Página 1 dos resultados de 94 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Composició social de les titulacions i acompliment de les expectatives dels estudiants

Troiano Gomà, Helena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
37.11%
L’expansió del sistema universitari català ha donat lloc a una ampliació dels estudiants amb orígens socials relativament més baixos. Tanmateix, tal i com podríem esperar, les característiques de l’accés d’aquest col·lectiu no són les mateixes que les de la resta de joves universitaris, tant en termes quantitatius, com en el biaix cap a determinades titulacions i en les condicions de vida sota les que realitzen els seus estudis. En aquesta recerca ens aturem a indagar sobre les eleccions de carrera que fan els estudiants universitaris i les condicions sota les que avancen en els seus estudis en funció del seu origen social.

3DayStartup, una experiència emprenedora per als estudiants

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
36.97%
L'11, 12 i 13 de maig tindrà lloc a Barcelona la propera edició del 3DayStartup. Aquesta iniciativa planteja el repte a 40 estudiants universitaris de convertir les seves idees en empreses de base tecnològica en només tres dies. L'objectiu és fomentar l'emprenedoria entre els joves i conscienciar els universitaris dels recursos amb què compten.

Competència informacional en traducció : anàlisi dels hàbits dels estudiants universitaris en la consulta i l'ús de fonts d'informació

Cid-Leal, Pilar; Perpinyà i Morera, Remei
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
57.25%
Objectiu: analitzar els hàbits en matèria de cerca d'informació dels estudiants de Traducció: conèixer el tipus d'eines i recursos que utilitzen, les fonts que consulten i els criteris de selecció que apliquen. Metodologia: anàlisi quantitativa, duta a terme a partir d'un qüestionari de preguntes tancades de valoració, a estudiants de grau de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB. Resultats: entre els estudiants universitaris de Traducció, l'ús de la xarxa i els recursos digitals d'accés i consulta fàcils està desplaçant les fonts tradicionals, com ara les biblioteques o bases de dades, fins i tot quan es tracta de trobar informació especialitzada. Així, la importància de conceptes com autoritat i qualitat de les fonts sembla difuminar-se. En aquest context, es reforça la necessitat d'adaptar les estratègies docents per propiciar un canvi d'hàbits informacionals que fomenti, entre d'altres, la capacitat crítica en la consulta i selecció de la informació.; Objetivo: analizar los hábitos en materia de búsqueda de información de los estudiantes de Traducción: conocer el tipo de herramientas y recursos que utilizan, las fuentes que consultan y los criterios de selección que aplican. Metodología: análisis cuantitativo...

L’impacte de la compaginació d’estudis i treball en el rendiment dels titulats universitaris. Una anàlisi de l’evolució en els darrers 6 anys a les universitats catalanes

Figueroa, Mijail; Sanchez-Gelabert, Albert; Elías Andreu, Marina; Daza Pérez, Lidia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
46.95%
Nom del congrès per 2015: Los retos de mejorar la evaluación / The Challenges of Improving Assessment; L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya publicava recentment (2014) canvis en la participació i dedicació dels graduats universitaris. Concretament mostrava com, entre els titulats, el nombre que s’havia dedicat exclusivament a l'estudi havia disminuït i augmentaven els que ho compaginaven amb algun treball remunerat. Tot i que la majoria de recerques parteixen de que el treball perjudica els resultats acadèmics, les troballes no són concloents i, sovint, contradictòries (Hovdhaugen, 2013). Aquesta comunicació explora els canvis en la participació i dedicació dels titulats catalans en els darrers 6 anys i l’impacte d’aquests canvis en el rendiment acadèmic.

Los estudiantes ante la nueva reforma universitaria

Troiano Gomà, Helena; Sánchez-Gelabert, Albert; Masjuan, Josep Maria; Daza Pérez, Lidia; Elías Andreu, Marina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
47.25%
El present document és una síntesi dels resultats d'una recerca I+D+i que consisteix en un estudi sobre els estudiants universitaris en el context de canvi actual. El projecte va ser aprovat en el Plan Nacional de Investigación I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació de l'any 2008 (CSO2008-02812). Els objectius principals d'aquesta recerca són, d'una banda, descriure l'abast dels canvis metodològics en el marc de la reforma de Bolonya i les condicions en què aquests es duen a terme; d'altra banda, es vol respondre quins són els aspectes que més influeixen en els resultats que obtenen els estudiants, atenent molt especialment les qüestions més sociològiques, com la integració social i acadèmica.

L’impacte de la combinació d’estudis i treball en el rendiment dels titulats universitaris. Una anàlisi de l’evolució en els darrers 6 anys a les universitats catalanes

Figueroa, Mijail; Sanchez-Gelabert, Albert; Elías Andreu, Marina; Daza Pérez, Lidia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
46.86%
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya publicava recentment (2014) canvis en la participació i dedicació dels graduats universitaris. Concretament mostrava com, entre els titulats, el nombre que s’havia dedicat exclusivament a l'estudi havia disminuït i augmentaven els que ho compaginaven amb algun treball remunerat. Tot i que la majoria de recerques parteixen de que el treball perjudica els resultats acadèmics, les troballes no són concloents i, sovint, contradictòries (Hovdhaugen, 2013). Aquesta comunicació explora els canvis en la participació i dedicació dels titulats catalans en els darrers 6 anys i l’impacte d’aquests canvis en el rendiment acadèmic.

Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Elias Andreu, Marina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
57.29%
Els canvis de metodologia docent que ha comportat el Procés de Bolonya impliquen variacions en l’avaluació continuada, augment dels treballs en grup, reducció de les classes magistrals i un nombre més elevat de pràctiques. Les valoracions dels estudiants en relació amb la introducció dels canvis metodològics del Procés de Bolonya són positives i negatives alhora. Els estudiants veuen amb bons ulls aquests canvis metodològics, perquè poden significar millores en els aprenentatges que adquireixin, però consideren que, tal com s’estan duent a terme en aquesta universitat, ràpidament, sense recursos i amb poca reflexió prèvia, comporten finalment efectes negatius per a ells. Davant l’alta càrrega de treball que han comportat aquests canvis, els estudiants es converteixen en actors estratègics, atès que duen a terme accions superficials o profundes segons les tasques que els demanen els professors. Els canvis en la metodologia docent poden produir efectes positius en el procés d’aprenentatge dels estudiants (pertinença, seguretat i necessitats fisiològiques), però fins que els factors de manteniment no arribin a un cert llindar de qualitat, els efectes positius no es visualitzaran.; Modifications in teaching methodology related to the Bologna Process are producing changes in continuous assessment...

Influència dels desitjos, les necessitats i les xarxes familiars i d’amistat dels estudiants universitaris de la UAB en els seus itineraris formatius en els estudis superiors

Campuzano Puntí, Joaquim
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.91%
L’objectiu del treball és ajudar a la descripció del fenomen del canvi en els itineraris formatius superiors dels estudiants. L’anàlisi es realitza a partir de dades empíriques generades a la UAB durant l’any 2012 i en base als factors contextuals – socio-demogràfics, de perfil i context de l’estudiant – i motivacionals – de vocació acadèmica, vocació laboral, resultats acadèmics, condicions facilitadores, condicions d’empleabilitat, condicions econòmiques, influència de les amistats, estratègies adaptatives o d’oportunitat – que influeixen en les decisions de canvi dels estudiants. En les conclusions es reflexiona sobre les polítiques orientades a mantenir l’equitat en l’accés i en la permanència dels estudiants.; El objetivo del trabajo es ayudar a la descripción del fenómeno del cambio en los itinerarios formativos superiores de los estudiantes. El análisis se realiza a partir de datos empíricos generados en la UAB durante el año 2012 y en base a los factores contextuales - socio-demográficos, de perfil y contexto del estudiante - y motivacionales - de vocación académica, vocación laboral, resultados académicos, condiciones facilitadoras, empleabilidad, condiciones económicas, influencia de las amistades...

La Influència dels factors individuals en l'aprenentatge de llengües en estudiants universitaris

Saravia, Elisabet
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
36.91%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu principal d'aquesta recerca és el d'analitzar la motivació i les actituds vers les llengües en un context plurilingüe. La mostra d'aquest estudi compta amb 178 estudiants pertanyents a dues universitats una en l'àmbit de l'educació i l'altra en l'àmbit de la salut. Com a instrument de recerca s'ha utilitzat un qüestionari que inclou dades biogràfiques i entre d'altres, alguns ítems sobre actituds i motivació vers l'aprenentatge del castellà, català, anglès i francès. Tenint en compte el context plurilingüe en el que els estudiants viuen, l'objectiu principal d'aquest estudi ha estat el d'explorar les actituds i motivacions vers l'aprenentatge de llengües. L'autoavaluació dels estudiants en aquestes quatre llengües correlaciona amb les actituds i la motivació vers les mateixes. Els resultats recolzen els obtinguts per altres estudis, que mostren una relació estreta entre les actituds, la motivació i l'assoliment de la llengua. A més, s'han portat a terme ANOVES per analitzar la variància entre els diferents grups d'estudiants.; El objetivo principal de esta investigación es el de analizar la motivación y las actitudes hacia las lenguas en un contexto plurilingüe. La muestra de este estudio cuenta con 178 estudiantes pertenecientes a dos universidades una en el ámbito de la educación y la otra en el ámbito de la salud. Como instrumento de investigación se ha utilizado un cuestionario que incluye datos biográficos y entre otros...

L’elecció d’estudis i les expectatives de futur dels estudiants universitaris

Llosada Gistau, Joan; Morcillo Hernàndez, Vanessa; Troiano i Gomà, Helena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT
Relevância na Pesquisa
57.34%
En aquest article, s’exposa la vessant qualitativa complementària d’un estudi sobre els estudiants universitaris a la meitat de la seva carrera. Es fa a partir d’entrevistes i grups de discussió amb estudiants de quatre titulacions diferents de la Universitat Autònoma de Barcelona. En concret, s’emprèn l’estudi de diversos aspectes que afecten els estudiants, entre d’altres, les seves motivacions, expectatives de futur, condicions de vida i relacions socials amb companys i professors. El conjunt d’aquests aspectes permet identificar perfils diversos d’estudiants segons la titulació a la qual pertanyen, també es deixa entreveure un retrat de canvi davant les expectatives futures que afecta les orientacions actuals cap a la compaginació de treball remunerat i estudis.; The qualitative side of a survey on university students halfway through their studies is presented here. The data have been gathered from some interviews and focus groups with students from four different degrees at the Autonomous University of Barcelona. More specifically, the following aspects affecting students’ living are studied : motivations, future expectations, life conditions and their social relations with their peers and lecturers. These variables allow us to identify different students’ profiles depending on which studies they are engaged in; we can also catch a glimpse of a changing portrait because of future expectations that is impinging on present orientations towards combining studies and work.

El Centre Nacional de Microelectrònica obre les seves portes als estudiants universitaris

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
46.97%
Durant els dies 22 i 23 de maig el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC) celebra unes jornades de portes obertes per a estudiants universitaris, en les que podran visitar les instal·lacions del centre i participar en xerrades sobre les diferents línies de recerca que desenvolupen els investigadors.

L'Aprenentatge dels estudiants universitaris en el marc del Procés de Bolonya

Elias Andreu, Marina
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
67.63%
Descripció del recurs: el 26 de gener de 2010; L'objectiu de la tesis és entreveure les variables que influeixen en les aproximacions a l'aprenentatge de los estudiants universitaris. El model d'anàlisis, basat en la teoria del comportament planificat, sustenta que influeixen les motivacions a l'estudi, les creences sobre el procés d'ensenyament- aprenentatge, la norma interioritzada (moral i social) i la percepció del conjunt d'oportunitats. Per a completar tots els elements del model s'han recollit les aportacions de la tradició psicopedagògica (tracta aspectes de motivació, creences i el conjunt d'oportunitats, sobretot en relació a l'ensenyament del professor) i la sociològica (aspectes com la relació entre iguals, el grup de referència, la interiorització de las normes, la integració de l'estudiant a la universitat i la creació de la seva identitat). Els canvis en les metodologies docents a partir de la introducció del Procés de Bolonya són un element fonamental dins la percepció del conjunt d'oportunitats. La tesis es fonamenta en un estudi de casos sobre la UAB, concretament en tres titulacions pilot de la mateixa universitat, Ciències Polítiques, Educació Infantil i Enginyeria Informàtica. Combina tècniques quantitatives (enquesta a estudiantes) i qualitatives (anàlisis documental i entrevistes en profunditat a coordinadors de titulació i a estudiants). Els resultats mostren com els estudiants combinen motivacions expressives i instrumentals quan han d'escollir els estudis...

Actituds, opinions i tendències vocacionals cap a la psiquiatria dels estudiants de medicina de la UAB

Pailhez Vindual, Guillem
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
47.11%
Descripció del recurs: 11 octubre 2010; Cada vegada hi ha més preocupació en molts països pel baix nombre de metges que escullen psiquiatria com a especialitat a la fi de la llicenciatura. Això ha comportat un interès en la literatura especialitzada, amb estudis centrats en els següents objectius: analitzar les opinions i actituds dels estudiants de medicina cap a la psiquiatria; avaluar els factors que intervenen en l'elecció de psiquiatria com a futur professional; i, finalment, observar la influència de la formació en psiquiatria en aquestes opinions i actituds. En aquest sentit, diversos autors han observat ja, habitualment, actituds crítiques cap a la psiquiatria o cap a la funció del psiquiatre. Les queixes més freqüents són en relació a la manca de rigor científic de la psiquiatria, la ineficàcia del tractament, la baixa gratificació de l'assistència i el baix status social dels psiquiatres en relació a les altres especialitats. Per a una millor comprensió, hem classificat els possibles factors que influeixen en l'elecció de psiquiatria en factors extrínsecs, que depenen de zones geogràfiques o motius històrics que influencien el present, i intrínsecs, relacionats amb les característiques del subjecte i amb les tasques docents exercides pel mateix departament de psiquiatria. Tot i que alguns estudis assenyalen la dificultat per modificar les opinions i actituds crítiques cap a la psiquiatria durant la formació...

Pla d’acció tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat

Gairín Sallán, Joaquín; Muñoz Moreno, José Luís
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
37.11%
Un projecte dut a terme a través de la Fundació Autònoma Solidària en col·laboració amb investigadors de la UAB ha definit i iniciat la implantació de Plans d’Acció Tutorial per als estudiants amb discapacitat. S’ha elaborat una Guia Pràctica amb orientacions i recursos per a docents, tutors i gestors, perquè puguin acompanyar el procés formatiu dels estudiants amb discapacitat, garantint que puguin seguir els seus estudis universitaris en igualtat de condicions que la resta d’estudiants.

Acció directa per reforçar l'estudi autònom i semipresencial dels estudiants en les matèries de cultura de la Llicenciatura de Filologia Anglesa mitjançant la creació d'una pàgina web interactiva

Hand, Felicity; Gimeno, Laura; Martín Alegre, Sara
Fonte: IDES Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: IDES Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008; 2008 CAT
Relevância na Pesquisa
37%
Els nostres estudiants de segon cicle han aconseguit un alt nivell d'anglès escrit i parlat, però tenen greus buits de coneixements sobre esdeveniments culturals i històrics en el món de parla anglesa. Estan obligats a cobrir una gran quantitat de material en un període de temps relativament curt a l'assignatura troncal Història i cultura dels països de parla anglesa. Hi ha una manca de llibres de text adequats per a estudiants adults estrangers, perquè pocs dels llibres que hi ha al mercat proporcionen suficient informació i nivell intel·lectual per a estudiants universitaris que no siguin de parla anglesa. Mitjançant la construcció d'una pàgina web per a l'assignatura, hem intentat motivar els estudiants a cercar i contrastar informació. L'enorme quantitat d'informació disponible a Internet ens ha obligat a establir directrius per tal que els estudiants puguin distingir entre les fonts i aprendre a posar en dubte totes les dades que apareixen a la xarxa.

Estudio de las concepciones de los estudiantes de magisterio sobre la diversidad cultural

Rodríguez Izquierdo, Rosa Mª
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 SPA
Relevância na Pesquisa
37.11%
L’atenció a la diversitat cultural, tot i que està reconeguda a la legislació educativa actual, és encara més un desig que no pas una realitat. Els futurs professors no tenen un coneixement adequat de les característiques dels infants que pertanyen a minories ètniques ni com se’ls pot donar l’atenció educativa que necessiten. Aquest treball presenta els principals resultats i conclusions d’una recerca duta a terme entre estudiants universitaris de Magisteri en la qual s’ha explorat el pensament d’aquest col•lectiu sobre la diversitat cultural i les seves incidències en l’educació. L’estudi que presentem en aquest article forma part d’una recerca més àmplia en la qual es van utilitzar, com a instruments de recollida de dades, una escala d’actituds, un diferencial semàntic d’elaboració pròpia i grups de discussió amb els estudiants universitaris. En aquest article, només hi recollim els resultats obtinguts mitjançant l’escala d’actituds. Les conclusions més rellevants de l’estudi indiquen que els alumnes no rebutgen la diversitat cultural, sinó que en tenen poca consciència, encara que en termes generals és una actitud positiva.; In spite of being recognised in legislation, attention to cultural diversity...

Avaluació del procés d'incorporació dels estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona. Informe d'autoavaluació - Any 1999

Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Alumnes
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
37.11%
Abans de començar l'anàlisi del procés d'incorporació a la Universitat Autònoma de Barcelona es volen destacar alguns punts que s'han de tenir presents en tot aquest document i que conformen els grans eixos de l'accés en aquests darrers anys i molt particularment en el moment present.

Convergencia europea, reformas universitarias, actitudes y prácticas de los estudiantes

Masjuan, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 SPA
Relevância na Pesquisa
36.96%
L'objectiu d'aquest article és mostrar els canvis en la composició dels estudiants universitaris, en el supòsit que qualsevol millora de la qualitat del sistema universitari ha de partir, si vol tenir èxit, d'un coneixement de tots els actors de la institució. En aquest article, basat en una enquesta duta a terme en tres regions europees (2003), afirmem que la universitat en l'actualitat ha de desenvolupar-se en un context més complex a causa de la diversificació dels estudiants des del punt de vista de característiques, motivacions, estratègies i trajectòries biogràfiques. Hi mostrem que els estudiants dediquen menys temps a les activitats del campus i més al treball remunerat, la qual cosa significa un canvi en les seves preferències. En la nostra opinió, el creixement de la diversitat dels estudiants requereix noves metodologies docents. Concloem afirmant que la implementació del Crèdit Europeu (ECTS) és una bona oportunitat per canviar les pràctiques docents, però que una reforma com aquesta no és possible sense un procés de professionalització dels ensenyants.; Assuming that, in order to be successful, every quality system should start from a careful approach to the institution member characteristics, we focus our paper on current changing student composition at the university. Te basis for our analysis is a survey carried out in three European Regions (2003). According to it...

[Canvis de conducta en els estudiants durant l'època d'examens i adaptació a l'EEES] : [enquesta als estudiants de les facultats de Ciències i de Biociències]

Torras Galan, A.; Martin Sabi, M.; Montero Garrigós, M; Moyano Girbau, D.; Valero, Oliver
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
47.25%
Inclou Informe estadístic de resultats, pòster "Cambios de conducta en los estudiantes durante la época de examenes" i pòster "Adaptació al Pla Bolonya segons els estudiants"

Diseño de un cuestionario de conocimientos básicos previos y específicos para estudiantes de periodismo de investigación

Rodríguez, Pepe,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
36.91%
Aquesta recerca se centra en el disseny d'un qüestionari, destinat a estudiants de periodisme d'investigació(PI), que permeti avaluar els coneixements previs bàsics amb els quals accedeixen a la matèria. L'instrument permet abordar dos objectius: avaluar la presència d'un conjunt de coneixements bàsics entre els impartits als estudiants de periodisme; i evidenciar el nivell de coneixements previs (específics) de l'alumnat de PI a fi de poder dissenyar eficientment la metodologia, organització i temari d'aquesta matèria. Es parteix d'una revisió bibliogràfica que perfila les necessitats del PI i es descriuen les fases d'elaboració de l'instrument, la validació de contingut dels seus 38 ítems i els resultats d'una prova pilot efectuada a 158 estudiants, que mostren que el qüestionari CPPI-2 és molt adequat per als objectius bàsics proposats.; Esta investigación se centra en el diseño de un cuestionario, destinado a estudiantes de periodismo de investigación (PI), que permita evaluar los conocimientos previos básicos con los que acceden a la materia. El instrumento permite abordar dos objetivos: evaluar la presencia de un conjunto de conocimientos básicos entre los impartidos a los estudiantes de periodismo; y evidenciar el nivel de conocimientos previos (específicos) del alumnado de PI a fin de poder diseñar eficientemente la metodología...