Página 1 dos resultados de 14 itens digitais encontrados em 0.048 segundos

El material ceràmic del jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

González Marcén, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
La presència de material ceràmic en el Forat de Conqueta és relativament escassa i presenta un alt grau de fragmentació, fet que en dificulta l’estudi. Aquest treball presenta una descripció dels trets més rellevants de la tipologia i les decoracions dels fragments recuperats. Des d’un punt de vista mètric, destaquen els vasos de mida mitjana i petita. Respecte a les característiques tecnològiques del conjunt, és destacable la preponderància d’acabats de qualitat, com els brunyits i els espatulats.; The presence of ceramic in Forat de la Conqueta is relatively rare and has a high degree of fragmentation which complicates the study. This paper presents a description of the most relevant types of decorations and fragments. From metric point of view, we can highlight small and medium-sized vessels. Regarding the technological characteristics of the set is remarkable preponderance of quality finishes, such as burnished and ones made with spatulas.; La presencia de material cerámico en Forat de Conqueta es escasa y presenta un alto grado de fragmentación que dificulta su estudio. En este trabajo se presenta una descripción de los rasgos más significativos de la tipología y las decoraciones de los fragmentos recuperados. Desde el punto de vista métrico...

Les ocupacions prehistòriques de la cavitat de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) : metodologia d’excavació i seqüència arqueològica

García Guixé, Elena; González Marcén, Paloma; Lou, Maria; Martínez-Moreno, Jorge; Mora Torcal, Rafael; Pizarro, Jezabel; Vega, Susana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
L’objectiu d’aquest text és presentar la metodologia d’excavació i registre desenvolupada al jaciment de Forat de Conqueta i presentar la seqüència estratigràfica de la cavitat càrstica. La totalitat dels materials va ser coordinada tridimensionalment assignant-los un número de registre seqüencial per unitats arqueològiques en què s’han diferenciat quatre nivells arqueològics. L’anàlisi de la disposició espacial, la distribució vertical i la incidència d’alteracions tèrmiques dels diferents grups materials són emprades com a eina d’anàlisi de la seqüència arqueològica.; El objetivo de este texto es presentar la metodología de excavación y registro llevada a cabo en el yacimiento de Forat de Conqueta, así como presentar la secuencia estratigráfica de la cavidad cárstica. La totalidad de los materiales fue coordenada tridimensionalmente asignándole un número secuencial por unidades arqueológicas en el que se han diferenciado cuatro niveles arqueológicos. El análisis de la distribución espacial, la distribución vertical y la incidencia de las alteraciones térmicas se toman como herramienta de análisis de la secuencia arqueológica.; The aim of this text is to present the excavation methodology and the record developed at the site of Forat de Conqueta...

Estudi antracològic del jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Allué, Ethel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
L’estudi antracològic de Forat de Conqueta proporciona dades relacionades amb el paisatge vegetal la seva explotació. Es tracta d’un conjunt reduït de carbons. Tot i això, s’ha pogut evidenciar la presència de boscos caducifolis juntament amb taxons arboris i arbustius característics com els roures i el boix. Els mostratges sistemàtics i l’augment d’estudis amb interpretacions en aquesta direcció permetran comprendre més acuradament aquests contextos antracològics relacionats amb el contextos rituals i d’enterrament.; The anthracology study in Forat de la Conqueta provides data related to plant landscape exploitation. It is a small set of coals, although it has been possible to detect the presence of deciduous s’anatrees and shrubs characteristic such as oak and holly. The view of systematic sampling and the increasing studies with the same interpretation will more accurately understand these anthracology contexts related to burial and ritual contexts.; El estudio antracológico del yacimiento de Forat de Conqueta proporciona datos relacionados con el paisaje vegetal y su explotación. Se trata de un conjunto reducido de carbones. Sin embargo, se ha podido evidenciar la presencia de bosques caducifolios junto con taxones arbóreos y arbustivos característicos como el roble o el boj. Los muestreos sistemáticos y el aumento de estudios con interpretaciones en esta dirección permitirán comprender de un modo más preciso estos contextos antracológicos relacionados con contextos rituales i de enterramiento.

Els objectes metàl·lics al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

González Marcén, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
107.26%
L’article presenta els objectes metàl·lics al jaciment de Forat de Conqueta. Els objectes documentats són dues anelles localitzades al nivell 1/2 en posició secundària. S’hi ha aplicat fluorescència de raigs X amb l’espectròmetre, que ha determinat que es tracta de bronzes binaris (Cu+Sn) amb elevades impureses de plom. Tant per la seva composició com per la tipologia, es corresponen amb materials habituals en contextos del bronze recent/bronze final.; El artículo presenta los objetos metálicos y los materiales en tierra recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Los objetos documentados son dos anillas localizadas en el nivel 1/2 en posición secundaria. Se ha aplicado fluorescencia de rayos X con espectrómetro, que ha permitido determinar que se trata de bronces binarios (Cu+Sn) con elevadas impurezas de plomo. Tanto por su composición como por la tipología, corresponden a material habitual en contextos de bronce reciente/bronce final.; The paper presents the metallic objects materials recovered on the site of Forat de Conqueta. The documented objects are two rings located on level 1/2 in secondary position. Applied X-ray fluorescence spectrometer has determined that it is binary bronzes (Cu + Sn) with high impurities of lead. Both due to its composition as well as the typology correspond to common materials in the context of the Late Bronze / Bronze Final.

Estudi dels materials lítics de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Masvidal, Cristina; Pizarro, Jezabel; Mora, Rafael; Roda Gilabert, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
107.26%
Al llarg de l’article es presenten els materials lítics recuperats en el jaciment de Forat de Conqueta. Aquestos suports lítics foren tallats i dipositats a la cavitat, en part, probablement, com a elements relacionats amb ofrenes funeràries diverses. S’ha pogut definir una sèrie de materials lítics que inclouen puntes de projectil així com làmines i laminetes i diversos tipus de retocats, i també una sèrie de suports amb estigmes i morfologies que relacionem amb l’obtenció i encesa de foc que hem agrupat sota la denominació de «suports de foc».; A lo largo del artículo se presentan los materiales líticos recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Estos soportes líticos fueron tallados y depositados en la cavidad, en parte, probablemente, como elementos relacionados con ofrendas funerarias. Dentro del conjunto se han documentado puntas de proyectil, laminas y laminitas y varios tipos de retocados, así como una serie de objetos líticos con estigmas y morfologías que se relacionan con el encendido de fuego dentro de la cavidad que han sido denominados «soportes de fuego».; Throughout the paper we present the lithic materials recovered from the site of Forat de Conqueta. These lithic supports were cut in the cavity probably as elements related to various funerary offerings. Within these lithic materials we could define arrow heads...

Estudi paleoantropològic i paleopatològic del sepulcre col·lectiu de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

García Guixé, Elena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
Aquest article presenta l’estudi paleoantropològic i palelopatològic de les restes humanes recuperades al jaciment de Forat de Conqueta. És una cova d’enterrament col·lectiu, d’ús diacrònic, amb enterraments successius, durant un dilatat període de temps. El ritual està caracteritzat per una cremació que, juntament amb els processos postdeposicionals de la cova, facilita el mal estat de conservació. El mínim d’individus enterrats calculat a partir de l’estudi ossi és de 37 individus. La presència d’algunes connexions anatòmiques i la possible associació d’alguns ossos per criteris morfològics, tafonòmics, paleopatològics, mètrics, etc., ha permès entendre la dinàmica tafonòmica de la cova.; This paper presents the study of paleoanthropologic and palelopathologic human remains recovered at the site of Forat de la Conqueta. The site is a collective burial cave of diachronic use with successive burials over a long period of time. The ritual is characterized by cremation which, with the postdepositional processes, facilitates the bad condition conservation. The minimum number of buried individuals calculated from the bone study is 37 individuals. The presence of some anatomical connections and the possible association of some bones to morphological...

Els materials en terra al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Masvidal, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
107.26%
L’article presenta els materials en terra recuperats al jaciment de Forat de Conqueta. S’han recuperat més de 50 fragments d’argiles d’origen fluvial als quals s’ha afegit i barrejat elements vegetals. El material en fang cru podria correspondre a les restes d’una plataforma construïda a la zona del passadís per facilitar la circulació de les persones en aquesta zona.; The paper the clay materials recovered on the site of Forat de Conqueta. Along the fieldwork more than 50 fragments of clay has been recovered originated fluvial that were mixed with vegetable elements. The clay raw material could be the remains of a kind built platform in the area of the corridor to facilitate movement of people in this area.; El artículo presenta los objetos en tierra recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Se han recuperado más de 50 fragmentos de arcilla de origen fluvial, los cuales se han mezclado con elementos vegetales. El material en barro crudo podría corresponder a algún tipo de plataforma construida en la zona del pasillo para facilitar la circulación de las personas en la misma.

Caracterització i procedència de les matèries primeres lítiques del sepulcre col·lectiu de Forat de Conqueta

Pizarro, Jezabel; Mora, Rafael; Benito-Calvo, Alfonso
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
107.26%
La caracterització de primeres matèries lítiques i la determinació de les àrees de procedència han permès avaluar les estratègies de captació i gestió dels recursos lítics que es van utilitzar al Forat de Conqueta. La caracterització dels materials ha estat realitzada a partir de caràcters macroscòpics. La primera matèria amb un índex més elevat de representativitat és el sílex, seguida de les dolerites. Els resultats obtinguts mostren dues estratègies diferents de captació que corresponen als dos moments d’us de la cavitat. D’una banda, el registre del nivell 1/2 correspondria a una estratègia de captació local i expeditiva. De l’altra, el registre del nivell 3 presenta una aportació de matèria al·lòctona superior a la local.; La caracterización de materias primas líticas y la determinación de las aéreas de procedencia han permitido evaluar las estrategias de captación y gestión de recursos líticos utilizadas en Forat de Conqueta. La caracterización de los materiales ha sido realizada a partir de características macroscópicas, siendo el sílex el material con una representatividad más elevada, seguida por las doleritas. Los resultados obtenidos muestran dos estrategias de captación que corresponden a los dos momentos de uso de la cavidad. Por un lado...

Estudi paleodontològic de les restes humanes del jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Chimenos-Küstner, Eduardo; Albuquerque, Rui; Esteves, Romao; García Guixé, Elena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
L’estudi ha estat realitzat sobre restes dentals recuperades al jaciment de Forat de Conqueta. La majoria de les dents s’han trobat aïllades, fora del suport ossi, la qual cosa n’ha dificultat la identificació i l’estudi. Entre els objectius de l’estudi paleodontològic, volem destacar la determinació d’un nombre mínim i màxim d’individus a partir de les restes. L’estudi ha estat molt limitat a causa de la tipologia funerària (enterrament col·lectiu en cova) i del ritual d’enterrament (cremació parcial). El resultats provisionals assenyalen que el nombre mínim d’individus representats per la mostra estudiada és de 41 i que, d’aquests, fins a sis individus podrien pertànyer a un grup d’edat infantil o juvenil.; The study was based on dental remains recovered at the site of the Forat de la Conqueta. Most of the teeth have been isolated outside the bony support, which has hampered their identification and study. One of the objectives of this paleodontologic study is to highlight the determination of a minimum and maximum number of individuals from the rest. The study was limited because of the nature of the burial (collective burial cave) and ritual burial (partial cremation). The interim results indicate that the minimum number of individuals represented by the study sample is 41 and that of these...

Les ocupacions prehistòriques del Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) : cronologia i dinàmica d’ús

González Marcén, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
107.39%
Aquest text presenta el programa de datacions radiocarbòniques realitzat per al Forat de Conqueta. La metodologia emprada ha estat la datació sobre col·lagen extret de la dentina de restes humanes. Les datacions obtingudes mostren un ús funerari molt perllongat que abraçaria més de dos mil anys. En termes de periodització cultural, l’ús funerari del Forat de Conqueta s’iniciaria en el neolític final i s’estén fins al bronze. La pervivència del mateix tipus de ritual al llarg d’aquesta franja cronològica indica l’alt grau d’arrelament d’unes mateixes poblacions en un territori específic i del seu conservadorisme cultural.; Este texto presenta el programa de dataciones radiocarbónicas realizado en Forat de Conqueta. La metodología empleada ha sido la datación sobre colágeno extraído de la dentina de restos humanos. Las dataciones obtenidas muestran un uso funerario muy prolongado que se extendería a lo largo de más de dos mil años. En términos cronoculturales, esta periodización se iniciaría en el neolítico final i se extendería hasta el bronce. La pervivencia del mismo tipo de ritual a lo largo de esta franja cronológica indica un alto grado de estabilidad de unas poblaciones en un territorio específico y un alto conservadurismo cultural.; This paper presents the dating radiocarbon program of Forat de la Conqueta. The methodology has been dating based on collagen extracted from the dentin of human remains. Dating obtained show a very prolonged burial spanning over 2000 years. In terms of period of culture...

El Jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida). Localització i característiques geològiques

Mora, Rafael; Pizarro, Jezabel; Lou, Maria; Jordá Pardo, Jesus; Benito-Calvo, Alfonso
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
107.21%
Al llarg d’aquest treball es presenten les característiques del jaciment de Forat de Conqueta. Es descriu la ubicació i les característiques geològiques del jaciment. Alhora s’adjunta la descripció de la morfologia de la cavitat.; A lo largo de este trabajo se presentan las características del yacimiento de Forat de Conqueta. Se describe la ubicación y las características geológicas del yacimiento. A la vez se adjunta la descripción de la morfología de la cavidad.; The aim of this paper is describe the main characteristics of Forart de Conqueta site. Location and geological characteristics of the deposit are described. In parallel we present the description of the morphology of the cave.

Presentació : els estudis paleobiològics del jaciment del Forat de Conqueta (Santa Linya, la Noguera)

González Marcén, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
Descobert l’any 2004, el jaciment de Forat de Conqueta se situa al terme municipal de Santa Linya (la Noguera, Lleida). L’objecte d’aquest treball és presentar els resultats d’aquestes campanyes d’excavació del 2005 al 2007. Al llarg d’aquests treballs es va confirmar l’ús funerari d’aquesta cavitat amb la recuperació de les restes antropològiques de més de 40 individus d’adscripció cronològica al calcolític-bronze antic. S’han recuperat materials relacionats amb ofrenes funeràries en què la cremació dels morts sembla haver tingut un paper central. Paral·lelament, la cavitat va ser emprada com a espai d’emmagatzematge en un moment avançat del neolític antic.; The archaeological site “Forat de Conqueta” was discovered in 2004 and it is located in the municipality of Santa Linya (Noguera, Lleida). The purpose of this paper is presenting the results of these excavations from 2005 to 2007. These results confirmed the burial use of the cavity with the recovery of anthropological remains of over 40 individuals belonging to the Chalcolithic-Bronze Age period. Some materials were recovered related to funerary offerings in which the cremation of the dead seems to have had a central role. Later on, the cavity was used as a storage space at a Neolithic advanced time.; Descubierto en el año 2004...

La indústria òssia i els objectes d’ornament al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Martínez-Moreno, Jorge
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
107.26%
Aquest treball presenta la indústria òssia i els objectes d’ornament recuperats al jaciment de Forat de Conqueta. La indústria òssia recuperada està formada per tres instruments apuntats i dues espàtules. Els objectes d’ornament han estat elaborats sobre primeres matèries minerals, òssies i malacofauna. La malacofauna correspondria a materials al·lòctons transportats més de 150 km, mentre que la resta de matèries tenen un origen local.; Este trabajo presenta la industria ósea y los objetos de ornamento recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. La industria ósea está integrada por tres instrumentos apuntados y dos espátulas. Los objetos de ornamento han sido elaborados sobre materias primas minerales, óseas y malacofauna. La malacofauna ha sido identificada como materiales aloctonos transportados desde más de 150 km, mientras que el resto de materiales tienen una procedencia local.; This work presents bony industry objects and ornaments recovered from the site Forat de Conqueta. The recovered bone industry is composed of three instruments and two spatulas. Ornament objects have been made of raw mineral bone and malacofauna. Malacofauna corresponds to allochthonous material transported over 150 km in opposite to other materials originally local.

Presentació : seqüència arqueològica i cultura material al jaciment de Forat de Conqueta

González Marcén, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
107.26%
Descobert l’any 2004, el jaciment de Forat de Conqueta se situa al terme municipal de Santa Linya (la Noguera, Lleida). L’objecte d’aquest treball és la presentació dels resultats d’aquestes campanyes d’excavació del 2005 al 2007. Al llarg d’aquests treballs es va confirmar l’ús funerari d’aquesta cavitat amb la recuperació de les restes antropològiques de més de 40 individus d’adscripció cronològica al calcolític-bronze antic. S’han recuperat materials relacionats amb ofrenes funeràries en què la cremació dels morts sembla haver tingut un paper central. Paral·lelament, la cavitat va ser emprada com a espai d’emmagatzematge en un moment avançat del neolític antic.; The archaeological site “Forat de Conqueta” was discovered in 2004 and it is located in the municipality of Santa Linya (Noguera, Lleida). The purpose of this paper is presenting the results of these excavations from 2005 to 2007. These results confirmed the burial use of the cavity with the recovery of anthropological remains of over 40 individuals belonging to the Chalcolithic-Bronze Age period. Some materials were recovered related to funerary offerings in which the cremation of the dead seems to have had a central role. Later on...