Página 1 dos resultados de 117 itens digitais encontrados em 0.000 segundos

El proceso de enquesta y las firmas de derecho frente a él

Fairén Guillén, Víctor
Fonte: Biblioteca Virtual de Direito Aragonês Publicador: Biblioteca Virtual de Direito Aragonês
Tipo: Artículos y Capítulos Formato: image
Publicado em //2002 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
Copia digital. Zaragoza, 2008

Por Francisco Martin Guarda, y Juan Garcia llavero de la carcel de los manifestados. En el processo de su Enquesta.

ARDIT, Geronymo[ ARDID, Jerónimo ]
Fonte: [s. n.] Publicador: [s. n.]
Tipo: Libros Formato: image
Publicado em //1624 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
Copia digital. Zaragoza, 2002

Sobre que los Ilustrissimos Señores Inquisidores de la Enquesta de la Corte del Ilustrissimo Señor Iusticia de Aragon, pueden ser recusados.

ARPAYON TORRES, Ioseph Francisco[ ARPAYÓN TORRES, José Francisco ]
Fonte: [s. n.] Publicador: [s. n.]
Tipo: Libros Formato: image
Publicado em //1699 SPA
Relevância na Pesquisa
16.59%
Copia digital. Zaragoza, 2002

Els Determinants socials de l'ocupació i l'activitat enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006 /

Fíguls, Marc,; López-Roldán, Pedro,; Sánchez, Alícia,; Clos, Sánchez,
Fonte: [Barcelona] : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, Publicador: [Barcelona] : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis,
Tipo: Livro Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 SPA
Relevância na Pesquisa
27.18%
La monografia que presentem aborda l’anàlisi dels determinants socials de l’activitat i l’ocupació, a partir de les dades que aporta l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. El fet que des de l’any 1985 aquesta enquesta es porti a terme cada cinc anys i que utilitzi una metodologia molt similar, permet l’anàlisi comparada de determinats fenòmens i col·lectius socials. El camp de la present publicació abasta l’estudi i la interrelació d’un ampli ventall d’àmbits que constitueixen les formes de vida de la població, entre els quals podem esmentar: el mercat de treball, la situació econòmica de les famílies, la formació, la salut, o la percepció i l’ús del territori.

El catàleg de la UAB : una enquesta d'ús

Andreu Nebot, Cristina; Escañuela Barradas, Ana; Torres Alarcón, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
37.5%
Mitjançant una enquesta, les autores d'aquest treball avaluen el grau de satisfacció dels usuaris en la consulta del catáleg de les biblioteques de la UAB. Els resultats de l'enquesta les porten a diverses reflexions: d'una banda els bibliotecaris catalogadors s'han de replantejar les prioritats en el control de qualitat del catàleg i, per l'altra, s'ha de millorar la formació i assessorament deis usuaris respecte a l'aprofitament dels recursos de qué disposen.

Ecoetiques de serveis als establiments hotelers del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Corioli (Grup de recerca); Canedo Arnedo, Marta; Francàs Forcada, Queralt; Gutiérrez González, Leticia; Boada, Martí,; Rieradevall, Joan; Garcia i Orellana, Jordi; Garcia Solsona, Ester
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
17.5%
En el present projecte s’analitza el turisme i la seva relació amb la figura del Parc Natural de l’Alt Pirineu (a partir d’ara PNAP). A la zona d’estudi el turisme és una de les principals activitats econòmiques, donat el notable valor ecologico-cultural de l’indret. L’activitat turística al PNAP és molt diversa, és per aquest motiu que s’observen diverses repercussions en l’entorn segons la tipologia de turisme que es doni. Donada aquesta realitat, l’estudi que es presenta està centrat en el sector hoteler de l’àmbit d’influència del PNAP. D’aquesta forma, s’analitza i diagnostica l’estat de qualitat ambiental dels hotels i pensions que componen el sector. Les eines emprades en aquest estudi han estat dues. Primerament, s’avalua la implantació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (a partir d’ara DGQA). El DGQA és una ecoetiqueta de serveis, de recent creació, que atorga la Generalitat de Catalunya a partir de la revisió de l’establiment per mitjà d’un tècnic autoritzat. En segon terme, s’ha creat i emprat un producte anomenat Enquesta Bàsica d’Auto-xequeig de Qualitat Ambiental (a partir d’ara EBAQA). L’EBAQA té una doble finalitat. Per una banda respon a la necessitat d’autodiagnosi que tenen els propietaris...

La construcció de tipologies: procés i tècniques d'anàlisi de dades

Domínguez Amorós, Màrius; López-Roldán, Pedro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
27.18%
Aquest article recull un mateix procés metodològic en el qual s'emmarquen diverses investigacions presentades en aquest volum de la revista, amb un mateix objectiu: la construcció de tipologies en diferents àmbits temàtics. L'article especifica el marc general del disseny, descriu el seu procés metodològic i d'anàlisi de dades que pot caracteritzar-se per: (1) La font de dades prové d'una gran enquesta sobre hàbits i condicions de vida de la població, l'Enquesta Metropolitana de Barcelona 1990.(2) El plantejament d'un objecte d'estudi concret dins d'una realitat multivariable. (3) La utilització de tecniques d'anàlisi multivariables, en concret,l'Anàlisi de Correspondències Múltiples i les Tècniques de Classificació Automàtica.; In this article, we show the common methodological process that is shared by several researches that are presented in this journal, which follow an identical objective: the construction of typologies in the sociological investigation. The investigations may be characterized by: (1) they work with a great survey of habits and conditions of life, the 1990 Barcelona Conurbation survey; (2) the analysis of a particular object of study within a multivariate reality, whose characteristics are correlated...

La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo

López-Roldán, Pedro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 SPA
Relevância na Pesquisa
17.18%
El objetivo de este articulo consiste en aplicar un diseño de análisis que sea adecuado a la concepción de la denominada tipologia estructural y articulada. Se trata de un diseño basado en la utilización de la encuesta y de tecnicas de análisis multivariable, dirigido a contrastar la hipótesis central de la perspectiva teórica de la segmentación del mercado de trabajo por medio de un modelo teórico basado en su conceptualización desde el ernpleo. El análisis expuesto toma como referente espacial y temporal el del mercado de trabajo delimitado por la Regió Metropolitana de Barcelona para el año 1990 y en base a la información recogida en la "Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona sobre condicions de vida i hàbits de la població".; The objective of this article is to apply an analysis design useful to the "structural and articulated typologie", that is, a design based on survey and multivariate statistical methods for collecting and analyzing data which leads to contrast the main hypothesis proposed from the theoretical perspective of the labor market segmentation. The research has a geographic and temporal reference: the labor market delimited by the Metropolitan Region of Barcelona in 1990, and analyze survey data designed and collected in the called "Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona sobre condicions de vida i hàbits de la població"

Anàlisi de l'exercici actual de la medicina des de la perspectiva de la societat i dels metges

Dalmases Arnella, Martí
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.18%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi doctoral pretén analitzar la professió mèdica des de diferents perspectives: la dels metges; la dels ciutadans i, també, la perspectiva d'un conjunt representatiu de determinats agents socials de canvi(1). Per conèixer la perspectiva de cada un dels grups analitzats, s'han portat a terme tres estudis diferents, cadascun, amb una metodologia específica. Una enquesta mitjançant metodologia mini-Delphy a un total de 243 metges experts; una enquesta a 800 ciutadans de Catalunya, i sessions amb 3 grups de debat, amb la participació de 17 agents socials de canvi corresponents a sectors diferents. L'originalitat d'aquesta tesi es pot trobar en contrastar i analitzar les diferents perspectives que tenen metges, ciutadans i agents socials de canvi sobre la professió mèdica. Això permet identificar els temes sobre els quals hi ha consens o dissens, els elements de confort o disconfort dels protagonistes de la professió objecte d'estudi -els metges- o dels clients -els ciutadans- i, també, els valors o les llacunes actuals de la professió. És a dir, aquelles qüestions encara no resoltes i susceptibles de millora. Les conclusions principals que aporten aquests tres estudis...

Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona (1995): primers resultats

Nel·lo, Oriol,; Baranda, Lucía; Clapés, Jaume; Flores, José Luis; Permanyer, Elena; Sánchez, Núria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
37.5%
En aquesta monografia es presenten els primers resultats de l’Enquesta sobre els hàbits i les condicions de vida de la població de la regió metropolitana de Barcelona, el treball de camp de la qual es va fer durant l’any 1995. L’Enquesta és la base d’un programa permanent d’estudi sobre la realitat metropolitana barcelonina que començà l’any 1985. Es tracta d’una enquesta de recurrència quinquennal, de manera que les dades que aquí es presenten corresponen a la seva tercera edició i permeten oferir resultats per a un període de 10 anys. L’Enquesta és realitzada per l’Institut d’Estudis Metropolitans per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

La docència en Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica a Catalunya (2006-2009) : una aproximació quantitativa

Serra Ruíz, Pere; Pou Ametller, Mireia; Pons, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
27.18%
L’article sintetitza els resultats obtinguts en una enquesta realitzada a tots els centres de docència de Catalunya que han impartit estudis superiors o cursos especialitzats o relacionats amb l’àrea de Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG) des de l’any 2006 fins al 2009. L’estudi permet tenir un coneixement raonablement acurat del desenvolupament de l’esmentada disciplina al nostre país gràcies a les 76 respostes obtingudes (el 54% del total dels enquestats). Els resultats mostren l’elevat nombre d’alumnes involucrats, amb una estimació total de 6.457, així com el seu origen, on l’atracció d’alumnes no catalans queda ben palesa. També cal destacar que el 42% de les assignatures en estudis superiors amb contingut CTIG s’ha impartit des de departaments de geografia, en llicenciatures molt diverses, programades majoritàriament en el segon i tercer any de llicenciatura i amb una elevada obligatorietat. Pel que fa als continguts, cal destacar la preponderància dels relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica seguida de la cartografia i, en menor grau, de la teledetecció. En definitiva, el treball mostra un elevat grau d’implantació de la CTIG entre els anys 2006 i 2009...

La construcción de la muestra /

López-Roldán, Pedro; Lozares Colina, Carlos
Fonte: Barcelona : IERMB, Publicador: Barcelona : IERMB,
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2008; 2008 SPA
Relevância na Pesquisa
17.18%
Aquesta publicació presenta els resultats sintètics de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. Aquesta enquesta té com a objectiu principal obtenir dades i elements d'anàlisi sobre les condicions i qualitat de vida de la població i els seus hàbits socials. La publicació proporciona els principals resultats de l'enquesta per Catalunya. Aquesta enquesta s'ha portat a terme en conveni de col·laboració amb l'Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona, la Mancomunitat de municipis de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, UAB, UPC i UPF.

Ventajas e inconvenientes de la encuesta por Internet

Díaz de Rada, Vidal
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
17.18%
En este trabajo, se comparan las encuestas autoadministradas a través de Internet con las presenciales y telefónicas, destacando las ventajas y los inconvenientes de cada una. La encuesta por Internet tiene, entre sus grandes virtudes, la gran rapidez, la mejora en la respuesta por la posibilidad de introducir elementos audiovisuales en el cuestionario y el menor coste de la investigación cuando se compara con encuestas administradas. Entre sus grandes inconvenientes, encontramos los errores de cobertura, la ausencia de aleatoriedad de las muestras y la menor tasa de respuesta. Existen importantes diferencias entre la población general y los usuarios de Internet, puesto que las encuestas a través de la red presentan un perfil más joven y con mayor nivel educativo. La práctica totalidad de las investigaciones analizadas localizan también diferencias en las variables objeto de la investigación, según se haya respondido el cuestionario frente a un entrevistador o en el ordenador del entrevistado. En definitiva, la revisión de la literatura sobre el tema sugiere prudencia a la hora de aceptar que los resultados de la aplicación de un cuestionario sean los mismos, con independencia del modo de aplicación utilizado.; The aim of this paper is to analyze whether the results of an internet survey are similar to face-to-face...

La movilidad residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: delimitación y análisis de los espacios migratorios

Medina Cruz, Antonio José
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
17.18%
La presente tesis tiene por objetivo dos grandes ejes de acción: por un lado la caracterización socioresidencial del territorio de la Región Metropolitana de Barcelona (en adelante RMB) y, por otro lado, el análisis de los flujos de movilidad residencial para establecer los espacios migratorios en los que se estructura el territorio metropolitano. La caracterización socioresidencial de la RMB se ha llevado a cabo a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001, analizándose la información a escala municipal excepto para el municipio de Barcelona en que se ha utilizado información a escala de distrito. A través de tratamiento estadístico y finalmente con un análisis de conglomerados establecemos 9 categorías o clúster con los que categorizar socioresidencialmente el territorio de análisis. El análisis de los flujos de movilidad residencial, que se lleva a cabo a escala municipal y para distritos en el caso de Barcelona así como según clúster socioresidencial, se realiza a través de la Estadística de Variaciones Residenciales y del Registro de Altas y Bajas del Ayuntamiento de Barcelona. Estos flujos se analizan a partir de tres técnicas (1º origen, 1º destino y coeficiente de interacción), la combinación de las cuáles nos permite establecer espacios migratorios. Una vez establecidos...

Social Inequality and the University

Georg, Werner
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 ENG
Relevância na Pesquisa
27.18%
Since Pierre Bourdieu's early work on «Reproduction», social inequality in the educational system and especially at university level was in the focus of sociological interest. On the background of Bourdieu's capital theory this contribution poses the question of how students from different social strata accumulate economic, social and cultural capital at the university. On the basis of a student survey conducted at the regions of Baden-Württemberg, Rhone-Alps and Catalunia, a comparison is made by means of a correspondence analysis. As a result it can be shown Baden-Württenberg displays the strongest social inequalities at university level, followed by Rhone-Alps and Catalonia. While Baden-Württemberg and Rhone-Alps show the same pattern of social inequlity (a dominance of economic disparities), the connection between social strata and university system seems to be quite different in Catalonia.; Des del primerenc treball de Pierre Bourdieu a «Reproduction», la desigualtat social al sistema educatiu i especialment a nivell universitari ha estat un focus d'interès sociològic. A la base de la principal teoria de Bourdieu, s'hi planteja la qüestió de com estudiants de diferents estrats socials acumulen capital econòmic, social i cultural a la universitat. Basantse en una enquesta a estudiants...

La Estructura ocupacional de los geógrafos y las geógrafas y el currículo de Geografía : algunos elementos del caso belga

Kesteloot, Christian; Thomas, Isabelle; Turck, Anmeie de
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 SPA
Relevância na Pesquisa
17.18%
Este artículo presenta los primeros resultados de una encuesta sobre la ocupación de los geógrafos y las geógrafas llevada a cabo por el Comité Nacional de Geografía Belga. Dicha encuesta muestra un aumento de la proporción de hombres entre los estudiantes de geografía y un acentuado incremento de los empleos fuera de la educación. Junto a los recientes desarrollos en la disciplina, estas tendencias generan nuevas presiones en el currículo de Geografía.; Aquest article presenta els primers resultats d'una enquesta sobre l'ocupació dels geògrafs i les geògrafes realitzada pel Comitè Nacional de Geografia Belga. Aquesta enquesta mostra un augment de la proporció d'homes entre els estudiants de geografia i un accentuat increment dels llocs de treball fora de l'ensenyament. Juntament amb els desenvolupaments recents de la disciplina, aquestes tendències generen noves pressions en el currículum de Geografia.; L'article présente les premiers résultats d'une enquête sur l'emploi des géographes faite par le Comité National de Géographie Belge. Cette enquête montre une croissance de la proportion d'hommes entre les étudiants de géographie et un important croissance des sorties professionnelles au dehors de l'enseignement. A côté des développements récents de la discipline...

Disseny i construcció d'una mostra estratificada a partir de dades censals

López-Roldán, Pedro; Lozares Colina, Carlos; Domínguez Amorós, Màrius
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2000 CAT
Relevância na Pesquisa
27.18%
L'objectiu de l'article és presentar les principals característiques del disseny i del procés de construcció de la mostra estratificada de l'"Enquesta metropolitana de Barcelona. Condicions de vida i hàbits de la població" de l'edició de l'any 1995. A partir de la informació que prové del cens de població s'agrupen a les persones en seccions censals i es procedeix a la construcció dels estrats d'acord amb un procediment on s'impliquen tècniques d'anàlisi multivariable: d'anàlisi factorial de components principals i de classificació automàtica. Finalment, s’afixa una grandària de mostra segons el criteri òptim de Neyman. El procediment seguit i els criteris i decisions que s'utilitzen van més enllà dels resultats habituals esperats a tota mostra, doncs proporciona conclusions d’interès per a l'anàlisi sociològica i la planificació del territori, al mateix temps que serveix de criteri de validació de les conclusions posteriors a l'anàlisi de l'enquesta.

Caront : gestió flexible de grups d’alumnes en una assignatura i activitats sobre grups. Nova activitat de control

Martí, E.; Rocarías, J.; Toledo, R.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
17.5%
L’Espai Europeu d’Educació Superior promociona el plantejament de noves metodologies docents. Davant la demanda de realitzar més avaluacions als estudiants i poder formar grups de treball de forma més flexible, Caront pretén donar aquesta flexibilitat de forma electrónica. Caront permet definir diferents dinàmiques de grups de treball (teoria, pràctiques, problemes, ABP, etc.) on un alumne es pot inscriure en cadascuna d’elles amb companys diferents i entregar els treballs que faci en cada grup de forma diferenciada. En aquest article es presenta una de les principals aportacions de Caront, entorn basat en Moodle: la gestió flexible de grups d’alumnes dins una assignatura universitària. Entenem per grup universitari un conjunt d’alumnes que realitzen un treball, de forma que un d’ells pot fer efectiva l’activitat proposada (entrega, enquesta, etc.) en representació del grup. Un dels punts que hem treballat és en la confecció d’aquests grups. Quan els grups els formen els propis alumnes, apareixen problemes d’intromissió d’un alumne en un grup ja definit. Per evitar això, hem implementat un sistema d’inscripció de grup per contrassenya, que posa el primer que entra, per a compartirla amb els companys que han de formar el grup. Caront ofereix un conjunt d’activitats basades en aquest concepte de grup: enquestes...

Els Treballadors autònoms, anàlisi a partir de l'explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball

Rodríguez Soler, Joan; Verd Pericàs, Joan Miquel
Fonte: Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Relacions Laborals, Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, Publicador: Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Relacions Laborals, Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom,
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
27.18%
A portada: A la feina cap risc; Aquest projecte respon a la demanda de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom d’aprofundir en les característiques dels treballadors autònoms a partir de l’explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball (ECTC) corresponent a l’any 2010. Aquest encàrrec busca caracteritzar el col·lectiu de treballadors autònoms amb l’objectiu d’explorar possibles relacions entre els diferents tipus de treballadors autònoms i l’exposició a diferents factors de riscos laborals. Un segon objectiu busca comparar el col·lectiu de treballadors autònoms amb el col•lectiu de treballadors assalariats

Noves aportacions a la vigilància, prevenció i control del VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual a Catalunya

Carnicer-Pont, Dolors
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
17.5%
La vigilància de les malalties transmissibles ha evolucionat al llarg dels anys beneficiant-se dels desenvolupaments tecnològics tant pel que fa al laboratori com als sistemes d'informació. L'objectiu de tenir una visió més global de la realitat que permeti dirigir les actuacions per reduir la transmissió es va assolint gràcies a: 1) La triangulació de les dades procedents de diferents fonts d'informació com són les enquestes bio-conductuals, la vigilància sentinella per part d'un grup de metges, la vigilància en poblacions sentinella i els registres convencionals de VIH i ITS, i 2) La major implicació dels professionals sanitaris, els quals reben informació més completa i més a temps dels encarregats de recollir-la, processar-la, analitzar-la i difondre'n els resultats. El procés de triangulació és iteratiu i permet modular les activitats de vigilància segons els resultats. Aquesta vigilància hauria d'informar les polítiques i orientar les activitats de prevenció i control, aconseguint al llarg del temps, els resultats esperats de disminució de la incidència i la prevalença. En els darrers 10 anys a Catalunya, la reducció global del VIH i les infeccions de transmissió sexual (ITS) no ha estat prou significativa...