Página 1 dos resultados de 391 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

La llibertat d’expressió en la societat tolerant : el cas de les vinyetes de Mahoma

Gamper, Daniel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
26.95%
A aquest article s’exposen les seqüeles jurídiques del conegut com a “cas de les caricatures de Mahoma”, així com les discussions legislatives en el Parlament danès sobre els articles del codi penal contra la blasfèmia i el racisme. També s’analitza el debat posterior centrat en l’autocensura de l’opinió pública sobre els afers relacionats amb la immigració musulmana, i en la secció final es proposa quina hauria de ser l’actitud dels mitjans de comunicació pel que fa a la integració de les minories d’una altra procedència cultural, ètnica i/o religiosa.

Immigració, unions mixtes i integració sociocultural : cap a una anàlisi complexa multimètode

Rodríguez García, Dan; Solana Solana, Miguel; Lubbers, Miranda J.; de Miguel Luken, Verónica
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
37.4%
Des de principis de la darrera dècada, coincidint amb la important arribada d’immigració estrangera a Espanya, les unions mixtes o binacionals han augmentat considerablement. Malgrat això, encara se sap ben poc sobre l’abast, les dinàmiques internes, els significats i les conseqüències d’aquesta realitat. En aquest article presentem els avenços de dos projectes de recerca en curs on s’està intentant clarificar la relació entre unions/llars mixtes i integració/cohesió social, a partir de l’estudi d’unions mixtes i no mixtes de set col·lectius immigrats residents a Catalunya, aplicant una aproximació multimètode (quantitativa i qualitativa), que inclou la explotació de fonts estadístiques administratives i l’anàlisi de 94 xarxes personals/socials. Les dades que presentem aquí corresponen a l’anàlisi d’una de les fonts estadístiques més significatives (ENI) i a l’anàlisi descriptiva d’alguns casos de xarxes personals. Tot apunta a una relació entre «mixicitat» i integració multidireccional o segmentada, més complexa del que tradicionalment s’ha teoritzat.; Desde principios de la última década, coincidiendo con la importante llegada de inmigración extranjera a España, las uniones mixtas o binacionales han aumentado considerablemente. Sin embargo...

Agent based virtual electronic patient record. From intra to inter-institution data integration

Vieira Marques, Pedro Manuel
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em // ENG
Relevância na Pesquisa
27.66%
A través dels anys els sistemes d'informació mèdica (SIM) s'han desenvolupat i desplegat, seguint agendes específiques abordant els problemes individuals. Encara que hi ha hagut diversos esforços, encara és necessari millorar la integració de sistemes per tal de superar les barreres de disponibilitat de les dades, sobretot quan l'status quo revela que la majoria de les vegades els sistemes coexisteixen com autistes. L'assoliment d'una visió integrada i transversal de tots els registres d'un pacient no és una tasca fàcil, ja que els patrons de producció i la utilització de les dades en l'assistència sanitària són molt complexes i involucren actors heterogenis i un flux de dades complexe. Aquest és un problema real, tant dins com entre les institucions de salut que fan la tasca d'integració difícil i molt sovint ni tan sols possible. Els agents són entitats de programari autònomes que poden percebre el caràcter dinàmic de l'entorn, permetent proactivitat respecte a les accions que s'adapten millor a un usuari particular per a un determinat conjunt d'objectius. Els agents actuen en representació dels seus usuaris, i a través de la seva activitat social poden interactuar amb l'usuari, amb altres agents i amb el propi entorn a través de l'intercanvi de missatges o fent ús de dispositius auxiliars. La seva flexibilitat per integrar altres tecnologies pot millorar l'escalabilitat del sistema i la seva tolerància a fallades...

Gestión del agua e integración de políticas sectoriales. Balance y situación actual en el territorio del Alto Guadiana

Ruiz Pulpón, Ángel Raúl
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
27.23%
La integración es uno de los principios de mayor relevancia de la Directiva Marco del Agua aprobada en el año 2000. De entre sus distintas formas, la integración de las políticas sectoriales y la coordinación entre las administraciones competentes son objetivos clave para la consecución de una eficiente ordenación de los recursos hídricos en el territorio. El estudio analiza la ausencia de este paradigma durante los últimos veinticinco años en la cuenca alta del río Guadiana, territorio con graves problemas de sobreexplotación de sus acuíferos subterráneos, y describe los últimos intentos de concertación recogidos en el recientemente aprobado Plan Especial del Alto Guadiana.; La integració és un dels principis de més rellevància de la Directiva Marc de l’Aigua aprovada l’any 2000. D’entre les diferents formes que presenta, la integració de les polítiques sectorials i la coordinació entre les administracions són objectius clau per a la consecució d’una ordenació eficient dels recursos hídrics al territori. L’estudi analitza l’absència d’aquest paradigma durant els últims vint-i-cinc anys a la conca alta del riu Guadiana, territori amb greus problemes de sobreexplotació pel que fa als seus aqüífers subterranis...

La integración hombre-máquina : lo concebible y lo realizable en la ciencia real y en la ciencia ficción

Kobal, Santiago
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
26.95%
L'arribada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va produir canvis d'ordre qualitatiu en el tecnològic realitzable i en el tecnològic concebible. Aquestes transformacions s'han expressat respectivament en canvis de registre material i conceptual en el nostre esperit d'època, una nova era en la història de la humanitat marcada per l'ús quotidià i natural de les noves tecnologies. Tant en el domini de la ciència real com en el de la ciència ficció, els discursos relatius a la integració home-màquina, que discorren sobre la fusió entre biologia i tecnologia, apunten a la idea central que les TIC donaran lloc, en un punt proper del seu desenvolupament, a una singularitat tecnològica, punt històric d'inflexió i canvi transcendental expressat en l'aparició d'androides i poshumans, figures artificials ontològicament idèntiques, i fins i tot superiors, als éssers originals en què s'inspiren.; La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) produjo cambios de orden cualitativo en lo tecnológico realizable y en lo tecnológico concebible. Estas transformaciones se han expresado respectivamente en cambios de registro material y conceptual en nuestro espíritu de época, una nueva era en la historia de la humanidad signada por el uso cotidiano y natural de las nuevas tecnologías. Tanto en el dominio de la ciencia real como en el de la ciencia ficción...

The impact of immigrants’ segregation and concentration on social integration in selected European contexts

Musterd, Sako
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 ENG
Relevância na Pesquisa
27.23%
In large sections of the western world there are lively public and policy debates about segregation and integration and in particular about the potential impact of specific population compositions in certain neighbourhoods in cities on integration and social opportunities. There clearly are some prevailing ideologies, perceptions, assumptions and policy responses regarding segregation and potential (neighbourhood) integration effects. In this contribution these prevailing ideas will be addressed and subsequently confronted with theory on segregation, concentration, and neighbourhood effects, and finally confronted with empirical research and evidence. What we learned is that segregation and concentration are no straightforward concepts and thus require cautious treatment. This may help to reduce xenophobic reactions. There are indications, though, that even in so-called redistributing welfare states some (negative) impacts of immigrant concentrations on individual’s prospects can be discerned. However, here too, careful analyses are required to be able to clarify when, for whom, what effects will likely have to be expected.; En el món occidental, l’impacte de certes composicions de la població en determinats barris d’algunes ciutats...

Estratègies Integrades: El màrqueting i la comunicació integrada (IMC) com a nou paradigma comunicatiu

Schreiber Mas, Nicole Erika
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
26.95%
En aquest projecte es planteja investigar les tendències estratègiques de la publicitat, centrant-se principalment en el que és el màrqueting i la comunicació integrada. Es busca entendre el paper que ha adoptat la integració en el panorama actual de la comunicació, analitzant els elements comunicatius de manera aïllada i també de forma conjunta per tal de concebre la vitalitat del concepte davant del consumidor de la nova era provocada per els canvis en les formes de comunicar-nos. Complementant la teoria amb un cas real amb els resultats obtinguts de la campanya, es demostra que és un fonament del futur de la comunicació.; En este proyecto se plantea investigar las tendencias estratégicas de la publicidad, centrándose principalmente en lo que es el marketing y la comunicación integrada. Se busca entender el papel que ha adoptado la integración en el panorama actual de la comunicación, analizando los elementos comunicativos de manera aislada y también de forma conjunta para comprender la vitalidad del concepto delante del consumidor de la nueva era provocada por los cambios en las formas de comunicarnos. Complementando la teoría con un caso real con los resultados obtenidos de la campaña, se demuestra que es un fomento del futuro de la comunicación.; This project aims to research the strategic tendencies in advertising...

Los estudiantes ante la nueva reforma universitaria

Troiano Gomà, Helena; Sánchez-Gelabert, Albert; Masjuan, Josep Maria; Daza Pérez, Lidia; Elías Andreu, Marina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
26.95%
El present document és una síntesi dels resultats d'una recerca I+D+i que consisteix en un estudi sobre els estudiants universitaris en el context de canvi actual. El projecte va ser aprovat en el Plan Nacional de Investigación I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació de l'any 2008 (CSO2008-02812). Els objectius principals d'aquesta recerca són, d'una banda, descriure l'abast dels canvis metodològics en el marc de la reforma de Bolonya i les condicions en què aquests es duen a terme; d'altra banda, es vol respondre quins són els aspectes que més influeixen en els resultats que obtenen els estudiants, atenent molt especialment les qüestions més sociològiques, com la integració social i acadèmica.

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya

Brugué, Joaquim; Gonzàlez, Sheila; Gusi, Jordi; Sol, Àgata
Fonte: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família , Publicador: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família ,
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
26.95%

Minories ètniques, associacionisme i integració sociocultural

Garreta i Bochaca, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 CAT
Relevância na Pesquisa
26.95%
Les associacions, enteses com una forma de vertebrar la minoria i defensar-ne els interessos, és a dir, com a base per a l'acció col·lectiva, poden actuar com a catalitzador del procés d'integració social i de la seva negociació, com també de la seva participació política. Des d'aquest plantejament es presenta la síntesi d'un estudi de les associacions d'africans i gitanos de dues províncies (una de la comunitat autònoma d'Aragó i una altra de Catalunya) destacant-ne els objectius, el funcionament, els membres, les dificultats i els problemes i si tenen un paper important en el procés d'integració sociocultural dels seus «representats». Al mateix temps, utilitzant una enquesta i entrevistes en profunditat a individus d'aquests col·lectius, ens aproximarem al coneixement, a l'acceptació, a la participació... en aquestes associacions.; Associations, these undertood as a way to give the minority a structure and defend its interests, that is, as a base for collective action, can work as a catalyzer of the social integration process and its negotiation, and also of its political participation. From this approach we are introduced to the synthesis of a research on Africans and Gipsies associations in two provinces (one in the Aragon Autonomous Community and other one in the Catalan Community)...

La integració social i la diversitat cultural a l'escola

Carbonell i Paris, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 CAT
Relevância na Pesquisa
37.4%
Tenint en compte que la diversitat cultural no és un fenomen nou dins la nostra societat, l'autor analitza diverses dades sobre l'augment progressiu de la població immigrant dins de l'Estat espanyol. Aquest fet genera situacions conflictives dins del país d'acollida i, concretament, dins de la comunitat escolar, a causa dels problemes que planteja la integració de les minories ètniques dins de les escoles. Segons s'afirma a l'article, això està provocat per la manca de marcs teòrics consolidats i de models d'intervenció validats per promoure la convivència intercultural dins de la societat. Al text es treballen les definicions de diversos autors sobre conceptes relacionats amb la integració social dels grups minoritaris (marginació, assimilació, aculturalització...).; Teniendo en cuenta que la diversidad cultural no es un fenómeno nuevo dentro de nuestra sociedad, el autor analiza diversos datos sobre el aumento progresivo de la población inmigrante dentro del Estado español. Este hecho genera situaciones conflictivas dentro del país de acogida y, concretamente, dentro de la comunidad escolar, a causa de los problemas que plantea la integración de las minorías étnicas dentro de las escuelas. Según se afirma en el artículo...

Què es pot fer des de les entitats juvenils per a la integració dels joves immigrants

Essomba, Miquel Àngel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 CAT
Relevância na Pesquisa
37.23%
El present article pretén analitzar quines poden ser les vies d'integració dels joves immigrants provinents de països del Tercer Món en les entitats juvenils del nostre país. En una primera part es fa un recorregut per les principals característiques que defineixen aquest col·lectiu, un repàs dels trets definitoris de les entitats juvenils catalanes i una lectura crítica del concepte d'integració proposat per la Generalitat de Catalunya. A la segona part es fa una proposta d'objectius de canvi a les entitats juvenils catalanes per tal que es pugui desenvolupar una integració satisfactòria, tot emfasitzant tres camps d'actuació.; El presente artículo pretende analizar cuales pueden ser las vías de integración de los jóvenes inmigrantes provenientes de países tercermundistas en las entidades juveniles de Cataluña. En una primera parte se hace un recorrido por las principales características que definen a este colectivo, un repaso a los rasgos propios de las entidades juveniles catalanas y una lectura crítica del concepto de integración propuesto por la Generalitat de Catalunya. En la segunda parte se hace una propuesta de objetivos de cambio en las entidades juveniles catalanas para que se pueda desarrollar una integración satisfactoria...

La formación ocupacional como instrumento de la integración escolar

Ferrández Arenaz, Adalberto
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 SPA
Relevância na Pesquisa
26.95%
El artículo hace una reflexión sobre las posibilidades que puede ofrecer la formación ocupacional en materia de integración escolar. En una primera parte se analiza la integración escolar desde el punto de vista de la LOGSE, la cual determina los fundamentos del currículo. En una segunda parte se pone de manifiesto que la formación profesional, más concretamente la ocupacional, podría servir de instrumento de integración a los alumnos dentro del sistema educativo, pero a la práctica es un trabajo muy complejo de llevar a cabo dada la estructura propia de la formación ocupacional y del propio sistema educativo en general. Finalmente, el autor presenta diferentes antecedentes para explicar una propuesta de integración, y expone algunas consecuencias de esta propuesta, la cual se puede elaborar a partir de la ESO.; L'article fa una reflexió sobre les possibilitats que pot oferir la formació ocupacional en matèria d'integració escolar. En una primera part s'analitza la integració escolar des del punt de vista de la LOGSE, la qual determina els fonaments del currículum. En una segona part es posa de manifest que la formació professional, més concretament l'ocupacional, podria servir d'instrument d'integració als alumnes dins del sistema educatiu...

Funció del mestre en l'aplicació de l'aprenentatge cooperatiu en una aula d'integració amb alumnes sords

Cambra i Vergés, Cristina; Laborda Molla, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 CAT
Relevância na Pesquisa
26.95%
Amb l'objectiu d'explorar l'efecte de l'aprenentatge cooperatiu, vist com una via alternativa al sistema tradicional d'adquisició de continguts escolars i com una eina facilitadora de la integració dels alumnes sords o amb deficiències auditives, es vol observar com actua en les relacions interpersonals d'aquest tipus d'alumnat. Per fer això es revisen estudis desenvolupats, tant des del punt de vista de l'estudiant sord com de l'oient. A partir dels resultats obtinguts s'explicita la funció del mestre docent en tot procés cooperatiu en el qual estigui immers un deficient auditiu.; Con el objetivo de explorar el efecto del aprendizaje cooperativo, visto como una vía alternativa al sistema tradicional de adquisición de contenidos escolares y como una herramienta facilitadora de la integración de los alumnos sordos o con deficiencias auditivas, se quiere observar como actúa en las relaciones interpersonales de este tipo de alumnado. Para hacer esto se revisan estudios desarrollados, tanto desde el punto de vista del estudiante sordo como del oyente. A partir de los resultados obtenidos se explicita la función del maestro docente en todo el proceso cooperativo en el cual está inmerso un deficiente auditivo.; The aim of the present article is to explore the effect of co-operative learning -considering it as an alternative way to the traditional system of acquiring knowledge at school as well as a means to integrate totally or partially deaf students. Therefore...

La integración del alumno superdotado en el ámbito escolar. Ámbito escolar : área de intervención educativa

González Gómez, Carlota; González Gómez, Juan Pablo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 SPA
Relevância na Pesquisa
26.95%
Actualmente, según los autores, la necesidad de una intervención educativa especial para la optimización del alumno superdotado está totalmente justificada. La integración educativa de estos alumnos en la escuela supone modificar las condiciones y los desarrollos didácticos en la propia organización escolar y en las relaciones entre la escuela y la comunidad. Este proceso de integración queda reflejado en un programa de actuación global que afecta al Proyecto educativo de centro, al Proyecto curricular y a la programación del aula, y ha de ser el maestro el responsable de realizar la programación, secuenciación y temporalización de los contenidos que ha de dar, así como de hacer la evaluación de éstos.; Actualment, segons els autors, la necessitat d'una intervenció educativa especial per a la optimització de l'alumne superdotat està totalment justificada. La integració educativa d'aquests alumnes a l'escola suposa modificar les condicions i els desenvolupaments didàctics en la pròpia organització escolar i en les relacions entre l'escola i la comunitat. Aquest procés d'integració queda reflectit en un programa d'actuació global que afecta el Projecte educatiu de centre, el Projecte curricular i la programació de l'aula...

Perdidos en la batalla : el tratamiento del alumnado socioculturalmente diverso en la reforma de la LOGSE

Teasley, Cathryn
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2002 SPA
Relevância na Pesquisa
26.95%
La LOGSE o Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 -producto del gobierno socialista de entonces- impulsó importantes cambios discursivos y programáticos en torno a la igualdad, la integración sociocultural y la democratización del sistema educativo. Sin embargo, cuando apenas se ha finalizado el proceso de implantación de esta reforma, el actual gobierno conservador se dispone a lanzar una «contrarreforma », desafiando así la educación comprensiva plasmada en la LOGSE. Pero mientras los proponentes dominantes de una reforma o la otra pugnan por el control ideológico y material de la escolarización en un Estado Español cada vez más diverso y recontextualizado, otras voces cruciales quedan silenciadas. Una de las grandes tragedias e ironías de este proceso de negación es que, justamente en el actual contexto histórico en que la presencia demográfica en la escolarización de dichas voces silenciadas -sobre todo las que proceden de colectivos inmigrantes y gitanos- ha experimentado un incremento significativo, la Ley de Calidad en la Enseñanza amenaza con cerrar las puertas al proyecto democratizador del sistema educativo. El cometido de este trabajo es, pues, revelar los vacíos, las negaciones y las preferencias culturales en esta encrucijada legislativa...

Percepción de la sordera y la integración por parte del alumnado sin necesidades educativas especiales

Cambra i Vergés, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 SPA
Relevância na Pesquisa
27.23%
Una de les questions socioafectives que preocupa especialment els professionals dedicats al’educació de l’alumnat sord és el grau d’acceptació d’aquests estudiants a l’aula ordinaria. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la percepció de l’alumnat sense necessitats educatives especials del deficit auditiu i de la integració de l’alumnat sord a l’aula, i veure si existiesen diferencies en lunció de l’edat. La mostra esta formada per 73 estudiants, de quart de primaria a segon de secundaria, «un centre escolar de Barcelona amb una amplia experiencia integradora. Els resultats indiquen que l’alumnat oient mostra dificultats per superar els estereotips sobre la discapacitat i desenvolupar una comprensió adequada de les diferencies i semblances intergrupals (sords-oients), tot i que es percep un lleuger avenç evolutiu; en canvi. mostren una percepció positiva cap a la integració i cap a I’actitud del professorat amb l’alumnat sord. La dimensió mes desfavorida és la relacionada amb els aprenentatges.; Acceptance of deaf students by their hearing peers in regular classrooms is one of the socio-affective questions which interests specialists on education of the deaf. This study evaluates non-special educational needs students’ perception of deafness and integration of deaf children in regular classrooms. It also explores the existence of differences depending on these students’ age. The sample is made up of 73 non-special educational needs students ranged from 4th grade of primary level to 2on grade of secondary level...

El e-learning transforma la educación superior

Schneckenberg, Dirk
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 SPA
Relevância na Pesquisa
27.23%
L'e-learning té un paper decisiu en el procés d'innovació de les universitats. El desenvolupament i la integració de tecnologies d'aprenentatge a l'educació superior s'ha accelerat per l'aliança entre els polítics de l'educació, els inversors en tecnologia i els gestors d'universitats. El concepte de l'e-learning inclou una varietat d'aspectes la combinació dels quals provoca un canvi organitzacional en el sector de l'educació superior. Aquests aspectes són, entre altres, el progrés tecnològic d'aplicacions d'e-learning, l'interès econòmic de les empreses i els actors involucrats, els diferents models econòmics i estratègies d'organització de l'e-learning, el rol canviant dels formadors i dels alumnes en entorns virtuals de formació, la importància de la pedagogia dels mitjans per al desenvolupament futur i una integració sostenible de l'e-learning en l'educació superior.; E-learning plays a key role in the innovation process of universities. The development and integration of learning technologies into higher education has been pushed forward by an alliance of policy makers, technology investors and university management. The concept of e-learning includes a variety of aspects that in its combination cause a fundamental organisational change in the higher education sector. These aspects are amongst others the technologial progress of e-learning applications...

La depuradora de Begues : reactor biològic o aiguamolls construïts?. Estudi comparatiu dels vectors : superfície, consum energètic, integració en el medi

Forero Sánchez, Susana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
27.23%
L’objectiu del present estudi és comparar els vectors de superfície, consum energètic i integració en el medi entre 2 tipus d’instal·lacions EDAR al municipi de Begues; una ja existent amb tractament secundari i terciari mitjançant un reactor biològic i una potencial amb tractament secundari i terciari mitjançant aiguamolls construïts. La finalitat del projecte és determinar, gràcies a l’estudi dels principals vectors ambientals de la infraestructura i a altres estudiats per en Jordi Gómez Castillo, quina de les 2 tipologies d’instal·lació s’ajusta més al territori i a les necessitats de tractament de les aigües del mateix. Els resultats de la investigació indiquen que els aiguamolls construïts fan un ús més productiu del sòl però ocupen l’espai de reserva disponible amb el sistema de reactor biològic. A més, consumeixen 50kWh/dia menys que l’altra instal·lació, fet que implica un 7% menys d’emissions de CO2 anuals. Finalment, tenen una millor integració en el medi i proporcionen uns beneficis auxiliars afegits. Amb el projecte d’en Jordi Gómez Castillo, les conclusions que es poden establir en referència a la decisió d’instal·lar una depuradora o una altra indiquen que l’EDAR sense aiguamolls té més probabilitat de ser escollida com la més adient per les necessitats del territori d’estudi.; El objetivo del presente estudio es comparar los vectores de superficie...

Escola i immigració estrangera a Catalunya : la integració escolar

Palaudàrias, Josep Miquel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2002 CAT
Relevância na Pesquisa
37.23%
Realitzar una breu exposició sobre la relació entre immigració estrangera i escola a Catalunya és una tasca complexa a causa de la diversitat i precarietat d'algunes de les respostes que s'han donat i pel debat social que genera aquesta qüestió. Per situar el tema es donen, en primer lloc, unes dades que expressen la situació a l'escola pública i privada, posteriorment s'aporten algunes de les respostes educatives que han tingut lloc a l'escolarització de les minories culturals. Finalment, s'aborda la qüestió de la integració escolar partint d'una visió àmplia que inclou una reflexió sobre quin tipus d'integració hi ha i quins són alguns dels seus obstacles.; It is not easy give a brief account about the relationship between foreing immigration and de catalan schools because there is a wide variety of answers and a precariousness of some of thesse replies. It is also a complex work because of the social debate that these questions create. To talk about this topic first of all we give different data to show the situation between the public and private schools. Later we give sone educational answers which have been given to the schooling of cultural minoritis. Finally, we deal with the integration og minority groupus into school...