l'aprofundiment teòric de la tàctica esportiva com a comportament intel•ligent en el marc de la dimensió qualitativa del model de camp psicològic funcional (formalitat psicològica, materialitat biològica i finalitat adaptativa) i es proposa un model didàctic d'intervenció pedagògica que respon als diferents nivells funcionals. La tàctica esportiva com a interacció social interpretativa i integració funcional amb els comportaments perceptivo motors, permet oferir una classificació funcional dels esports en funció de la finalitat adaptativa física o convencional i, sobretot, en funció de les convencionalitats bàsiques que permeten als individus entendre's en les més diverses relacions interpersonals presents en els esports. Secundàriament...

Els Discursos sobre atenció a la diversitat en la comunitat educativa a Catalunya

Essomba, Miquel Àngel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2003 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.07%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu general de la tesi és analitzar la dissociació entre discurs i pràctica pel que fa a la diversitat i l'atenció a la diversitat en el sistema educatiu. Una primera part de recerca ha estat centrada en la fonamentació del discurs i correspon al marc teòric d'aquesta tesi. Aquest marc ha estat construït a partir de dues grans conceptualitzacions: la diversitat, en tant que realitat social, i l'atenció a la diversitat, en tant que pràctica pedagògica. - La reflexió teòrica sobre «diversitat» es desenvolupa a partir de les darreres aportacions de la teoria sociològica i filosòfica a voltant de la qüestio de la Modernitat. - La reflexió teòrica sobre «atenció a la diversitat» es desenvolupa a partir de les darreres aportacions ètiques i polítiques sobre l'educació, abordant conceptes com igualtat, desigualtat i diferència. La segona part de recerca ha estat més centrada en l'explicació dels mecanismes de construcció del discurs, constituint la part empírica. Ha estat construïda a partir d'una aproximació metodològica qualitativa, considerant dos grans factors: una perspectiva diacrònica i una perspectiva sincrònica. - Per a la perspectiva diacrònica es considera el discurs formal que han produït diverses institucions educatives pertanyents a la comunitat educativa durant el període 1990-2000. Les tècniques de recollida d'informació han estat documentals. - Per a la perspectiva sincrònica s'han usat algunes dades (sis transcripcions de grups de discussió) recollides en el marc de la Conferència Nacional d'Educació...

Discurso de futuros docentes acerca de la diversidad intercultural

Carrasco Carpio, Concepción
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
26.1%
El discurso teórico sobre la diversidad intercultural se encuentra todavía muy alejado de la práctica. Una de las causas de esta distancia es la falta de formación de los docentes (presentes y futuros). Para poner en práctica el enfoque intercultural, resulta imprescindible conocer el discurso de los agentes que lo aplicarán. El objetivo de este análisis es doble: por un lado, conocer la perspectiva dominante del discurso intercultural en un estudio de caso con varias subunidades de futuros docentes y, por otro lado, determinar qué barreras identifican en relación con las prácticas interculturales en las escuelas. Para ello, se crearon treinta grupos de discusión entre el alumnado (302 estudiantes) de primer curso del grado de Educación Infantil y del grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá (curso académico 2011-2012). Los resultados indican que, tal vez debido a la escasez de experiencia en diversidad intercultural, la principal perspectiva del discurso es compensatoria y asimilacionista, y, además, que hay cuatro barreras principales entre la teoría y la práctica: la escasez de conocimientos, la inconsistencia de los valores personales con la interculturalidad, las ideas estereotipadas y la falta de una visión transversal en el currículum.; El discurs teòric sobre la diversitat intercultural encara està molt allunyat de la pràctica. Una de les causes d’aquesta distància és la falta de formació dels docents (presents i futurs). Per posar en pràctica l’enfocament intercultural...

Teoría y práctica de Lope y Moratín : la nueva comedia, la comedia nueva

Saneleuterio Temporal, Elia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
35.85%
En este artículo, por primera vez, se ponen en relación las teorías teatrales de dos dramaturgos españoles que crearon escuela: Lope de Vega y Leandro Fernández de Moratín. Dos siglos separan sus creaciones, pero ambos pretendieron renovar la escena con sus poéticas, ambos pretendieron una «nueva comedia» que rompiera con las tradiciones teatrales inmediatamente anteriores. Las obras dramáticas de uno y otro autor, en realidad se sitúan en polos opuestos en cuanto a su extensión; la de Lope abarca más de cuatrocientos títulos, mientras que Moratín apenas tiene en su haber media decena de piezas. El más fecundo e internacional poeta dramático español y el más comedido de entre los dramaturgos de amplio reconocimiento tienen en común una peculiar pretensión de reflejar con sus obras la realidad del mundo. Parafraseando al propio Lope, comoedia speculum humanae vitae podría utilizarse como lema de ambos. Partiendo del Arte nuevo de hacer comedias (1609) y La comedia nueva o el café (1792) desentrañamos la realidad teatral de ambos autores, contextualizándolas en sus respectivos momentos históricos.; In this article, for the first time, two Spanish influent dramatic theories are critically related: Lope de Vega and Leandro Fernández de Moratín. Two centuries separate their creations...

The struggle to redefine the relationship between «knowledge» and «action» in the academy : some reflections on action research

Elliott, John
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 ENG
Relevância na Pesquisa
76.37%
El present article intenta redefinir la relació entre teoria i pràctica a partir de la concepció de la investigació en l’acció. La investigació en l’acció (IA) no es troba només orientada cap a la millora de la pràctica, de la mateixa manera que la investigació no es troba només orientada cap a la producció del coneixement. El coneixement pràctic, que es deriva de la investigació en l’acció, pot ser considerat com a teòric. En altres paraules, la narració de la IA inclou l’activitat teòrica com un aspecte de la pràctica. La IA és percebuda com una modalitat d’acció sistemàtica. En els discursos postmoderns actuals, aquesta forma de concebre la investigació en l’acció no pot ser exclosa del domini del coneixement públic. La IA engloba l’estudi dels professors com a agents de canvi i la manera com les seves intencions afecten els canvis pot realitzar-se a partir de recollir múltiples perspectives de la situació en qüestió. Aquestes representacions poden ser usades també com a recursos per informar la seva comprensió dels aspectes particulars de la situació que, com a agents, han de confrontar, conjuntament amb els investigadors educatius. En síntesi, la IA resol el problema de la relació entre teoria i pràctica...

What is theory?

Nixon, Jon
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 ENG
Relevância na Pesquisa
66.16%
Aquest article explora la relació entre teoria i pràctica a través d'una sèrie de qüestions relacionades entre si. Es planteja que la pràctica professional, el pensament humà i l'enteniment teòric es relacionen dinàmicament en cada intent seriós de desenvolupament professional. Un dels objectius de l'article és reunir diferents fils argumentals dels meus recents escrits sobre la natura canviant del professionalisme a través d'una diversitat de grups ocupacionals, tant en el sector públic com en el dels serveis sense ànim de lucre, d'aquí les referències als meus propis escrits acadèmics sobre el tema. He tractat de seguir un estil informal d'acord amb l'origen de l'article, arran de les enriquidores converses que es van derivar del summament interessant seminari que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a l'octubre del 2003.; This paper explores the relation between theory and practice through a series of linked questions. It argues that professional practice, human thoughtfulness and theoretical understanding are in dynamic interplay in any serious attempt at professional development. One of the purposes of the paper is to draw together various strands of my own recent writing on the changing nature of professionalism across a variety of occupational groups within the public and non profit-making sectors -hence the references to some of my own academic writing in this area. I have tried to adopt an informal style that seems appropriate to the origins of the paper in the highly engaging seminar and rich conversations held at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) in October 2003.; Este artículo explora la relación entre teoría y práctica a través de una serie de cuestiones relacionadas entre sí. Se plantea que la práctica profesional...

Què saben i què han après les estudiants de mestra de primària per ensenyar ciències socials? un estudi de cas sobre la formació inicial en Didàctica de les Ciències Socials a Blanquerna - URL /

Riera i Piferrer, Francesc
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
46%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta investigació descriu, analitza i valora els aprenentatges realitzats per tres estudiants de 3r curs de Magisteri de l'especialitat d'Educació Primària per ensenyar ciències socials. Intenta esbrinar quin és l'impacte del programa de Didàctica de les Ciències Socials i del Pràcticum de la seva formació inicial, per capacitar-les per ensenyar l'àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural de Primària. Per això s'analitzen primer les representacions prèvies que tenen aquestes estudiants de les ciències socials i del seu ensenyament-aprenentatge i es detecten en començar el curs coneixements i habilitats necessàries per ensenyar aquesta matèria. Aquestes representacions i coneixements inicials són contrastats amb les representacions i coneixements finals, per analitzar-ne els canvis i els aprenentatges realitzats. La majoria d'alumnes parteixen d'una experiència poc innovadora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials. Per aquest motiu, la investigació es planteja com a objectiu identificar els factors de la relació entre la teoria i la pràctica (tant a la facultat com a l'escola), que afavoreixen i dificulten el canvi conceptual i de la pràctica de l'ensenyament d'aquesta àrea...

Llegir, interpretar, traduir : el difícil equilibri entre el text original i el text meta

Corredor Plaja, Anna-Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
25.84%
Haver traduït una vintena d’obres, la majoria literàries, suposa tenir un cert bagatge adquirit, en part, a còpia d’haver de resoldre mil i una dificultats i dubtes diversos sorgits durant el procés de traducció de cadascun dels textos. Cada obra traduïda és una experiència nova, durant la qual es presenten múltiples ocasions per reflexionar sobre la relació de la teoria amb la pràctica traductora i sobre determinats conceptes traductològics: des de què entenem per fidelitat fins a l’ús de les notes a peu de pàgina, passant per l’obstacle que representen els jocs lingüístics o el tractament dels conceptes culturals de la llengua de partida. En aquest article s’exposen algunes d’aquestes reflexions i s’il·lustren amb els exemples que les han motivat.; Having translated some twenty works, the majority of them literary works, means having a certain experience acquired, part of it, due to having to solve a thousand and one difficulties, and doubts that have arisen during the process of translation of each of the texts. Each translated work is a new experience, in which we come across multiple occasions to reflect on the relationship between the theory and the translating practice and about certain translating concepts: from what we understand by fidelity to the use of footnotes...

Valoració de la formació professional per part dels agents implicats alumnat, tutors a les empreses i professorat /

Peris Morancho, Pere
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
36.14%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El treball d'investigació que presentem és un estudi de cas en el que es plantegen dos objectius generals, primerament analitzar la formació als cicles formatius de formació professional des de la perspectiva del professorat del centre educatiu, dels tutors al centre de treball i de l'alumnat que ha finalitzat la formació, en segon lloc i en base a l'anàlisi, es vol formular propostes concretes per a la formació de professionals de l'àmbit socioeducatiu. L'estructura de l'estudi inclou dos grans blocs. La primera part constituïda pel marc teòric i contextual de referència i tracta sobre: L'estructura i el disseny de la formació professional, on es posa de manifest l'organització de la formació professional espec'fica en l'àmbit del sistema educatiu; s'analitza el context normatiu, els camps professionals generadors del curr'culum formatiu, el paper de les diferents administracions educatives i els agents implicats en la formació. Es fa un recorregut per diferents visions conceptuals sobre el currículum i, per acabar, es descriu el model i el desenvolupament curricular proposat per a la formació professional específica. Les competències en la formació professional...

La Formació inicial dels mestres d'educació primària de la UAB en didàctica de les ciències socials un estudi de cas /

Llobet Roig, Cecilia
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.39%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La investigació s'inclou en el camp de la formació inicial del professorat en didàctica de les ciències socials i estudia una realitat educativa concreta: l'assignatura de Ciències Socials i la seva Didàctica de la titulació d'Educació Primària de la UAB. Aquesta assignatura pretén formar uns professionals reflexius, crítics i autònoms, entenent la formació com un procés dinàmic en el qual l'alumne es converteix en protagonista de la seva formació i no en un receptor passiu del coneixement professional. El plantejament de l'assignatura comporta que al llarg del curs hi hagi una continua i estreta relació entre la teoria i la pràctica, entre la teoria explicada a la universitat i la pràctica a l'escola i un treball coordinat entre els professors formadors de la universitat i els mestres tutors de les escoles. La part pràctica de l'assignatura consisteix en l'aplicació i contextualització dels continguts treballats a Ciències Socials i la seva Didàctica a la preparació, experimentació, anàlisi i avaluació d'una unitat didàctica de l'Àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural en una aula de primària. A més, en el procès de preparació d'aquesta unitat didàctica intervé també l'assignatura de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Els principals objectius de la investigació es poden sintetitzar en tres: 1. Analitzar i valorar les concepcions prèvies dels estudiants de formació inicial del professorat...

Doctor Honoris Causa John Elliott

Elliott, John; Rué, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; image/jpeg; image/jpeg; image/jpeg; image/jpeg; image/jpeg
Publicado em //2003 CAT
Relevância na Pesquisa
25.95%
El professor John Elliott és a l'actualitat Professor d'Educació al Centre for Applied Research in Education (CARE), a la School of Education, de la Universitat d'East Anglia, a Norwich, Regne Unit. Ha dirigit el CARE des de 1996 al 1999 i ha estat Degà de la School of Education and Professional Development entre el 1992 i el 1995. El seu reconeixement intel•lectual internacional li prové fonamentalment del fet d'haver desenvolupat la teoria i la pràctica de la Recerca en l'Acció, una conceptualització avui progressivament acceptada arreu, en el context del desenvolupament curricular i professional, mitjançant un extraordinari nombre de projectes de recerca col•laborativa amb ensenyants i centres educatius, així com amb altres col•lectius professionals. La Recerca en l'Acció és una estratègia de recerca social basada en el principi que són els agents els qui actuen i no les institucions, i que són les seves decisions les que compten a l'hora de dirigir l'acció social i no les reglamentacions i les constriccions institucionals. Finalment, són les evidències de la reflexió compartida les que mostren les vies de continuïtat en la millora de les intervencions. En aquest sentit, la raó final i més decisiva del progrés de les pràctiques professionals i institucionals cal buscar-la en la reelaboració conceptual i pràctica que fan els propis implicats en els contextos i en les accions. Sempre segons una lògica de responsabilitat i d'horitzontalitat a partir d'un procés metodològic de recerca...

L’ús de les carpetes d’aprenentatge virtuals (cavi) en cinc assignatures de cinc departaments a la UAB. Primeres aproximacions d’una innovació docent

Segura Aliaga, Dídac; Fuentes Agustí, Marta; González Monfort, Neus; Jiménez Pelayo, Javier; Oliver del Olmo, Sònia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
25.87%
La comunicació parteix d’un projecte d’innovació docent on es troben involucrats professors de la UAB de diferents àrees de coneixement i interessats per les carpetes virtuals d’aprenentatge (CAVI) a l’educació superior (més conegudes com a e-portfolio de l’estudiant). Entre aquests professors, hi ha tres docents de la Facultat de Ciències de l’Educació (CCEE), un de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i un de Veterinària. La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar diferents CAVI com a eina d’aprenentatge i d’avaluació de l’estudiant. En aquest desenvolupament, els instruments que s’han dissenyat han estat: un qüestionari inicial, sobre experiències prèvies dels estudiants amb l’ús de carpetes d’Ap; els índexs de les respectives carpetes d’ap; un qüestionari final, sobre les percepcions, opinions i valoracions dels estudiants. El conjunt d’actuacions d’aquest treball està sent un procés emergent, progressiu i flexible, fruit de la interacció entre la teoria construïda i la pràctica observada i analitzada al llarg del curs. El diàleg permanent entre l’una i l’altra ens està guiant la presa de decisions i la reconstrucció constant i permanent del procés de cadascuna de les assignatures que s’han desenvolupat dins el marc d’aquesta innovació. Actualment...

La Cançó amb text improvisat disseny i experimentació d'una proposta interdisciplinària per a Primària /

Casals Ibáñez, Albert; Vilar, Mercè
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.94%
Descripció del recurs: 01-12-2010; La tesi es centra en l'anàlisi d'un producte cultural d'interès etnomusicològic -la cançó amb text improvisat- i en els usos que pot tenir a nivell d'educació primària. La recerca es circumscriu en el context català i té una clara orientació en el camp de la didàctica de la música. El seu enfocament és multidisciplinar (didàctica de la música, etnomusicologia, pedagogia) i posa l'accent en el contrast entre la teoria i la praxis (investigació aplicada).El Marc Teòric documenta i argumenta la confrontació entre les característiques del repertori objecte d'anàlisi (la cançó improvisada) i la situació i les necessitats actuals del sistema educatiu, de la didàctica de la llengua oral i de la poesia, i de la didàctica de la cançó. De forma explícita també es fa èmfasi en l'ús i en la conceptualització de la cançó tradicional a Catalunya.La fonamentació teòrica aborda de forma concreta els arguments que sustenten l'interès per portar a terme experiències escolars centrades en la cançó amb versos improvisats. De fet, la recerca constata que aquest tipus de proposta són inèdites dins del sistema educatiu català, mentre, en canvi, n'existeixen des de fa temps en altres societats com el País Basc.Així mateix...