Página 1 dos resultados de 671061 itens digitais encontrados em 0.176 segundos

Libro de res??menes de las II Jornadas Cient??ficas del Instituto Carlos I de F??sica Te??rica y Computacional

Instituto Carlos I de F??sica Te??rica y Computacional
Fonte: Universidad de Granada. Instituto Carlos I de F??sica Te??rica y Computacional Publicador: Universidad de Granada. Instituto Carlos I de F??sica Te??rica y Computacional
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência
ENG; SPA
Relevância na Pesquisa
55.61%
Comit?? organizador: Elvira Romera Guti??rrez, Miguel ??ngel Mu??oz Mart??nez.; Las Jornadas Cient??ficas del Insituto Carlos I de F??sica Te??rica y Computacional pretenden ser una plataforma de comunicaci??n e intercambio de ideas entre los miembros que forman el Instituto. En este libro se presentan los res??menes de las contribuciones a estas Jornadas. Aparecen en orden cronol??gico de acuerdo con el programa de las Jornadas, siendo las contribuciones un reflejo de algunas de las investigaciones que actualmente se realizan en este Instituto de Investigaci??n.

Estudi de les alteracions moleculars en els gens reguladors del cicle cel·lular KLF6 i TP53, de les vies de transducció PI3K-AKT i RAS-MAPK, i identificació de nous gens amb potencial valor pronòstic en càncer de pròstata

Agell i Codina, Laia
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular i de Fisiologia, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular i de Fisiologia,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.72%
Descripció del recurs: el 01 setembre 2012; Malgrat que el càncer de pròstata és un dels tumors més freqüents en els païssos desenvolupats, no s'han identificat encara quins gens clau podrien estar alterats. L'objectiu de la tesi ha estat estudiar quins mecanismes moleculars estan implicats en la inciació i progressió del càncer de pròstata. En el primer treball es va analitzar la freqüència de mutació de dos gens reguladors del cicle cel·lular (KLF6 i TP53) en tumors de pròstata sobre els quals hi havia publicada bibliografia discordant. Així, per exemple, en el cas de KLF6 el primer i el segon articles publicats en càncer de pròstata van descriure una freqüència de mutació del 55% i del 15% respectivament. Els dos estudis subseqüents la van descriure del 0 i de l'1%. El nostre estudi recolza la idea de què les mutacions de KLF6 i TP53 són fenòmens infreqüents en el càncer de pròstata i reforça la idea de què l'única manera de confirmar que els possibles canvis que es detecten són realment mutacions i no artefactes introduïts per la Taq-polimerasa és realitzar dos PCRs de manera independent. En el segon treball es va analitzar, per primer cop en càncer de pròstata, diferents gens de la via de PI3K-AKT i RAS-MAPK (PIK3CA...

La Gestió del conflicte públic i la mediació comunitària a Catalunya. El cas del cost dels conflictes a les comunitats de propietaris i veïns

Pastor i Pérez, Xavier; Carrera i Fossas, Eduard
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
55.69%
En els darrers anys, institucions públiques i organitzacions es troben amb dificultats per gestionar la munió de necessitats i interessos que es donen a la societat actual i que sovint es converteixen en conflictes. Davant d’aquesta situació, s’ha tractat d’actualitzar el tema de la governabilitat expressat com la capacitat dels governs i les organitzacions, en democràcia, d’oferir respostes als conflictes públics i socials. En aquest context, la Mediació Comunitària i la Gestió Alternativa de Conflictes (GAC) es mostren com a fórmules que aporten qualitat de govern des d’una nova manera de gestionar el conflicte col·lectiu, amb la finalitat de trobar acords o generar consens per poder actuar, i amb capacitat per reduir costos en la intervenció.

Maria Aurèlia Capmany i l’existencialisme

Toda i Bonet, Agnès
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
55.65%
S’hi tracten els vincles entre l’obra de Maria Aurèlia Capmany i les tesis formulades per l’existencialisme, sobretot l’existencialisme francès, perquè és el que més la influeix; per adonar-nos que tot al llarg de la producció capmaniana, d’una manera o altra, aquests vincles es manifesten. El compromís i la responsabilitat existencialistes, planaran per les obres capmanianes, com a fórmula per fugir del caos propi del moment en què viu l’autora: la postguerra, el franquisme… Capmany hi trobarà la fórmula per mantenir l’esperança i pensar en un futur millor, tant individualment com en el cas del feminisme i de la causa nacional.

Anàlisi de la xarxa de comunicacions i del transport a la Catalunya romana estudis de mobilitat i accessibilitat /

Soto i Cañamares, Pau de
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.7%
Descripció del recurs: 27-06-2011; El concepte elemental sobre el que s'ha articulat aquest treball és que l'anàlisi de l'economia romana també s'ha de reconstruir a partir de la distribució i de la mobilitat de les mercaderies. Diversos són els acostaments metodològics utilitzats fins avui dia que permeten intuir com funcionava el transport romà. L'anàlisi de les dades que aporta el material arqueològic és sens dubte un dels més importants doncs representa l'enregistrament del resultat de la circulació d'aquestes mercaderies. L'estudi de les fonts antigues que descriuen en els seus passatges qüestions com els mitjans de transport, la compra o venda de productes o aspectes sobre la legislació romana representen també una font d'informació molt valuosa. A tot això, aquest treball aporta la visió de l'ús de les infraestructures i la simulació del moviment com a elements indispensables per conèixer els beneficis i les deficiències del sistema de transport creat en època romana. Un anàlisi aprofundit de cadascun dels models de distribució (tant temporals com econòmics) definits aporta informacions molt valuoses per comprendre els mecanismes de l'economia i societat romanes, però alhora presenten un conjunt de mancances que fan de la seva interpretació un resultat incomplert. És obvi doncs que la combinació de tots ells ha de permetre obtenir una visió més global de l'economia romana...

Estudi de les emisions i la biofiltració dels gasos emesos en el procés de compostatge de diferents residus orgànics

Pagans i Miró, Estel·la
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.71%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Els processos de compostatge estan sovint relacionats amb la generació de males olors degut a les emissions de compostos nitrogenats, principalment amoníac, de compostos sulfurosos, i de compostos orgànics volàtils (COVs). Actualment, un procés de compostatge modern cal que es disseny i operi de manera que minimitzi les emissions i tracti eficaçment els gasos i olors generats. En aquest sentit, la biofiltració és una alternativa simple, econòmica i eficient a l'hora de reduir les emissions oloroses originades en processos de tractament de residus. L'objectiu d'aquesta tesi és l'estudi de les emissions d'amoníac i de COVs, així com la seva posterior biofiltració en processos de compostatge de residus orgànics de composició i propietats diferents (fracció orgànica de residus municipals (FORM), fangs d'estació depuradora d'aigües residuals digerits anaeròbiament i sense digerir, residus carnis i residus de pèl). A la vegada, s'ha dissenyat i construït un aparell per caracteritzar el comportament d'un suport orgànic de rebliment per biofiltrar amoníac en termes de degradació biològica, capacitat d'adsorció i capacitat d'absorció d'amoníac. Els resultats han mostrat com la quantitat d'amoníac volatilitzada en tots el processos de compostatge estudiats està directament influenciada per la relació C/N de la mescla a compostar. A la vegada...

La vida quotidiana : exploració d'un marc conceptual i d'una proposta d'indicadors

Torns, Teresa; Borràs Català, Vicent; Moreno, Sara,
Fonte: Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball Publicador: Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
55.68%
L'interès per la vida quotidiana ha crescut de manera paral•lela a la necessitat d'augmentar el coneixement racional sobre la realitat social. I, més específicament, si hem de fer cas al que diuen algunes especialistes, aquest interès neix, lligat a la clarificació del que s'entén per benestar. Tal com aquest breu estudi exploratori posa de manifest, la complexitat comença en la polisèmia que acompanya el concepte de vida quotidiana, afavoridora de no poques confusions. I, continua amb una de les dificultats més greus amb les que pot ensopegar el coneixement científic. L'interès per clarificar conceptualment la vida quotidiana, en aquesta ocasió, com en tantes d'altres, ha sorgit de la necessitat de conèixer millor per actuar de manera més acurada. Els objectius de l'informe han estat deutors d'aquesta orientació. En concret, han perseguit una doble fita. En primer lloc, han anat dirigits a aconseguir la clarificació i racionalització de la polisèmia conceptual esmentada. En segon lloc, els objectius de l'informe s'han dirigit a obtenir informació sobre els indicadors socials més adients per fer visible l'abast de la vida quotidiana. Això ha suposat la revisió d'una sèrie de bases de dades existents. L'interès d'aquesta revisió és la possibilitat de reconèixer l'existència d'una sèrie de dades objectives...

La comunicació política en els governs de coalició a Catalunya (2003-2014) : un estudi de cas comparat entre els governs tripartits i els de CiU

Ridao, Joan,; Oriol, Sandra
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials. (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials. (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
55.68%
La gran assignatura pendent en la formació de governs de coalició és la definició d'estratègiesque garanteixin prèviament un bon funcionament durant la legislatura. No en va, l'èxit d'un govern d'aquestes característiques,en termes de cohesió i estabilitat al llarg de tot el mandat, depèn no només de factors com la combinatòria de socis o la distribució del poder sinó també de les pautes de funcionament intern i extern incorporades als acords coalicionals com la comunicació interna i externa. En efecte, la comunicació constitueix un dels patrons de conductamés rellevants a l'hora de palesar l'activitat col·lectiva i sectorial dels governs, i una font d'estabilitat interna en cas que s'executi de manera eficaç i a satisfacció dels socis. L'anàlisi d'aquest factor té especial importància a Catalunya, doncs, després de més de trenta anys d'autonomia política, segueix sent l'única de les comunitats autònomes de l'Estat governada sempre per més d'un partit polític i que més ha desplegat la dinàmica coalicional.

Josep Roca i Roca : polític, periodista i escriptor republicà: els anys de joventut, 1848-1878 /

Colom i Bussot, Juli
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.73%
Aquesta tesi analitza el primer període de la vida de Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848-Barcelona, 1924) incidint principalment en la triple vessant de polític, periodista i escriptor. Roca, bàsicament conegut com a director de La Campana de Gràcia i L' Esquella de la Torratxa, fou una de les personalitats importants del republicanisme català com a mínim entre 1868 i la Setmana Tràgica. Sense ser una figura de primer pla, desenvolupà una continuada activitat política, especialment des de la premsa. Es ressegueixen aquí els trenta primers anys de la seva vida, atesa la complexitat i densitat de la seva llarga trajectòria, amb la voluntat de completar aviat la biografia. En el Sexenni Democràtic, Roca s'integrà en el federalisme transigent barceloní. Participà en la dinàmica política del republicanisme sobretot des dels periòdics que actuaren com a portaveus del federalisme transigent i, des d'octubre de 1872, dirigint en solitari La Campana de Gràcia. Roca s'alineà amb la política seguida pel Directori del PRDF i s'oposà a la via insurreccional, així com als intents de proclamar l' Estat Català un cop establerta la República i, en especial, al cantonalisme. La caiguda de la República Federal va fer que modifiqués el seu pensament polític...

El fons d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya : la complexitat en la gestió dels fons de l'Administració pública catalana a partir de l'estudi dels fons de la Secretaria per a Universitats i Recerca

Aragonés Ginera, Anna; Perpinyà Morera, Remei
Fonte: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents Publicador: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
55.66%
El treball és un estudi de l'evolució històrica dels organismes productors del Fons d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Es posa de manifest la complexitat en la gestió documental de fons de l'Administració Pública, que com aquest han estat sotmesos a constants canvis organitzatius dels seus òrgans productors que han afectat a la implementació de polítiques de gestió documental a llarg termini.; L'objectiu del treball és defensar els criteris funcionals, per sobre dels orgànics, per identificar el fons i conservar-lo com una unitat íntegra amb identitat pròpia. I, seguint la mateixa línia, aplicar criteris funcionals al sistema de classificació del fons per millorar alguns punts del quadre de classificació. Paraules clau: Fons, Secretaria d'Universitat i Recerca, Generalitat de Catalunya, administració pública, arxiu central administratiu, productor, funcions, organigrama, quadre de classificació, història arxivística; El trabajo es un estudio de la evolución histórica de los organismos productores del Fondo de Universidades y Investigación de la Generalitat de Catalunya. Se pone de manifiesto la complejidad en la gestión documental de fondos de la Administración Pública, que como este han sido sometidos a constantes cambios organizativos de sus órganos productores que han afectado a la implantación de políticas de gestión documental a largo plazo.; El objetivo es defender los criterios funcionales...

Temps i cura : la coresponsabilitat social de la cura a la vida quotidiana

Torns, Teresa; Prats, María; Cardús i Ros, Salvador,; Carrasco, Cristina
Fonte: Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania, Publicador: Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania,
Tipo: Livro Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
55.61%

Teatre, guerra i revolució : Barcelona, 1936-1939

Foguet i Boreu, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT
Relevância na Pesquisa
55.72%
Inclou el volum 2 (annex): Documentació del sindicat d'espectacles de la CNT ; Documentació del sindicat d'espectacles de la UGT ; Documentació de les institucions vinculades a la Generalitat de Catalunya ; Premis; Oferim a continuació el segon volum –l’annex– de la tesi doctoral Teatre, guerra i revolució. Barcelona, 1936-1939, presentada per Francesc Foguet i Boreu a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2001 i editada, en una versió reduïda, a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat el 2005. Una part del primer volum d’aquesta tesi –que no va poder ser publicada en llibre per raons d’espai– es va donar a conèixer en diversos articles: “La dramatúrgia estrangera als escenaris catalans durant la guerra i la revolució (1936-1939)”, Els Marges, núm. 74 (tardor de 2004), p. 27-52; “La Institució del Teatre durant la guerra i la revolució (1936-1939)”, Revista de Catalunya, núm. 199 (octubre de 2004), p. 7-56; “Dramaturgs estrangers a Barcelona, 1936-1939”, El Contemporani, núm. 30 (juliol-desembre de 2004), p. 35-39; “Les relacions de la CNT i la UGT en el sector dels espectacles públics (1936-1939): una fal·laç unitat sindical”, Afers, núm. 47 (2004), p. 139-155, i “La dramatúrgia espanyola en els escenaris catalans durant la guerra i la revolució (1936-1939)”...

Estudi citogenètic de les leucèmies i síndromes mielodisplàstiques en diferents àrees sanitàries de Catalunya: període 1990-2009

Granada i Font, Isabel
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
45.74%
Entre un 30% i un 80% dels pacients diagnosticats de Leucèmia o de Síndrome Mielodisplàstica (SMD) presenten alteracions citogenètiques que poden variar amb l'edat i el sexe, i cada una d'elles confereixen un pronòstic diferent. D'altra banda, la predisposició genètica de cada individu, l'exposició a factors medi ambientals i l'estil de vida poden influir a l'aparició d'una Leucèmia o SMD. Els objectius de la tesi han estat: 1.- caracteritzar i determinar la freqüència d'alteracions citogenètiques de pacients diagnosticats de diferents tipus de leucèmia i SMD de quatre regions sanitàries diferenciades geogràficament: Barcelonès Nord i Baix Maresme (hospital Germans Trias i Pujol – HGTIP), Tarragonès i Terres d'Ebre (hospitals Verge de la Cinta i Joan XXIII – HVC/HJXXIII), Gironès, Plà de L'Estany i Selva Interior (Hospital Josep Trueta – HJT) i Hospitalet, Prat del Llobregat, Garraf, Anoia i Alt Penedès (Hospital Duran i Reynals – HDiR) entre els anys 1990 i 2009; 2.- Analitzar si existeixen diferències entre les quatre regions sanitàries en els diferents tipus de leucèmia (leucèmia mieloide crònica - LMC, leucèmia mieloide aguda - LMA, leucèmia limfoblàstica aguda - LLA i leucèmia limfàtica crònica - LLC) i SMD respecte: la freqüència del cariotip alterat...

La Configuració del dret a la bona administració en l'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva projecció en el dret públic espanyol i català

Mancilla i Muntada, Francesc
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciència Política i de Dret Públic, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciència Política i de Dret Públic,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.71%
Descripció del recurs: el 10 juliol 2013; Aquesta tesi doctoral examina, a partir del mètode del constitucionalisme multinivell, la configuració del dret a una bona administració en l'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva projecció en el dret públic espanyol i català. Així, s'analitza el dret a una bona administració en els tres nivells d'ordenaments que són d'aplicació a Catalunya: el dret de la Unió Europea, el dret públic espanyol i el dret públic català. D'aquesta manera es pot conjuminar una visió sistemàtica multinivell per a veure com tots aquests diferents ordenaments jurídics conflueixen en el dret públic de Catalunya. L'objecte d'aquesta tesi, és, doncs, delimitar com ha anat apareixent aquest Dret dins l'àmbit del Dret de la Unió Europea, que es proclama a l'article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, quin és el seu contingut davant de les corresponents administracions, quina és la seva configuració en el procés d'elaboració de les decisions (Governança) i de les normes (bona regulació i qualitat normativa), en el procés de creació com en el d'aplicació del Dret, i analitzar com s'ha traslladat aquest estàndard europeu al dret públic de Catalunya, passant pel marc normatiu de l'Estat espanyol dins el qual Catalunya es configura com a comunitat autònoma. D'acord amb aquesta sistemàtica...

Les coalicions polítiques a Catalunya. El cas del govern catalanista i d’esquerres

Ridao, Joan,
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
55.65%
El fenomen coalicional ha anat guanyant centralitat arreu a mesura que s’ha assumit que els governs d’aquest signe no tenen per què ser febles i inestables. A Catalunya, que en aquest capítol se situa dins la més absoluta normalitat europea, aquest tipus d’aliances han esdevingut moneda corrent. Manejant l’utillatge propi de les teories multidimensionals, el present treball identifica els factors que han influït en la formació del denominat govern catalanista i d’esquerres (2003-2006), examinant la intervenció de les regles del joc del marc institucional, factors exògens com els media o els agents socials i econòmics, a més d’analitzar els processos de formació (negociació, document programàtic, protocols d’actuació), a més d’avaluar les conseqüències per als partits i el sistema polític en general.

Detecció i estudi de gens implicats en el desenvolupament prenatal de la rata

Fàbregas i Batlle, Pere Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
45.74%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Introducció El treball "Detecció i estudi de gens implicats en el desenvolupament prenatal de la rata" parteix de la hipòtesi de treball de què la carcinogènesi i el desenvolupament són processos que comparteixen mecanismes de funcionament com són l'elevat índex de proliferació, la capacitat de migració cel·lular o l'angiogènesi sostinguda i que, per tant, deuen compartir els gens que els regulen. Amb aquest plantejament a l'horitzó, aquest treball té com objectiu detectar gens implicats en el desenvolupament per, en un futur proper, estudiar si estan o no implicats en la carcinogènesi. Per detectar gens durant el desenvolupament es va utilitzar una tècnica de fingerprinting, RNA arbitrarily primed PCR ( RAP-PCR). La RAP-PCR és una tècnica destinada a l'estudi d'expressió gènica diferencial que utilitza, com a material, RNA de les diferents mostres que es volen comparar. En primer lloc el RNA s'ha de convertir a cDNA mitjançant la retrotranscripció (RT) amb la utilització d'un primer de disseny arbitrari. El cDNA obtingut s'amplifica per una reacció de PCR que, en la RAP-PCR, presenta tres particularitats: temperatures baixes d'hibridació en els primers cicles...

La Construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l'educació primària un estudi de cas sobre l'ús lingüístic, la reflexió gramatical i la interacció en l'ensenyament-aprenentatge de la llengua /

Casas i Deseuras, Mariona
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.72%
La tesi doctoral titulada La construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l'educació primària és fruit d'una recerca empírica que explora, des d'un enfocament interpretatiu qualitatiu, el reconeixement i la comprensió dels usos del present en alumnes d'educació primària a Catalunya. La tesi s'emmarca dins la línia d'investigació del Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL) de la UAB que gira a l'entorn de l'ensenyament i aprenentatge de la gramàtica i mostra una possible via per articular més eficaçment la reflexió gramatical amb l'ús de la llengua. La recerca se situa en el paradigma sociocultural i posa en relleu el paper de la interacció lingüística, entre iguals i amb el suport de l'adult, en el context escolar. En concret, mostra com la interacció promou el desenvolupament de l'activitat metalingüística i com aquesta activitat contribueix a construir el coneixement sobre el temps verbal del present. Els referents teòrics de la tesi s'estructuren a partir de dos àmbits: lingüístic i didàctic. El primer presenta el verb i els temps verbals com a objectes d'estudi des del vessant descriptiu del sistema lingüístic i des de l'adquisició d'aquest sistema...

El funcionament de la coalició entre Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa (2002-2012)

Ribera Llorens, Ricard
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
55.65%
Aquest estudi té per objectiu descriure el funcionament de la coalició entre Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, centrant l'atenció en el disseny de l'aliança a partir dels acords electorals firmats i el repartiment de càrrecs electes. Té la voluntat de constatar si els resultats obtinguts per cada formació són equilibrats en funció dels resultats obtinguts per cada una d'elles en el cicle electoral 1999-2000.

La Diversitat en el sindicat : trets demogràfics i ocupacionals, valors i participació de l'afiliació a CCOO de Catalunya

Alós, Ramon; Vidal, Sergi; Ortiz, Luis; Garrell Ballester, Daniel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals
Fonte: Barcelona : CERES, Centre d'Estudis i Recerca Sindicals, Publicador: Barcelona : CERES, Centre d'Estudis i Recerca Sindicals,
Tipo: Livro Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 SPA
Relevância na Pesquisa
55.71%
L’ estudi “La diversitat en el Sindicat” continua la tasca d’investigació iniciada fa prop de vint anys en l’àmbit de l’Observatori de l’afiliació de CCOO de Catalunya. Aquest i altres estudis realitzats amb anterioritat venen a omplir un buit en aquesta matèria i constitueixen un bon exemple de col·laboració entre la universitat i el sindicalisme. En aquest sentit, les conclusions d’aquest estudi són d’un gran valor, en primer lloc per al propi Sindicat, perquè permeten conèixer els canvis que s’han produït en l’afiliació en l’última dècada, tant pel que fa als seus trets demogràfics, com a les condicions de treball, opinions i actituds. També en quan a valors i formes de participació en l’activitat sindical. Una primera constatació és que el Sindicat està canviant de pell reflectint les importants transformacions que s’estan produint en el món del treball. El fort increment en l’afiliació femenina i en la afiliació de les persones immigrades són una bona mostra d’aquests canvis. Ja no es pot afirmar que la base afiliativa del sindicat està formada essencialment per treballadors industrials i de qualificació mitjana o baixa. Actualment una majoria treballa en el sector serveis i s’ha incrementat la presència d’afiliats i afiliades de nivell educatiu mig i alt. D’altra banda...

La Credibilitat dels rumors i les notícies recerca a propòsit de la Segona Guerra Mundial /

Argemí i Ballbè, Marc
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.68%
Investigación que une tres conceptos: credibilidad, rumor y noticia. Es una tesis, sobre todo, que trata del rumor y el periodismo, y de la credibilidad de los periodistas. La estructura del trabajo distingue entre tres bloques. En la primera parte, se han analizado dos casos reales de intentos de construcción de mensajes creíbles llevados a cabo por un mismo responsable (el Reino Unido) durante el mismo período de tiempo: la fábrica clandestina de rumores puesta en marcha por el Political Warfare Executive, y los servicios europeos de la BBC. Con métodos contrapuestos, las dos experiencias intentan generar mensajes creíbles. El primero era un equipo de periodistas dedicado a inventarse rumores para fortalecer la moral propia y debilitar la del enemigo. Los segundos, la BBC, pusieron en marcha una gran operación radiofónica, sin precedentes, para informar desde Londres en todos los idiomas del continente. Unos creaban rumores falsos con apariencia de noticia, otros creaban noticias que pudieran batir los rumores y la propaganda anti-británica. En la segunda parte de la tesis, se hace un tercer estudio de un caso real, pero que es al mismo tiempo una construcción de un marco teórico. Los retos psicológicos y de opinión pública que planteó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial suscitaron la implicación personal y profesional de los campus universitarios más afamados del continente. Este trabajo hace un recorrido por esta generación de académicos norteamericanos que...