Página 17 dos resultados de 434 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

La monarquía borbónica francesa del siglo XVIII : un modelo en crisis

Ruiz Jiménez, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2000 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
La autora ofrece una interpretación acerca del declive del absolutismo francés en el siglo XVIII y acerca de los límites reformistas de la dinastía borbónica en España.; L'autora fa una interpretació sobre el declivi de l'absolutisme francès del segle XVIII i sobre els límits de les reformes de la dinastia borbònica a Espanya.; The author makes an interpretation about the decline of French absolutism in the eighteenth-century and the limits of the reforms of the dynasty in Spain.

L'Acadèmia d'Educació Física de Catalunya. Un intent per legitimar un espai institucional i doctrinal de l'educació física en la II República

Torrebadella Flix, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
En temps de la II República espanyola (1931-1939), a Catalunya es van projectar algunes de les principals institucions de l’educació física i de l’esport que hi continuen presents. Aquesta institucionalització va venir esperonada per l’Acadèmia d’Educació Física de Catalunya (AEFC a partir d’ara), objecte d’aquest estudi. Descobrim, doncs, a partir de fonts documentals primàries i altres estudis paral·lels, la rellevància d’aquest organisme i la influència que va exercir per dotar els projectes de l’educació física i de l’esport catalans d’una representació democràtica, acadèmica, professional, científica i nacional. En la forçada conjuntura de la II República, l’AEFC va significar per al país una contribució professional i tècnica que anà més enllà de les rivalitats ideològiques i polítiques. Tot i el temps transcorregut, som de l’opinió que en l’actualitat una Nova Acadèmia d’Educació Física de Catalunya podria representar els interessos acadèmics i els d’una disciplina científica i pedagògica que avança en contínua crisi i transformació; The Academy of Physical Education of Catalonia. An Attempt to Legitimise an Institutional and Doctrinal Space for Physical Education in the Second Republic. At the time of the Second Spanish Republic (1931-1939)...

Recuperar la creatividad radiofónica : razones para apostar por la radio de ficción

Rodero Antón, Emma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
La radio está atravesando una crisis que se manifiesta especialmente en el abandono de su dimensión creativa. Una de las vías de recuperación de la creatividad, puede ser la nueva tecnología y los géneros radiofónicos de ficción. En este marco, la formación de los futuros profesionales será clave en el proceso.; Radio is suffering a crisis that is pronounced specially in the abandonment of their creative dimension. One of the ways of recover the creativity can be the new technologies and radiodramas. In this context, the formation of the future professional will be key in the process.

Un Laboratori de divulgació tecnològica el New York Museum of Science and Industry i la política de la museïtzació de la tecnologia als Estats Units (1912-1951) /

Sastre Juan, Jaume
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Aquesta tesi doctoral analitza els canvis en la política de la museïtzació de la tecnologia als Estats Units durant el període d'entreguerres a través del cas d'estudi del New York Museum of Science and Industry (1912-1951), un dels primers museus industrials dels Estats Units. El museu, que havia d'ubicar-se en un edifici d'estil neoclàssic en un parc, va néixer l'any 1927 com a Museum of the Peaceful Arts, va passar a anomenar-se New York Museum of Science and Industry quan va traslladar-se al Daily News Building l'any 1931 i va estar a punt de ser rebatejat com a Science Center quan va reinaugurar-se al Rockefeller Center l'any 1936. La tesi segueix la trajectòria d'aquest museu errant a través de tots els canvis de nom, lloc i coses, que reflecteixen un allunyament gradual de les coordenades ideològiques, els règims visuals i les característiques arquitectòniques del que Tony Bennett anomena exhibitionary complex. La tesi replanteja i fa més complexa la narrativa històrica sobre els museus tècnics del segle XX, tot defensant que el període d'entreguerres va viure una transformació en la política de la museïtzació de la tecnologia, que va tenir el seu origen als Estats Units i que suposa la transició entre el model cultural dels grans museus tècnics nacionals del segle XIX i el dels science centers "interactius" de la segona meitat del segle XX. Els museus tècnics...

Marc teòric de les controvèrsies científiques el cas de la sacarina /

Vallverdú i Segura, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2003 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesi doctoral s'emmarca dins el marc teòric dels estudis de Ciència, Tecnologia i Societat, concretament en els Estudis de Controvèrsies Científiques. L'autor aporta un model d'anàlisi de les controvèrsies que abarca la identificació, la dinàmica i la clausura de les controvèrsies, tot contribuint a establir els paral·lelismes entre la dinàmica evolutiva de la macrociència i la microciència. El disseny d'un marc d'anàlisi holístic requereix per part de l'autor la inclusió en el model filosòfic de les àrees de la ciència industrial, els medis de comunicació i la societat civil. Els canvis estructurals esdevinguts en les principals nacions mundials durant finals del segle XIX i la totalitat del segle XX, han menat a la era de la informació i a una modificació radical en la dinàmica científica, que el present model recull. L'existència de diversos agents i tipus de controvèrsies, delimitables a partir del model proposat, justifica la idea de camps de controvèrsies, en el que trobaríem diversos tipus de controvèrsies situades en nivells socials, temporals i epistèmics diferents. L'autor il·lustra el model teòric a partir d'un estudi de cas històric...

Crisi mundial

Calders, Pere
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em // CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Secció: Pas a desnivell

Anàlisi socioecològica a la vall de Santa Fe (massís del Montseny) la transformació del paisatge a través de la història ambiental /

Sànchez Mateo, Sònia
Fonte: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Descripció del recurs: el 29 de juny de 2011; El canvi energètic succeït a mitjans del segle XX, en el procés de substitució dels dendrocombustibles pels combustibles fòssils, és un dels factors determinants en relació al fenomen de l'abandonament del sector primari, amb la consegüent desaparició de masos agrosilvoramaders o bé la seva reconversió cap al sector terciari. Al llarg de la segona meitat del segle XX, l'evolució dels sectors productius, marcada pel pas d'un sector primari històric a un procés de terciarització, ha desembocat en un canvi en el paisatge i les formes de vida mostrant repercussions en els sistemes ecològics i socioeconòmics. La crisi del sector primari es tradueix en un canvi socioecològic i en una transformació en la composició i estructura del paisatge, on s'observa una tendència a l'aforestació en detriment dels usos i les cobertes del sòl relacionades les activitats socioeconòmiques tradicionals. Aquest fenomen no és exclusiu del massís del Montseny, sinó que s'ha produït de manera generalitzada en l'àmbit de les muntanyes catalanes i de la Mediterrània. A través de la visió interdisciplinària de la socioecologia i en el context de l'anàlisi de les manifestacions del canvi global...

Traducció i creació : les perspectives de Kundera i Borges

Comellas Casanova, Pere
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
La traducció s’ha considerat sovint com una activitat subalterna de la creació. Tanmateix, nombroses obres considerades d’autor, i fins i tot canòniques i fundacionals, s’acosten molt a la traducció. Shakespeare reciclava històries i Diderot traduïa Sterne a la seva manera. No es podria considerar la traducció com un gènere literari més? Aquesta és la perspectiva defensada per Borges, però en canvi força contestada per Kundera. Mentre Borges qüestiona que la precedència hagi d’implicar preeminència, Kundera entén la crisi de l’autoritat com un atemptat contra l’individu. La fi de la submissió de la traducció ha de ser necessàriament la fi del reconeixement de la creativitat?; Translation has often been seen as an activity subordinate to creation. However, numerous works considered as by an author, even essential works in the literary canon, are very close to translation. Shakespeare recycled stories and Diderot translated Sterne in his own way. Can translation not be viewed as just another literary genre? This is the perspective defended by Borges, but strongly opposed by Kundera. Whereas Borges questions whether precedence has to mean preeminence, Kundera understands the crisis of authorship as an attack on the individual. Does the end of the submission of the translation necessarily have to be the end of the recognition of creativity?

Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano

Burriel de Orueta, Eugenio L.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
La consulta directa de casi un centenar de planes urbanísticos municipales ha permitido obtener unos indicadores objetivos del incremento de suelo, viviendas y residentes que resultaría de la ejecución de las propuestas urbanísticas de los municipios valencianos. Esta abundante información pone en evidencia la desmesura de la oferta residencial pretendida. Se analiza luego cómo la política territorial autonómica no ha puesto límites efectivos a este crecimiento, sino que además lo ha favorecido. Las consecuencias de estos planes tan expansivos van a ser graves, incluso en el probable supuesto de que la actual crisis paralice o retrase mucho su ejecución. Se concluye que la oferta residencial no se puede seguir determinando exclusivamente por el planeamiento urbanístico municipal, sino dentro de unos límites establecidos en un marco urbanístico supramunicipal, que es competencia autonómica ineludible.; La consulta directa de vora un centenar de plans urbanístics municipals ha permès obtenir indicadors objectius d‘increment de sòl, habitatges i residents que resultaria de l‘execució de les propostes urbanístiques dels municipis valencians. Aquesta informació tan abundant palesa la desmesura de l‘oferta residencial proposada. S‘hi analitza...

Familias migrantes : reproducción de la identidad y del sentimiento de pertenencia

Comas d'Argemir, Dolors; Pujadas Muñoz, Joan Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1991 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
En aquest article s'ha volgut establir l'articulació entre vincles familiars, relacions socials i construcció de la identitat, en el cas dels col.lectius immigrants de classe obrera instal•lats en els barris perifèrics de Tarragona. El centre del nostre treball esta constituït per l'anàlitsi dels mecanismes pels quals els universos simbòlics, que serveixen de suport a la identitat individual col•lectiva, es reprodueixen o es transformen en estreta relació de dependència respecte als vincles socials que els immigrants estableixen en el seu procés d'inserció en la societat receptora. Les condicions d'extrema pobresa en els grups socials estudiats donen lloc, en els primers anys d'adaptanó a la nova vida urbana, a una situació de crisi personal i familiar. En aquestes condicions de dificultat reproductiva, es produeix en el si dels grups domèstics una tendència cap a la fusió de les estructures parentals, que adopten la forma del que hem denominat conglomerats familiars. També les relacions de paisanatge i de veïnat serveixen de filtre per atemperar les difcutats que tenen els individus en l'àmbit econòmic, laboral, relacional i simbòlico-cultural.; En este artículo se ha querido establecer la articulación entre vínculos familiares...

La grammatica dello spazio nel Petrarca latino : le epistole e i loro intertesti medievali

Stella, Francesco
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 ITA
Relevância na Pesquisa
16.4%
Studi recenti hanno dimostrato in Petrarca un’autocoscienza lucidissima del significato ideologico della rappresentazione geografica e insieme del senso che questa assume nella biografia culturale del poeta. Con l’Itinerarium Petrarca cerca di superare l’orizzonte della crisi politica trecentesca stabilendo un orizzonte alternativo che coinvolge l’amico Mandelli e insieme, attraverso le cerchie dei primi lettori napoletani e ferraresi, la posterità. Ma questo processo si registra in modalità diverse anche nelle epistole Familiari e metriche: con questo modello implicito di Petrarca pone la patria italica su un piano superiore in un’epoca in cui essa non esiste ancora come soggetto politico, e ne individua le specificità ricavandole dalla propria esperienza di viaggio e di lettura, frammentarie e discontinue nella formulazione ma unitarie nel disegno, che fanno del viaggio un unico grande tropo della coscienza di Petrarca. Il contributo di Francesco Stella sperimenta l’applicazione ad alcune epistole metriche di Petrarca delle analisi sulla retorica dello spazio che sono state tentate per altri grandi scrittori latini. Se è vero che «il Canzoniere non parla se non degli occhi» (Bertone), potremmo dire infatti che le epistole metriche non cantano se non i luoghi...

La participació de les províncies a la Unió Europea. Estudi comparat dels casos de Barcelona, Estocolm, Hannover, Lódz i Roma

Noferini, Andrea
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials. (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials. (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
L'actual context de crisi econòmica en què es troben molts dels països europeus sembla haver accelerat el debat territorial. Per una banda, alguns governs dels Estats membres han proposat unes reformes en la direcció de racionalitzar (i/o suprimir) els nombrosos nivells de govern que existeixen al llarg de la geografia europea. Per l'altra, la Unió Europea (UE) segueix apostant per una major participació dels ens territorials en les diferents fases del procés de presa de decisions comunitari. El present treball tracta de descriure i observar el paper dels governs locals intermedis en el procés de presa de decisions europeu amb l'objectiu de d'analitzar l'impacte del procés d'integració europea sobre el context territorial. La pregunta de recerca s'ha centrat en entendre com i de quina manera els ens locals intermedis poden participar e influir a la presa de decisions europea. La metodologia de l'estudi es basa en una anàlisi comparativa que inclou cinc autoritats locals intermèdies de cinc Estats membres: la Diputació de Barcelona (Espanya), el Landkreis d'Hannover (Alemanya), el powiat de Łódź (Polònia), la provincia de Roma (Itàlia) i el lan d'Estocolm (Suècia).

Técnica y crisis de los deseos : una breve aproximación al éticamente deficitario mundo occidental

De Haro Honrubia, Alejandro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
En este trabajo me ocuparé de analizar algunos de los aspectos más importantes del mundo de la técnica tal y como éste se presenta en la sociedad occidental actual. Atenderé a la notable incidencia de los productos e instrumentos técnicos en la vida del hombre medio y, sobre todo, analizaré la profunda crisis de los deseos que aquél padece curiosamente en un mundo casi técnicamente perfecto, o lo que es igual, rebosante de facilidades y, sobre todo, de posibilidades de índole técnico-material. Para cumplir con mi propósito, recurriré a una serie de autores (Marcuse, Horkheimer, Adorno, Habermas, Sartori y Ortega) que complementan de forma excepcional mis ideas acerca de tan sorprendente hecho; In this paper I will try to analyze some of the outstanding aspects concerning the world of technique in the present western society. I will focus on the notable incidence of the technical products and devices upon the life of the common man. Above all, I will pay attention to the deep crisis of the wishes from which he suffers in a world which is almost technically perfect or, in other words, a society plentiful in facilities and specially in technical and material possibilities. In order to achieve this, I will recur to several authors (Marcuse...

Està disminuint l'hegemonia masculina?

Borràs, Vicent; Moreno, Sara,; Castelló, Laia; Grau, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Segons una investigació realitzada al Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la UAB, l'actual crisi està comportant un augment de l'atur masculí i l'empitjorament de les condicions laborals de molts homes. Això està forçant a alguns d'ells a tenir una major presencia en la llar i a dedicar més temps en la cura dels fills/es. En aquest estudi es mostra com malgrat aquest canvis, el treball remunerat encara segueix sent l'eix fonamental en les trajectòries vitals dels homes.

Acció política i pensament dels conservadors liberals catalans. De Martí d’Eixalà a Duran i Bas

Riquer i Permanyer, Borja de,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2002 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Des de l’inici de la Revolució Liberal hi ha a Catalunya una proposta política i un pensament conservador que adquireix unes característiques pròpies i diferents de la resta d’opcions conservadores hispàniques. Aquesta ‘escola social conservadora’ és un corrent que es va configurant al llarg del segle XIX i que aconseguirà madurar amb l’anomenat ministerialisme a la catalana, però que finalment es dissoldrà, com a opció política, a conseqüència de la crisi del 1898.

El impacto de los sucesos imprevistos en la imagen pública de los gobiernos españoles

Canel Crespo, María José
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
El presente trabajo analiza el impacto que la valoración de la gestión de sucesos imprevistos (tales como Roldán, el Prestige o la guerra de Irak) tienen en la popularidad del gobierno central español. Con una revisión extensa de la literatura, y tomando datos del CIS (1993-2006) así como del Instituto Nacional de Estadística, esta investigación muestra que a los ciudadanos españoles, cuando valoran al gobierno central (tanto a su líder como la gestión de gobierno), les pesa cómo se comporta un gobierno ante los sucesos imprevistos; muestra, además, que estas evaluaciones no se realizan de manera tan partidista como cabría esperar. Ofrece, por último, algunas consecuencias operativas para la comunicación de gobiernos ante situaciones de crisis.; This article analyzes the impact on government approval of the governmental management of unexpected events (such as natural disasters, terrorist attacks or scandals). Through an in depth review of the literature, and based upon data from the Centro de Investigaciones Sociológicas (the Spanish National Institute for Public Opinion Analysis), as well as upon data from the National Institute on Statistics, this research shows that Spanish citizens, when assessing the central government...

L’impacte social dels plans i dels projectes territorials. El cas de Catalunya

Castañer i Vivas, Margarida; Cabañas López, Néstor; Jordi Pinatella, Moisès
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
L’article analitza l’impacte social dels plans i dels projectes territorials entès com la percepció que una societat local té de les conseqüències que comportarà una intervenció determinada sobre el territori. La configuració d’un quart poder territorial format per moviments socials i la crisi del sistema de representació ciutadana han refermat la importància de l’impacte social, el qual té una incidència notable en les intervencions que afecten el territori, i això en provoca ben sovint la paralització o la modificació. Calen mecanismes per incorporar l’impacte social des que es comença a plantejar un projecte per evitar situacions d’estancament, per estudiar alternatives més òptimes i per reconèixer els valors territorials tal com són percebuts per la societat local.; El artículo analiza el impacto social de los planes y de los proyectos territoriales entendido como la percepción que una sociedad local tiene de las consecuencias que comportará una determinada intervención sobre el territorio. La configuración de un cuarto poder territorial formado por movimientos sociales y la crisis del sistema de representación ciudadana han reafirmado la importancia del impacto social, el cual tiene una incidencia notable en las intervenciones que afectan al territorio...

Migració i assentament de la població : l'exemple del Baix Empordà (1960-1985)

Solana Solana, A. Miguel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2003 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
En aquest article es presenten alguns dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les altes i baixes residencials d'un conjunt de municipis del Baix Empordà durant dos períodes, 1966-1970 i 1981-1985. L'origen i destinació dels fluxos migratoris, els perfils d'edat i la incidència sobre el mercat laboral són els principals temes que s'hi tracten. El primer quinquenni correspon al període de migracions més massives de la població espanyola a causa dels canvis estructurals que experimentaven la societat i l'economia espanyoles. El segon quinquenni analitzat reflecteix les característiques dels fluxos en un moment de crisi econòmica i de profunda recomposició del sistema de mobilitat català i espanyol. L'explotació de les altes i baixes residencials que es conserven en diferents arxius municipals permet una observació detallada de les característiques d'aquests fluxos migratoris per a unes escales espacials -municipis i comarques-, sobre les quals no existeix cap tipus d'informació proporcionada pels organismes estadístics fins a dates força recents.; En este artículo se presentan algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis de las altas y bajas residenciales de un conjunto de municipios del Baix Empordà durante dos periodos...

Terciarización y nuevas formas de comercio en Asturias

Benito del Pozo, Paz; López González, Alejandro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
El objetivo de este artículo es analizar el reciente fenómeno de terciarización de una economía y un espacio regionales de fuerte tradición industrial como es Asturias en relación con el proceso de reestructuración de su base productiva. Dicho proceso de cambio tiene origen en la crisis del modelo industrial de tipo fordista, dominante hasta la década de los años ochenta, y en los efectos inducidos por el avance del capitalismo global, entre los que se cuenta la importancia creciente de las actividades comerciales y de las nuevas formas de comercio minorista, en particular las grandes superficies, cuyo impacto interesa en términos de organización y dinamismo territorial.; L'objectiu d'aquest article és analitzar el fenomen recent de la terciarització d'una economia i un espai regionals de forta tradició industrial com és Astúries en relació amb el procés de reestructuració de la seva base productiva. Aquest procés de canvi té el seu origen en la crisi del model industrial de tipus fordista, dominant fins a la dècada dels anys vuitanta, i en els efectes induïts per l'avenç del capitalisme global, entre els quals cal tenir present la importància creixent de les activitats comercials i de les noves formes de comerç a la menuda...

Solucions per a la crisi vota PP : Enric Millo

Partit Popular de Catalunya
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em //[2010] CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Fotografia del candidat