Página 1 dos resultados de 7 itens digitais encontrados em 0.000 segundos

Desistimiento y comunidad. Un estudio de casos sobre el rol de las entidades sociales en la reinserción después de la prisión.

Ibàñez i Roig, Aina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
16.99%
Mejorar el retorno a la sociedad de una persona que ha pasado algún tiempo en prisión es uno de los principales objetivos de las políticas de reinserción actuales. Empezando con un buen escalonamiento de las salidas previas a la libertad definitiva y a través de los mecanismos que la propia institución penitenciaria pone a disposición de las personas condenadas con penas de prisión. Uno de los pilares fundamentales de esta reinserción se encuentra en la misma comunidad, es decir, en hacer partícipe a la comunidad en el proceso de reinserción de la persona. Pero en la práctica el papel de la comunidad queda muy diluido y está poco profundizado. En este trabajo se pretende explorar el rol de la red comunitaria –entendida como la compuesta de organizaciones sociales del tercer sector, religiosas y de voluntariado– como uno de los agentes que pueden tener un impacto en la reinserción. Se ha diseñado una investigación cualitativa con un estudio de casos a través de una muestra intencional de cuatro entidades de la red comunitaria que trabajan con personas reclusas y/o exreclusos en Cataluña. A través de las entrevistas a estas entidades, que responden a cuatro tipologías según una clasificación propia, se pretende conocer qué elementos se trabajan desde la intervención comunitaria para llevar al éxito el proceso de reinserción de los que han finalizado una condena de prisión y se afrontan a la vida en comunidad. Los resultados de esta investigación indican que la comunidad...

Turning points and returning points : understanding the role of family ties in the process of desistance

Cid Moliné, Josep; Martí Olivé, Joel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG
Relevância na Pesquisa
16.99%
The objective of this article is to identify the interpersonal factors that explain narratives of desistance among offenders who have been sentenced to prison. Through narrative interviews, we have studied a purposeful age-graded sample of men convicted of acquisitive crimes. Although the results confirm the leading research of Laub and Sampson (2003) about the importance of social bonds as a change catalyst, they also suggest that changes in narratives may depend not only on participation in new social institutions but also on the new meaning that institutions present during the criminal career of offenders, such as family relationships, may acquire in adulthood.

El procés de desistiment de les persones empresonades : obstacles i suports

Cid Moliné, Josep; Martí Olivé, Joel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
38.37%
La voluntat d’aconseguir els millors resultats en les polítiques de reinserció és compartida tant per les persones que lideren les institucions de rehabilitació com pels equips que fan recerca en aquesta matèria. Aquest treball pretén contribuir-hi analitzant el procés de transició entre la presó i la vida en llibertat. Enfront els enfocaments que consideren que la predisposició inicial –antecedents personals, familiars i d’entorn– és el principal factor que explica la continuïtat o el cessament de l’activitat delictiva d’una persona, la recerca que aquí es presenta parteix de la premissa que, en el decurs de la vida adulta, existeixen nous esdeveniments que expliquen la trajectòria futura. En aquest sentit, es presta especial atenció als mecanismes de transició entre la presó i la vida en llibertat i, particularment, al paper que aquests juguen en els processos de desistiment del delicte.; La voluntad de conseguir mejores resultados en las políticas de reinserción es compartida tanto por las personas que lideran las instituciones de rehabilitación como por los equipos que investigan en esta materia. Este trabajo pretende contribuir a esta voluntad analizando el proceso de transición entre la cárcel y la vida en libertad. Frente a los enfoques que consideren que la predisposición inicial –antecedentes personales...

La perspectiva del desistiment en el sistema de justícia juvenil : l’execució de la llibertat vigilada

Martínez Rusiñol, Meritxell
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
38.37%
Durant els últims anys, ha estat nombrosa la recerca que ha intentat aportar explicacions al desistiment que es sol produir durant la transició de l’adolescència a l’edat adulta, entenent que durant aquest període té una gran importància l’involucrament en els rols adults. Aquest treball té com a objectiu veure com es reflecteix tota la recerca teòrica sobre el desistiment delictiu en el sistema de justícia juvenil i, més concretament, en l’execució de la mesura de llibertat vigilada. D’aquesta manera, a través d’entrevistes a cinc delegats d’assistència al menor de diferents àrees de Barcelona s’explorarà com es duu a terme actualment la intervenció en llibertat vigilada, partint del fet que és una mesura que atorga una gran discrecionalitat al professional que l’executa; There has been a great research, during the last years, trying to provide some explanation to that kind of desistance which takes place during the stage of transition between the adolescence and the adult life, where the importance of the adult role is a main theme. This project has the objective to see how all the entire theoretical research about this kind of desistance is reflected in the juvenile justice system, specifically in the execution of probation. Provided that probation officers have a large discretion to enforce the orders...

El procés de desistiment de les persones empresonades. Obstacles i suports

Cid Moliné, Josep; Martí Olivé, Joel
Fonte: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya) Publicador: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT; SPA
Relevância na Pesquisa
28.13%
La recerca aborda els mecanismes de transició entre la presó i la vida en llibertat i, particularment, el paper que aquests juguen en els processos de desistiment del delicte. Centrant-se en població masculina condemnada a presó per delictes patrimonials i/o contra la salut pública, la recerca vol identificar les narratives de desistiment i persistència en l’activitat delictiva, i conèixer com determinats factors externs contribueixen a la construcció d’aquestes narratives. Aquests factors externs són concebuts com a punts d’inflexió que poden propiciar el canvi, i estan relacionats tant amb allò tractat i viscut dins la presó com amb els suports i vincles existents en la comunitat on es desemboca. Així mateix, aquests processos de transició es contextualitzen tant en el marc d’una trajectòria passada (familiar, formativa-laboral, delictiva i penitenciària) com també en la fase del cicle vital en què hom se situa, en tant que aquests dos eixos delimiten, en bona mesura, l’estructura d’oportunitats i els marcs de referència de la persona al sortir de la presó. Amb aquest objectiu s’ha plantejat un disseny prospectiu en dues onades: la primera onada contempla la realització d’entrevistes personals narratives durant les setmanes prèvies a la finalització de la condemna de presó per conèixer la biografia...

El rol de la comunitat en la reinserció

Ibáñez Roig, Aina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
27.74%
Treball final de Màster en Investigació Sociològica Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia; Aquest treball pretén explorar el rol de la xarxa comunitària com un dels agents que poden tenir un impacte en la reinserció de les persones empresonades, partint de la premissa teòrica que és difícil aconseguir el desistiment del delicte i evitar la reincidència sense un suport comunitari fort. S'ha dissenyat una investigació qualitativa amb un estudi de casos a través d'una mostra intencional de quatre entitats de la xarxa comunitària que treballen amb persones recluses i/o exrecluses a Catalunya. A través de les entrevistes a aquestes entitats, que responen a quatre tipologies segons una classificació pròpia, es pretén arribar a conèixer quins són els elements amb què es treballen des de la intervenció comunitària per ajudar a l'èxit del procés de reinserció d'aquells que han finalitzat una condemna de presó i s'enfronten a la vida en comunitat.

Restorative justice and desistance. The impact of victim-offender mediation on desistance from crime

Meléndez Peretó, Anna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
16.99%
El objeto principal de la tesis doctoral es conocer la capacidad de la justicia restaurativa de incidir en el desistimiento del delito e identificar los posibles mecanismos explicativos entre la participación en programas de mediación y el cese en la conducta antisocial de los implicados en los procesos restauradores. Concretamente la tesis se centra en analizar el papel que juegan en el proceso restaurativo el uso de las técnicas de neutralización por parte del infractor, concretamente en qué medida el ofensor es capaz de reconocer haber causado un daño a otra persona y mostrar la capacidad de responsabilizarse por ello. Así mismo se pretende analizar si dicho proceso permite la expresión de actitudes, emociones y sentimientos que permitan llevar al infractor a la reflexión, al arrepentimiento y a expresar vergüenza por lo sucedido. El estudio empírico se divide en dos fases con cuatro momentos distintos. La primera fase se comprende de tres momentos. El primero se sitúa al inicio del proceso, en el que se administra un cuestionario pre-proceso, cuyo objetivo es conocer la predisposición inicial del infractor a su participación en el proceso, así como su actitud hacia el conflicto. El segundo, tiene lugar durante el transcurso del proceso restaurativo y consiste en una observación no participante de la sesión de mediación conjunta. El objetivo es observar la actitud del infractor ante la interacción con la víctima...