Página 1 dos resultados de 8 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Obstacles en l'aprenentatge matemàtic: la diversitat d'interpretacions de la norma

Planas, Núria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.13%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La recerca que presentem, Obstacles comunicatius en l'aprenentatge matemàtic: la diversitat d'interpretacions de la norma, es desenvolupa en aules amb grups culturals de risc i pretén contribuir a l'estudi de les oportunitats d'aprenentatge dels alumnes minoritaris i, més en general, aportar elements que serveixin per a millorar la comprensió de les condicions d'aprenentatge matemàtic de tots els alumnes. L'aprenentatge matemàtic resulta difícil perquè en el procés de construcció dels coneixements intervenen un conjunt d'aspectes de caràcter intrapersonal que són veritables obstacles a superar. Però, a més dels obstacles cognitius derivats de les situacions intrapersonals en els processos individuals d'aprenentatge, existeixen obstacles comunicatius en la comprensió de les formes de participació a l'aula que influencien inevitablement aquests processos. L'objectiu principal d'aquest treball és posar de manifest alguns dels problemes en l'aprenentatge matemàtic escolar sorgits de les dificultats amb què es troben els alumnes a l'hora de comprendre i aplicar els elements legitimats de la dinàmica general de l'aula de matemàtiques. Partim del supòsit que els obstacles comunicatius es troben íntimament lligats a l'experiència de distància cultural i social viscuda per l'alumne en relacionar-se amb significats que li són aliens i valoracions no esperades. La vivència reiterada d'obstacles comunicatius condiciona les formes de participació i...

Resolució de problemes de matemàtiques : identificació, origen i formació dels sistemes de creences en l'alumnat alguns efectes sobre l'abordatge dels problemes /

Vila Corts, Antoni
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.35%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El present estudi es desenvolupa sobre alumnat de 1r d'ESO i té com a objectius: identificar elements del sistema de creences (SC) entorn a l'activitat de resolució de problemes (RP), analitzar la relació entre aquells i les accions desenvolupades durant l'abordatge en la RP no estàndard i identificar aspectes que incideixin en l'origen i formació dels SC. El Marc Teòric és el que ve descrit per la RP de Matemàtiques a l'escola i per les Creences de l'alumnat, a la vegada que per l'estreta relació assumida entre ambdues. En particular, abordem la RP des d'una visió curricular i adoptant el paper de mediadora de processos (Schoenfeld, 1991; Callejo, 1994; Abrantes, 1996; Deulofeu, 2000), incorporem els aspectes que intervenen en el procés de RP des d'un intent de no-separació dels dominis afectiu i cognitiu (McLeod, 1992; Gómez-Chacón, 1997) i en relació a la importància del context sòcio-cultural (Bishop, 1988). Paral·lelament, en el marc d'estudi dels SC proposat per McLeod (1992) i Pehkonen i Törner (1996), considerem el paper de les creences com a font d'explicació de les conductes i els obstacles de l'alumnat. L'estudi ha integrat l'enfocament quantitatiu (totalitat de l'alumnat de 1r d'ESO d'un centre educatiu; estudi de Grup) i l'enfocament qualitatiu (un estudi més profund sobre 8 alumnes; estudi de Casos)...

Evolució que el professor de música experimenta en la forma de percebre i categoritzar l’ensenyament de la llengua estrangera durant una experiència d’Aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE), en anglès

Corredera Capdevila, Anna; Ruiz Lorenzo, Bruno
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
16.45%
Els programes d’Aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE o CLIL en anglès) estan obrint un camí cap a la millora de l’aprenentatge de la llengua estrangera ja que ofereixen als alumnes l’oportunitat d’utilitzar la llengua meta per apropiar-se de nous continguts curriculars. No obstant, aquest camí no és fàcil. Un dels grans obstacles és la preocupació que els professors de contingut mostren per la possible repercussió negativa que aquests programes tenen sobre l’aprenentatge dels continguts curriculars de la seva matèria d’especialització. Partint d’aquesta consideració, el focus d’atenció d’aquest estudi és el professor de contingut que va participar en l’experimentació d’una unitat didàctica de música en anglès que es va dur a terme en una aula de 3r d’ESO en un centre de secundària de Catalunya. L’objectiu d’aquest estudi és reconstruir, a partir de successives entrevistes i sessions de treball amb el professor, el procés d’evolució en la forma en què el professor de contingut percep i categoritza els esdeveniments que succeeixen a l’aula AICLE en relació amb l’apropiació per part dels estudiants dels continguts meta. L’anàlisi de les converses entre la investigadora i l’informador des del principi fins al final de l’experimentació...

La actividad lingüística como objeto enseñado en una clase de matemáticas en la Escuela Primaria

Sainz-Osinaga, Matilde
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
66.87%
El propósito de este trabajo es conocer los obstáculos de los alumnos y las características lingüísticas de sus producciones en una clase de 6º curso de Educación Primaria, en la que se articulan los contenidos de matemáticas y lengua, en un contexto en el que la mitad del alumnado realiza el currículo en la L2 (euskara). Para ello se analizan las interacciones entre la maestra y los alumnos, centradas en los obstáculos de los alumnos y la ayuda que la maestra les proporciona. Se parte de la hipótesis que apoya que la lengua se aprende en contextos sociales situados y que las tareas de aprendizaje que el alumno realiza en dicho contexto pueden abarcar dos dimensiones de enseñanza/aprendizaje: «dimensión materia» y «dimensión lingüística» (Snow, Met y Genesse, 1989; Navés y Muñoz, 2011). Compartimos con Bakthine (1982) el presupuesto de que las diferentes áreas de conocimiento históricamente han construido géneros sociales relativamente específicos. Los resultados muestran que los alumnos tienen dificultades para dar una respuesta reflexiva y también para argumentar y que el perfil del enseñante y los instrumentos de mediación que utiliza sirven para ayudar al alumno a superar algunos obstáculos de las dos áreas articuladas.; El propòsit d’aquest treball és conèixer els obstacles dels alumnes i les característiques lingüístiques de les seves produccions en una classe de 6è curs d’Educació Primària...

El cambio del profesorado de ciencias II : itinerarios de progresión y obstáculos en estudiantes de magisterio

Porlán, Rafael; Martín del Pozo, Rosa; Rivero, Ana; Harres, Joao; Azcárate, Pilar; Pizzato, Michelle
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
36.33%
En este trabajo, segundo de una serie de dos, se presenta el progreso y los obstáculos que experimentan cinco equipos de estudiantes de Magisterio al participar en asignaturas basadas en el modelo Formación de Profesores para Investigar la Práctica (FOPIP), de orientación constructivista, y en el curso CAIC (Concepciones de los Alumnos e Innovación Curricular). Las categorías analizadas fueron: ideas de los alumnos, contenidos escolares y metodología de enseñanza de las ciencias. Para el análisis se formularon tres niveles de progresión, que fueron reformulados y ampliados a la luz de los datos, dando lugar a Itinerarios Generales de Progresión. Los resultados sugieren dos obstáculos de fondo: las ideas de los alumnos no tienen valor epistémico y el conocimiento científico representa verdades absolutas. Los equipos dieron pruebas de haber superado el primero pero no el segundo.; This paper, the second in a series of two, presents the progress and obstacles experienced by five teams of prospective primary education teachers who participated in courses based on the constructivist-oriented model «Teacher Education for Inquiry into Practice (FOPIP)», and in the «Students’ Conceptions and Curricular Innovation (CAIC)» course. The categories analyzed were: the students’ ideas...

La Construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l'educació primària un estudi de cas sobre l'ús lingüístic, la reflexió gramatical i la interacció en l'ensenyament-aprenentatge de la llengua /

Casas i Deseuras, Mariona
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.78%
La tesi doctoral titulada La construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l'educació primària és fruit d'una recerca empírica que explora, des d'un enfocament interpretatiu qualitatiu, el reconeixement i la comprensió dels usos del present en alumnes d'educació primària a Catalunya. La tesi s'emmarca dins la línia d'investigació del Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL) de la UAB que gira a l'entorn de l'ensenyament i aprenentatge de la gramàtica i mostra una possible via per articular més eficaçment la reflexió gramatical amb l'ús de la llengua. La recerca se situa en el paradigma sociocultural i posa en relleu el paper de la interacció lingüística, entre iguals i amb el suport de l'adult, en el context escolar. En concret, mostra com la interacció promou el desenvolupament de l'activitat metalingüística i com aquesta activitat contribueix a construir el coneixement sobre el temps verbal del present. Els referents teòrics de la tesi s'estructuren a partir de dos àmbits: lingüístic i didàctic. El primer presenta el verb i els temps verbals com a objectes d'estudi des del vessant descriptiu del sistema lingüístic i des de l'adquisició d'aquest sistema...

La Construcció del saber metalingüístic estudi sobre l'aprenentatge de la gramàtica d'escolars de secundària en el marc d'una seqüència didàctica /

Fontich Vicens, Xavier
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.87%
Descripció del recurs: el 01-12-2010; Aquest estudi se centra en la construcció del coneixement gramatical d'alumnes d'ESO en la interacció en petit grup i en el marc d'un model d'intervenció, el de Seqüència Didàctica de Gramàtica (SDG). La recerca ha mostrat fortes discrepàncies a l'hora de valorar el paper que la instrucció gramatical ha de jugar en la instrucció sobre l'ús de la llengua. La present tesi parteix de dues idees. En primer lloc, que entre aprenentatge de l'ús i reflexió metalingüística hi ha una relació important però no directa. Així, en l'aprenentatge de l'ús hi té una importància cabdal la reflexió metalingüística, en relació al domini de determinades nocions gramaticals, als procediments de reflexió metalingüística que han de portar a aquest domini, i a les actituds positives envers el codi com a àmbit d'estudi interessant. La segona idea de partida és la necessitat d'explorar un model que sigui alhora model de gramàtica per a l'escola que guiï la nostra intervenció a l'aula i model de recerca per investigar els processos que aquesta intervenció a l'aula desencadena. El present treball pretén contribuir a desenvolupar aquestes dues idees. El dividim en dues parts. La Part I presenta el marc teòric. El capítol 1 exposa el model d'ensenyament i aprenentatge adoptat...

Concepciones sobre el origen de los terremotos : estudio de un grupo de alumnos de 14 años de Puerto Rico

Mejías Tirado, Nydia Esther; Morcillo, Juan Gabriel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2006 SPA
Relevância na Pesquisa
36.1%
Presentamos un estudio en el que se recopilan y analizan las concepciones sobre el origen de los terremotos de un grupo de alumnos de 14 años de Puerto Rico. Para el análisis hemos establecido dos tendencias principales: explicaciones con contenido científico (algunas con un gran paralelismo con la ciencia antigua) y explicaciones basadas en creencias populares y en «mitos» (algunos muy antiguos y otros que se consideran modernos). En este trabajo confirmamos la importancia del contexto en algunas concepciones, claramente influenciadas por las condiciones geográficas, históricas y sociales del lugar donde viven los alumnos. Por otra parte, también se identifican algunos obstáculos epistemológicos que dificultan el aprendizaje sobre el origen de los terremotos y sobre la teoría de la tectónica de placas.; This research analyses the conceptions about earthquakes held by a group of fourteen-year old Puerto Rican students. From that analysis two basic tendencies were determined: explanations based on scientific content (closely connected to classical science) and explanations based on popular folk beliefs and «myths» (some ancient and others considered modern). This study also confirms the presence of some conceptions clearly influenced by geographical...