Página 1 dos resultados de 113 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Las mujeres y el cooperativismo en los procesos de desarrollo local. Algunos ejemplos de la provincia de Málaga

Nieto Figueras, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
Este trabajo expone los resultados de un estudio sobre la función que la economía social desempeña en los procesos locales de desarrollo, a través de la relación que existe entre las cooperativas como entidad principal y el desarrollo rural, y del vínculo entre estas empresas y la integración laboral de la mujer. La atención se centra en experiencias de cooperativas y sociedades laborales ubicadas en el espacio rural de la provincia de Málaga, que se presenta como un espacio de contrastes entre unas áreas beneficiadas por actividades turísticas y urbanas, frente a otras áreas marginadas respecto a estos flujos. El contexto laboral en el que se integran las experiencias, caracterizado por las escasas oportunidades que ofrece a las mujeres, lo sitúan en el origen de muchas iniciativas empresariales como las estudiadas.; Aquest treball exposa els resultats d’un estudi sobre la funció que l’economia social porta a terme en els processos locals de desenvolupament, a través de la relació que existeix entre les cooperatives com a entitat principal i el desenvolupament rural, i del vincle entre aquestes empreses i la integració laboral de la dona. L’atenció se centra en experiències de cooperatives i societats laborals ubicades a l’espai rural de la província de Màlaga...

Anàlisi dels fluxos de materials de sistemes avaluació del metabolisme material a diferents escales /

Sendra Sala, Cristina
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.59%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'anàlisi de les dimensions d'un sistema social o econòmic ja sigui un país, un sector productiu o una empresa, generalment es mesura en unitats monetàries. Com a molt, la sortida dels sistemes productius es quantifica en unitats físiques, ja que aquests són els valors o indicadors que tradicionalment s'han considerat rellevants i útils per a la presa de decisions. La incorporació de criteris ambientals en la presa de decisions és una necessitat marcada pels límits del nostre planeta. Límits condicionats tant per la capacitat finita de subministrament de recursos, com d'assimilació o regeneració dels fluxos emesos com a conseqüència de les activitats antropogèniques. Per poder incorporar aquesta perspectiva ambiental a l'anàlisi dels sistemes, una alternativa és combinar l'anàlisi crematístic tradicional dels sistemes econòmics i productius, amb una anàlisi física. Aquesta anàlisi física ha de permetre quantificar l'entrada de material necessari per generar cada unitat de sortida, tant si tenen valor econòmic com si no, ja que en qualsevol cas, tenen o poden tenir un valor ambiental. En aquest context s'han quantificat les necessitats i el consum de materials de Catalunya entre els anys 1990 i 2004 (capítol 4). Els resultats mostren un clar augment de l'ús de materials en el període analitzat...

Obstacles en l'aprenentatge matemàtic: la diversitat d'interpretacions de la norma

Planas, Núria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.19%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La recerca que presentem, Obstacles comunicatius en l'aprenentatge matemàtic: la diversitat d'interpretacions de la norma, es desenvolupa en aules amb grups culturals de risc i pretén contribuir a l'estudi de les oportunitats d'aprenentatge dels alumnes minoritaris i, més en general, aportar elements que serveixin per a millorar la comprensió de les condicions d'aprenentatge matemàtic de tots els alumnes. L'aprenentatge matemàtic resulta difícil perquè en el procés de construcció dels coneixements intervenen un conjunt d'aspectes de caràcter intrapersonal que són veritables obstacles a superar. Però, a més dels obstacles cognitius derivats de les situacions intrapersonals en els processos individuals d'aprenentatge, existeixen obstacles comunicatius en la comprensió de les formes de participació a l'aula que influencien inevitablement aquests processos. L'objectiu principal d'aquest treball és posar de manifest alguns dels problemes en l'aprenentatge matemàtic escolar sorgits de les dificultats amb què es troben els alumnes a l'hora de comprendre i aplicar els elements legitimats de la dinàmica general de l'aula de matemàtiques. Partim del supòsit que els obstacles comunicatius es troben íntimament lligats a l'experiència de distància cultural i social viscuda per l'alumne en relacionar-se amb significats que li són aliens i valoracions no esperades. La vivència reiterada d'obstacles comunicatius condiciona les formes de participació i...

Lugar, sentido de lugar y procesos migratorios. Migración internacional desde la periferia de la Ciudad de México

Mendoza, Cristóbal; Bartolo Ruiz, Diana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
A pesar de la gran atención dedicada a la reflexión teórica sobre el «lugar» y el «sentido de lugar» en la geografía, se han realizado pocos avances metodológicos, particularmente de carácter cuantitativo, para evaluar o medir el sentido de lugar. Poco frecuente, además, ha sido el uso del potencial analítico de estos conceptos geográficos para el estudio de los procesos migratorios. En este contexto, el artículo plantea el estudio del «lugar» y del «sentido de lugar» de los habitantes de Valle de Chalco-Solidaridad, municipio de la periferia de la Ciudad de México, y relaciona el sentimiento de identidad territorial con el proyecto migratorio de estas personas. Para ello, utiliza datos de una encuesta de hogares, representativa para el conjunto del municipio, complementados con 31 entrevistas semiestructuradas, realizadas a jefes de hogares seleccionados de la encuesta. Entre las conclusiones, resalta que, al margen del sentimiento de pertenencia o incluso arraigo, la migración internacional siempre será una opción, en tanto que los lugares no provean oportunidades formales de empleo ni servicios para la población.; Malgrat la gran atenció dedicada a la reflexió teòrica sobre el «lloc» i «el sentit de lloc» a la geografia...

Només un terç dels estudiants percep oportunitats per emprendre

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.59%
Un estudi de l'Observatori d'Emprenedoria Universitària analitza l'activitat emprenedora a les universitats catalanes i les sinergies amb el món empresarial.

El director del PRUAB, Jordi Marquet, parla de les oportunitats dels científics en el sistema d'innovació

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.59%
El passat dimecres 1 de juny es va programar la segona sessió del cicle de seminaris "Química Emprèn : guanyant futur en la innovació" que pretén reflexionar sobre el paper de la ciència en les empreses.

Theoretical insights into the chemistry of organometallic compounds with C2 [pi]-ligands Alkenes and alkynes /

Carbó Martín, Jorge Juan
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
16.59%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Els compostos de metalls de transició presenten una amplia varietat d'estructures, juntament amb una gran diversitat de propietats i de química. Aquesta diversitat ofereix abundants oportunitats per la seva aplicació en síntesi orgànica i en processos de catàlisi selectiva. No obstant, la gran varietat de la química organometàl·lica implica un augment de la complexitat del seu estudi. Aquestes característiques dels compostos de metalls de transició han estat un tema molt atractiu per als químics teòrics. Entre els compostos de metalls de transició, aquest treball es centra en els complexos organometàl·lics de transició amb lligands p de dos-carbonis (C2), es a dir, els complexos de alquè i alquí. Aquests complexos p representen el exemple més simple de interacció entre un metall i un hidrocarbur insaturat. A més a més, juguen un paper important com a econòmiques matèries primeres en processos industrials, així com a materials de partida per la síntesi orgànica. El objectiu d'aquest treball és estudiar alguns exemples representatius de la química dels complexos de alquè i alquí, i mostrar com els mètodes de la química computacional poden ser aplicats per resoldre problemes reals pels quals el químic teòric pot contribuir significativament a trobar una resposta. La cobertura és extensiva però no exhaustiva degut al la gran varietat d'aspectes en aquest camp...

La Literatura femenina en la Guerra de la Independencia : a la ciudadanía por el patriotismo

Cantos Casenave, Marieta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
L'article mostra com el procés polític i cultural que va acompanyar a la revolució iniciada a Espanya a partir del 1808 també va incloure a les dones. Així, el sexe femení no quedarà exclòs del procés de naixement i desenvolupament de l'opinió pública i la guerra obrirà una via de participació per a les dones. Aquestes oportunitats, encara que limites, també tindran el seu lloc a la amèrica hispana.; El artículo muestra como el proceso político y cultural que acompañó a la revolución iniciada en España a partir de 1808 también incluyó a las mujeres. Así, el sexo femenino no quedará excluido del proceso de nacimiento y desarrollo de la opinión pública y la guerra abrirá un cauce de participación para las mujeres. Estas oportunidades, aunque limitas, también tendrán su lugar en la américa hispana.; The article shows how the political and cultural process that accompanied the revolution started in Spain from 1808 also included women. Thus, the female sex is excluded from the process of birth and development of public opinion and the war opened a channel of participation for women. These opportunities, however limited, will also have its place in Hispanic America.

L'ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental : marc normatiu, planificació i experiències pràctiques

Domingo i Utset, Guillem; Pons Cànovas, Ferran
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
16.59%
Els espais periurbans juguen un paper important en la configuració del territori i del medi ambient, ja que contenen valors i acullen funcions diverses (ecològiques i ambientals, socials i lúdiques, productives etc.). Si bé és cert que a la comarca del Vallès Occidental aquests espais són –també- producte de la relació amb un context geogràfic molt humanitzat, també ho és que actualment i en aquest context, es donen circumstàncies d’amenaça a l’equilibri que fou origen dels valors i funcions esmentats (tendències urbanitzadores i metropolització). Aquest escenari de complexitat demana una òptima ordenació del territori que garanteixi la preservació dels valors i funcions anomenats. El marc i les eines dels quals la societat s’ha dotat per a fer-ho les aporta el planejament del territori, la legislació sectorial etc. Tot i que aquest marc presenta oportunitats per a l'ordenació d’espais de sòl no urbanitzable periurbà, a la realitat pràctica s’observen pocs resultats d’aquesta favorable avinentesa. Aquesta és la paradoxa principal que planteja l’estudi de la temàtica escollida.; Los espacios periurbanos juegan un papel importante en la configuración del territorio y del medioambiente, ya que contienen valores y acogen funciones diversas (ecológico-ambientales...

Proyecto ecoturístico integrado en la Reserva Natural El Tisey - La Estanzuela

Natoura SL (Grup de recerca); Boada, Martí
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
El presente proyecto realizado en la Reserva Natural El Tisey-La Estanzuela en la República de Nicaragua pretende mejorar la situación de dicha Reserva como destino ecoturístico. Mediante una descripción exhaustiva del área y una valoración de los recursos y servicios turísticos, se ha planteado la problemática para el desarrollo del ecoturismo. Según la OMT, el ecoturismo es un tipo de turismo sostenible que se realiza en espacios naturales protegidos para conocer la flora y fauna características. Debe satisfacer las necesidades de los turistas y de los autóctonos, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades de futuro y se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida. En base a ésto y a los resultados obtenidos tanto de la valoración de los servicios y recursos como del análisis DAFO, se han propuesto un conjunto de mejoras y se ha realizado un plan de actuación, que se trata de la elaboración de cuatro itinerarios así como de trípticos informativos, que de llevarse a cabo, mejorarían las condiciones turísticas y de seguro que aumentaría la afluencia de turistas.; El present projecte realitzat en la Reserva Natural El Tisey-La Estanzuela a la República de Nicaragua pretén millorar la situació d’aquesta Reserva com a destí ecoturístic. Mitjançant una descripció exhaustiva de l’àrea y una valoració dels recursos i serveis turístics...

La participación de los jóvenes en las redes sociales : finalidad, oportunidades y gratificaciones

García Galera, María del Carmen; Seco, José Alonso; Hoyo Hurtado, Mercedes del
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
17.19%
Entre la multitud d'eines i aplicacions que ofereix Internet, les xarxes socials s'han convertit en un element de referència per a la participació ciutadana, atès que afavoreixen la possibilitat de ser informats i d'informar de forma fàcil, ràpida i massiva, a més de tenir la capacitat de cridar a la mobilització social, cívica i/o política. Enfront d'aquells detractors que consideren a les xarxes com un lloc ple de perills, hi ha estudis que plantegen com les xarxes socials es constitueixen, en realitat, com un espai de trobada, de debat, de negoci, en definitiva, de participació. En aquest article es presenten les possibilitats reals de les xarxes socials per als joves, centrades principalment en la percepció de les mateixes com un mitjà per estendre les seves relacions socials offline així com per a la participació en esdeveniments socials i/o cívics. Es busca conèixer els usos que fan els joves de les xarxes socials, les opcions i oportunitats que els ofereixen, així com les gratificacions que aquest sector de la població, com a principal usuari, obté de la seva participació amb aquestes eines d'Internet. Segons estableix Livingston, les xarxes socials són una font de risc però també d'oportunitats, relacionades fonamentalment amb la participació social...

La incerta reforma de l'organització territorial de Catalunya d'ençà l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de 2006

Nel·lo, Oriol,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
17.19%
L'article analitza els avatars de la reforma de l'organització territorial de l'administració pública a Catalunya des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de 2006. Així, discorre en primer lloc sobre les oportunitats i les limitacions del text estatutari a l'hora de superar els reptes que l'organització territorial dels poders públics a Catalunya planteja. Tot seguit entra a descriure la forma com el govern de la Generalitat ha volgut concretar aquestes oportunitats a través de diverses iniciatives legislatives, iniciatives que es troben en diversos estadis d'una tramitació administrativament complexa i políticament polèmica. Els apartats tercer i quart mostren com, tanmateix, les dificultats en l'avenç de les modificacions legislatives no han impedit ni la progressiva adaptació de l'administració de la Generalitat a una estructura basada en set àmbits territorials, ni el progrés del planejament territorial per a cada un d'aquests àmbits. Unes breus conclusions clouen l'estudi.; El artículo analiza los avatares de la reforma de la organización territorial de la administración pública en Cataluña desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2006. Así, discurre en primer lugar sobre las oportunidades y las limitaciones del texto estatutario a la hora de superar los retos que la organización territorial de los poderes públicos en Cataluña plantea. A continuación...

Learning Opportunities Through a Student-generated assessment tool

Ploettner, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
17.51%
The development of learning autonomy and the acquisition of professional discourse in a second language are current priorities of higher education content and language integrated learning (ICL-HE). Research regarding assessment of these objectives is lacking. This action research study explores the use of formative and self and peer assessment in the teaching of professional discourse in an ICL-HE context. It examines how student generation and application of an instrument to assess written professional discourse creates a knowledge building environment (KBE) and opportunities for learning and tracks the learning behaviour trajectory of one student. Interaction analysis is applied to audio and video data collected during a professional discourse writing activity. Classroom data provides evidence for the creation of KBE and opportunities for learning. Longitudinal data collected from one student reveals increasing orientation toward the learning object. The student generation of assessment instruments is a viable formative assessment technique in ICL-HE contexts.; El desenvolupament d'autonomia en l’aprenentatge i l'adquisició del discurs professional en una llengua addicional són prioritats de l’aprenentatge integrat de contingut i llengua en educació superior (ICL-HE). Existeix Una manca de recerca sobre l’avaluació d'aquests objectius. Aquest estudi pilot explora l’avaluació formativa i l’auto-avaluació en l'ensenyament del discurs professional en un context ICL-HE. Investiga com la generació i aplicació d'un instrument d’avaluació crea un entorn de construcció de coneixement (KBE) i oportunitats d'aprenentatge del discurs professional escrit. També explora la trajectòria del comportament d’aprenentatge d'un estudiant. S'aplica l’anàlisi de lainteracció a les dades d'àudio i vídeo recollides durant la unitat didàctica. Les dades mostren la creació d’un KBE i d’oportunitats d'aprenentatge. Les dades longitudinals d’un estudiant revelen una creixent orientació cap a l'objecte d'aprenentatge. La generació d'instruments d'avaluació és una tècnica d'avaluació formativa potencialment viable en contextos ICL-HE.; El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y la adquisición del discurso profesional en un idioma adicionalson prioridades del aprendizaje integrado de contenido y lengua en educación superior (ICL-HE). Existe una falta de investigación respecto a la evaluación de estos objetivos. Este estudio pilot explora la evaluación formativa y la auto-evaluación en un contexto de ICL-HE. Investiga cómo la generación y aplicación de un instrumento evaluativo crea un entorno de construcción de conocimiento (KBE) y oportunidades de aprendizaje. Se analitza también la trayectoria de comportamiento del aprendizaje de un estudiante El análisis de la interacción se aplica a datos de audio y video del aula. Los datos proporcionan evidencia de la creación de KBE y oportunidades de aprendizaje. Los datos longitudinales de un estudiante revelan una creciente orientación hacia el objeto de aprendizaje. La generación y aplicación de instrumentos de evaluación es una técnica de evaluación formativa viable en contextos ICL-HE.; El desenvolupament de l'autonomia en l'aprenentatge i l'adquisició del discurs professional en un idioma adicionalson prioritats de l'aprenentatge integrat de contingut i llengua en educació superior (ICL-HE). Hi ha una falta d'investigació respecte a l'avaluació d'aquests objectius. Aquest estudi pilot explora l'avaluació formativa i l'autoavaluació en un context d'ICL-HE. Investiga com la generació i aplicació d'un instrument avaluatiu crea un entorn de construcció de coneixement (KBE) i oportunitats d'aprenentatge. Es analitza també la trajectòria de comportament de l'aprenentatge d'un estudiant L'anàlisi de la interacció s'aplica a dades d'àudio i vídeo de l'aula. Les dades proporcionen evidència de la creació de KBE i oportunitats d'aprenentatge. Les dades longitudinals d'un estudiant revelen una creixent orientació cap a l'objecte d'aprenentatge. La generació i aplicació d'instruments d'avaluació és una tècnica d'avaluació formativa viable en contextos ICL-HE.

Límits i oportunitats d'un grup de mestres que volen ambientalitzar el currículum

Roger Herreros, Albert
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
27.7%
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia; El treball pretén identificar i analitzar un grup de professors que volen ambientalitzar el currículum amb el model de les esferes (Bonil, et all 2012) dissenyat pel Grup de Recerca Cómplex de la UAB. El TFG pren com a mostra l’enregistrament i la transcripció de 6 reunions de treball d’aquest grup de mestres, i es vol identificar (1) la presència de les esferes i (2) les analitza segons una perspectiva DAFO. Els resultats mostren les amenaces i les oportunitats que poden aparèixer durant la creació i l’aplicació del model formatiu als centres educatius. L’esfera que té més quantitat d’amenaces i oportunitats, en comparació amb les altres, és la metodològica; 9 amenaces i 8 oportunitats, respecte a les 2 i 3 que té el relat. Això és degut a que l’esfera metodològica està present al 56% de les declaracions analitzades, i la resta d’esferes es reparteixen el 44% restant. L’estratègia més viable per transferir el model formatiu a les aules és definir un pla de formació continu i transformador a on el professorat tingui un paper actiu des de la perspectiva del pensar...

Les dones i la participació en els càrrecs de direcció a les universitats

Tomàs i Folch, Marina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
17.19%
En aquest article es planteja la situació de la participació de les dones en els càrrecs de gestió de la universitat tot considerant els elements estructurals i culturals que determinen tant les oportunitats com l’accés i l’exercici dels càrrecs per les dones. Entre aquests elements fem esment de la cultura institucional de la universitat, les barreres socio-psicològiques internes i externes. En la cultura institucional universitària tot i que s’han fet veritables avenços, encara predomina una visió de que les estructures i processos són neutrals i, per tant, tenen les mateixes oportunitats homes i dones. Les estratègies d'igualtat de gènere promogudes se centren fonamentalment a canviar a les dones de manera individual, no a les cultures on treballen. Nosaltres sostenim que també cal canviar la cultura universitària atès que les estructures i procediments vigents no faciliten l’accés i presència d’aquestes en els òrgans de poder i de presa de decisions. També ens detenim a descriure els resultats d’una recerca en què s’estudià el tipus de lideratge que exercien les dones directores de departament a quatre universitats catalanes viscut pel professorat dirigit per elles.

Estratègies de millora per a la resolució de problemes amb alumnes de segon d'ESO ús de la matemàtica recreativa a les fases d'abordatge i revisió /

Mallart Solaz, Albert
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.19%
Descripció del recurs: el 27-11-2009; La recerca elaborada pertany a l'àmbit de la didàctica de les matemàtiques, en particular a l'àrea de la resolució de problemes. És un estudi d'estratègies de millora per resoldre problemes fent ús de la matemàtica recreativa. Els objectius del present estudi són: veure si existeixen situacions didàctiques amb problemes no estàndard que ofereixen oportunitats d'aprenentatge matemàtic, veure els tipus d'activitats matemàtiques que es donen en un entorn de recreacions matemàtiques, veure els tipus de coneixement i habilitats matemàtiques que aporten els entorns de les recreacions matemàtiques, veure els tipus d'influència educativa que exerceix el professor per aconseguir un cert ordre i comprensió en l'exposició de les diferents idees que ha suggerit la situació problemàtica, estudiar les estratègies utilitzades pel professor per aconseguir que les seves actuacions s'adeqüin als diferents nivells de coneixement dels alumnes del grup, i estratègies adequades per encoratjar i guiar cap a la solució d'una recreació matemàtica sense desvetllar la solució real. El marc teòric és el caracteritzat per la Resolució de Problemes de matemàtiques i pels jocs matemàtics a l'escola. En particular s'estudien les fases primera i quarta de la Resolució de Problemes proposades per G.Polya (1945) i com amb certes recreacions matemàtiques i de manera organitzada es pot treballar. Es considera que els protocols han d'utilitzar un marc contextual proper a l'alumne (Vigotski...

La guerra de los Estados Unidos contra la inmigración. Efectos paradójicos

Massey, Douglas S.; Pren, Karen A.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
17.19%
A finales de la década de 1950, Estados Unidos permitía la entrada de aproximadamente medio millón de inmigrantes mexicanos al año, de los cuales 450.000 llegaban con visados de trabajo temporal y 50.000 lo hacían con visados de residentes permanentes. A mediados de la década de 1960, los cambios en la política migratoria de Estados Unidos realizados en nombre de los derechos civiles redujeron drásticamente las oportunidades de entrada legal en el país. Se eliminaron los visados de trabajo temporal y se limitaron los visados de residentes a 20.000 por año. Con las oportunidades de entrada legal restringidas, los flujos migratorios ya establecidos simplemente continuaron fuera de los límites legales, lo cual dio comienzo a una inesperada reacción en cadena de eventos que culminaron en una guerra total contra los inmigrantes y el rápido crecimiento —sin precedentes— de población residente no autorizada en Estados Unidos. El presente artículo demuestra que el aumento de inmigración indocumentada en los Estados Unidos y el incremento de la población sin papeles son un producto de políticas migratorias y fronterizas mal concebidas.; A finals de la dècada de 1950, els Estats Units permetien l’entrada d’aproximadament mig milió d’immigrants mexicans l’any...

Anàlisi demogràfica i territorial de l'activitat femenina. Espanya 1970-1986

Solsona i Pairó, Montserrat
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
17.19%
L'objectiu d'aquesta recerca es l'anàlisi demogràfica (perspectiva del cicle de vida familiar) i territorial del canvi que s'ha produït entre 1970 1 1986 en l'activitat laboral femenina a l'Estat Espanyol. Les fonts de dades demogràfiques: a ) Dades provincials dels Censos de població i dels Padrons Municipals d'habitants (1970-1986; i b) l'Enquesta de Fecunditat de 1986 per Comunitats Autònomes per a l'anàlisi biogràfica de l'activitat laboral femenina, la nupcialitat i la fecunditat. Les conclusions de l'anàlisi transversal i longitudinal són: 1) La reducció de l'activitat laboral en les edats més joves, per perllongar la durada dels estudis, observada en la població masculina des de 1970, només es perceptible a partir de 1981 en els grups d'edat més joves en aquelles províncies que registren durant tot el període estudiat les taxes d'activitat femenina més elevades, con ara Barcelona, Girona i Alaba. 2) Pel que fa a la relació entre treball i família: increment de l'activitat laboral femenina per la incorporació de dones casades; desplaçament del matrimoni a etapes posteriors del cicle familiar de la incompatibilitat entre treball i constitució familiar, essent les generacions dels cinquanta les que marquen aquest canvi de. En les regions del Nord Est...

Hacia la excelencia educativa en las comunidades de aprendizaje : participación, interactividad y aprendizaje

Ferrer Esteban, Gerard
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 SPA
Relevância na Pesquisa
27.19%
El projecte «Comunitats d'Aprenentatge» es defineix com una alternativa que guia la transformació de situacions de desigualtat educativa en situacions on es generin oportunitats d'aprenentatge per a tothom. L'aplicabilitat d'aquest projecte, el qual presenta un alt nivell d'operativitat, es tradueix, entre d'altres propostes, en la sistematització de metodologies didàctiques que aconsegueixen connectar els plantejaments teòrics fonamentadors del projecte amb una sèrie d'estratègies metodològiques que orienten els processos d'ensenyament- aprenentatge cap a l'excel·lència educativa. En aquest sentit, els «grups interactius» responen a la necessitat d'obrir les aules a la participació de la comunitat -familiars, voluntaris i altres agents- per tal d'afavorir l'aprenentatge dels infants.; The Learning Communities Project is defined as an educational alternative that drives the transformation of situations of educational inequality towards situations where learning opportunities for everybody are generated. The applicability of this highly operational project leads, amongst other things, to the systematization of didactic methodologies that are capable of connecting the underlying theoretical principles to a series of strategic methodologies that guide the teaching-learning processes towards educational excellence. In this sense...

El papel ambivalente de las fronteras en la construcción de las metrópolis transfronterizas en Europa. Los casos de Basilea, Ginebra y Luxemburgo

Sohn, Christophe
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
17.19%
Este artículo trata de analizar el papel de las fronteras en la construcción política de las metrópolis transfronterizas en Europa. En primer lugar, se lleva a cabo una reflexión sobre el proceso de emergencia de las metrópolis transfronterizas, con el fin de subrayar sus especificidades. Sobre la base de una reflexión teórica, se desarrolla un marco de análisis de las funciones atribuidas a las fronteras. A continuación, los casos de Basilea, Ginebra y Luxemburgo permiten examinar la forma como los actores metropolitanos movilizan ciertas funciones atribuidas a las fronteras para elaborar y llevar a buen puerto sus estrategias de desarrollo y de integración transfronteriza. Lejos de constituir únicamente un obstáculo a la cooperación, la frontera ofrece, a estas metrópolis de segundo rango, oportunidades para reforzar sus ventajas comparativas. La activación de estas oportunidades se basa en estrategias que articulan ciertas funciones de las fronteras según lógicas diferentes: la frontera puede ser movilizada como un recurso económico o, en un plano simbólico, como un objeto de reconocimiento y de afirmación del carácter internacional de la metrópoli. Se constata que, en el juego provocado por las mutaciones fronterizas...